Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 และพิธีเปิด STANG Co-Working Space เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นการเปิดโอกาสให้นักอ่านทั้งหลายได้เลือกซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหนังสือทั่วไปทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมเต็มให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

การจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ในครั้งนี้เป็นปีที่ 11 มีร้านค้าและสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้จำนวนมาก ในการนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ร้านค้าที่ร่วมออกร้านมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสิบปี ได้แก่ บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด, บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซนเตอร์ กำจัด, สำนักพิมพ์มติชน, สำนักพิมพ์กรีนบุ๊คส์, ชาญชัย บุ๊คสโตร์

นอกจากนี้ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้จัดให้มีพิธีเปิด STANG Co-Working Space ณ บริเวณชั้นสาม ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้พื้นที่เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมฟังการนำเสนอ Pitch Idea จากนักวิจัยรุ่นใหม่สองท่าน ได้แก่ คุณธีรภัทร์ พบครุฑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ CEO บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด นำเสนอผลงาน จมูกอิเล็กทรอนิกส์ และ คุณเศรษฐา สียัง นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และ CEO บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอผลงาน หมอนอัจฉริยะ โดยมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก

ภายหลังการนำเสนอ Pitch Idea แขกผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม STANG Co-Working Space ซึ่งเป็นบริการใหม่ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดยพร้อมเปิดให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในเร็ววันนี้

29

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-7.php

03วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101B ชั้น1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ดร.สุรพงษ์ อยู่มา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เข้าร่วมประชุมผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2559 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-6.php

02เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุนโครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำในการสร้างนวัตกรรม หรือ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) ซึ่งทุนดังกล่าวสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund เวทีนี้มีนักวิจัยไทยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 15 คน

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศกล่าวถึงผลงานการตรวจวัดทางชีวภาพแบบการวัดสัญญานเรืองแสง (bioluminescence) ว่าเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาวิจัยด้านชีวการแพทย์ แต่เนื่องจากวิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้นักวิจัยส่วนใหญ่ที่มีทุนวิจัยน้อยไม่สามารถใช้เทคนิคดังกล่าวในการวิจัยได้ ปัจจุบันตลาดของการตรวจวัดเช่นนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมีราคาถูกลงจึงส่งผลให้นักวิจัยในประเทศกำลังพัฒนาสามารถใช้การตรวจวัดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบยีนหรือโมเลกุลที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง โรคเขตร้อน และโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แพร่ระบาดในภูมิภาคของประเทศกำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับโรคมาเลเรีย ทั้งนี้คณะวิจัยได้ยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จากเอนไซม์ลูซิเฟอเรส ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นเอนไซม์ที่ผลิตแสงและใช้ในการตรวจวัด โดยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถลดค่าใช้จ่ายเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมในท้องตลาด จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับนักวิจัยและยังสามารถขยายตลาดใหม่ ๆ ไปยังกลุ่มนักวิจัยที่มีทุนวิจัยจำกัดได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะพัฒนาให้เอนไซม์ลูซิเฟอเรสนี้สามารถทำงานได้ในสิ่งมีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดการเรืองแสงในตำแหน่งที่ต้องการศึกษาโรคในสัตว์ทดลองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้นักวิจัยสามารถวินิจฉัยโรคและตรวจติดตามผลตอบสนองต่อการรักษาในสัตว์ทดลองโดยไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ทดลอง ณ เวลาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ทดลองจำนวนมหาศาลและได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าคณะวิจัยมีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความสำเร็จในเชิงธุรกิจ โดยโปรแกรม การอบรมเชิงปฏิบัติที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมานับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นในเรื่องการบริหารธุรกิจและทักษะของผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการนำเสนอแผนธุรกิจ การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-30.php

นับเป็นเวลาล่วงเข้าสู่ 100 วัน ที่พสกนิกรชาวไทยทั่วสารทิศร่วมก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาลัย ที่ได้สูญเสียพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.30 – 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเวลา 07.30 น. เริ่มพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม K103 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ “โครงการ 100 วัน 100 คน 100 ต้น 100 องค์กร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสสำคัญครบ 100 วันของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนท่านอดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ มาตังคสมบัติ และตัวแทนภาควิชา ร่วมปลูกต้นพะยูง และตัวแทนบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมปลูกต้นขนุน ณ บริเวณสวนหน้าอาคารวิจัย (ตึก R) นอกจากนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความประสงค์เข้าร่วม “โครงการ 100 วัน 100 คน 100 ต้น 100 องค์กร” สามารถรับกล้าไม้จำนวนคนละ 1 ต้น เพื่อนำไปปลูกภายนอกคณะ โดยมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่นำมาจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล อันประกอบด้วย อโศกอินเดีย ปีบ ยางนา มะขามป้อม ขนุน พิลังกาสา พะยูง ชมพูพันทิพย์ และตะแบก ซึ่งมีผู้สนใจร่วมรับกล้าไม้ไปปลูกเป็นจำนวนมาก

27

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-20.php

06วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา และงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) จัดการประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถนำความรู้และหลักปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือโรคติดเชื่อจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนประมาณ 120 คน ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18-20 มกราคม 2560

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-18-2.php

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และนายนายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย ตัวแทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้นำมอบ ส.ค.ส.พระราชทานในครั้งนี้ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

03

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-18-1.php

MUSC Research Forum : Computational Materials Physics

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดงานสัมมนา MUSC Research Forum : Computational Materials Physics ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง Use of numerical modelling for research and development of nickel-based superalloys and beyond โดย Prof. Dr. Roger Charles Reed Departments of Engineering Science and Materials, University of Oxford, United Kingdom และการบรรยายจาก ดร.ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส BSc (Physics), PhD (Metallurgy and Materials), CEng, MInstP, MIMMM, MIMechE School of Metallurgy and Materials, University of Birmingham Edgbaston, Birmingham B15 2TT, United Kingdom หัวข้อเรื่อง Integrated computational materials engineering for materials and process design มีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง จำนวน 35 คน

17-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec59-20-1.php