Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ที่ปรึกษาคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี พร้อมอาจารย์จากภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาพยาธิชีววิทยา ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตรภายใต้การลงนาม MOA รวมถึงความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ กับ Professor Ingrid Yi-Chun Liu จาก Institute of Medical Sciences ผู้อำนวยการ Center for Faculty Development and Teaching Resources และ Dr.Shun-Ping Huang จาก Department of Molecular Biology and Human Genetics ผู้แทน Tzu Chi university สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

11

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-21.php

โฆษณา

04ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งเครือข่ายฯ จัดงานนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2” Botanical Art Thailand 2019 เพื่อสนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างความเข้าใจ และทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์ รวมถึงสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) ต่อเนื่อง 13 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย รวมถึงเป็นงานอดิเรก ในปี พ.ศ. 2542 ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยริเริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักวิจัย และประชาชน กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศจำนวน 52 ท่าน มีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติผ่านงานนิทรรศการในชื่อ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “Botanical Art Worldwide 2018: Linking People to Plants through Botanical Art” โดยAmerican Society for Botanical Artists ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงใน 25 ประเทศทั่วโลก เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2” นี้ นอกจากมีการจัดแสดงรูปภาพแล้ว ยังมีกิจกรรมสาธิตการวาดภาพพฤกษศาสตร์ การอบรมระยะสั้น และนิทรรศการแสดงภาพวาดออนไลน์อีกด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5232, 0-2201-5240, e-mail: sasivimon.swa@mahidol.edu, website: http://plantscience.sc.mahidol.ac.th และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ e-mail: sciartnetwork@gmail.com หรือ facebook.com/sci-artnetwork.

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-21-1.php

“มหาวิทยาลัยเด็ก” คำพูดยอดฮิตติดปากเด็กๆและผู้ปกครอง… หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “มหาวิทยาลัยเด็ก” แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไร และจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร มหาวิทยาลัยเด็กเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (DAAD) เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยมีนักวิจัย และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองด้วยตัวเอง ที่ท้าทายและน่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย รวมทั้งแพทย์และวิศวกร ที่มีความรักในวิทยาศาสตร์ และขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมไทย ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีสาระและสนุกสนานด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเด็กๆยังได้แสดงบทบาทการเป็นนักวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งได้ทำการทดลองจริง และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ให้ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับเด็กๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างความประทับใจในวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกัน จนมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนผู้สมัครลงทะเบียนออนไลน์ ที่เต็มตามจำนวนหลังเปิดรับสมัครภายในเวลาเพียง 3 นาที

เป็นอีกครั้งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ในชื่อตอน ของเล่นชวนคิด นักวิทย์ชวนทำ นำโดย ผศ. ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ มาให้ความรู้ ในครั้งนี้มีกิจกรรมประดิษฐ์หุ่นยนต์ไต่เชือก และตุ๊กตาล้มลุก เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กลไกลทางฟิสิกส์ ก่อนที่จะปิดกิจกรรมในช่วงบ่ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.thงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-201-5053

04

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-11.php

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Graduate School of Horticulture, Chiba University จัดสัมมนาร่วมทางวิชาการ MU-CU Joint Symposium 2019 ภายใต้แนวคิด Integrated Horticulture for Better Quality of Life ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการเกษตรร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

การสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านพืชสวน และเรื่องที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อขับเคลื่อน CU-MU Collaborative Research and Training Center in Plant Factory หรือ CU-MU CRTP ให้เป็นแหล่งพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยพืชสวนฯ ให้เป็นรูปธรรม

ในงานมีการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการพืชสวนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมด 7 หัวข้อ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยร่วมนำเสนอผลการวิจัยในด้านต่างๆ ซึ่งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อที่ 5 “Study of Light and Amino Acid Applications on Growth and Nitrate Uptake in Hydroponically-grown Lettuce” รวมถึง ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ นำเสนอผลงานในหัวข้อที่ 7 “Inflorescence xylem development as a key to cope with heat issue in tropical fruit production” นอกจากนั้นยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้เป็นผู้นำเสนอหัวข้อที่ 3 “Microclimate technology and physiological information for fruit orchard management” อีกด้วย

ทั้งนี้ตลอดการเสวนา มีการถ่ายทอดสดผ่านทางwebsite https://iptv.mahidol.ac.th/type/live และ https://www.facebook.com/iptv.mahidol/ หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/MahidolSC

25

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-10.php

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการร่วมลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา การวิจัยและด้านการบริการวิชาการในการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ โดยมีตัวแทนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกันเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ ภายในงานได้มีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จัดแสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดแสดงงานวิจัยจาก อาจารย์ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมงาน

21

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan62-15.php

01รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นศพ.ชุตินันท์ เตชาทวีวรรณ จัดโครงการ Latin Medical Terminology for Understanding and Learning Medicine in Preclinical and Clinical Years สอน Essential Medical Latin ซึ่งเป็นโครงการวิชาเลือกของคณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี ให้กับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ปี 2 โดยมี Prof. Ciro Isidero จากประเทศอิตาลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย จับกลุ่มอภิปราย และ Q&A เปิดโอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้ และซักถามได้อย่างเต็มที่ ณ ห้องบรรยาย K627 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในวันที่ 22 ธันวามคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการจัดการเรียนการสอน Medical Latin ในรอบ 100 ปี ของประเทศไทย

Medical Latin เป็นส่วนหนึ่งในวิชา Medical Terminology ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในหลักสูตรแพทยศาสตร์ โดย Medical Latin หรือ Latin Medical Terminology นั้นเกี่ยวกับหลักการสร้างศัพท์แพทย์ ที่มีตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป โดยใช้คำนาม ประกอบกับคำคุณศัพท์ พบได้ในการตั้งชื่อ Biological, Anatomical และ Pathological Terms

ทั้งนี้ในคณะแพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีการสอน Latin Medical Terminology เป็นรายวิชาแยกอย่างชัดเจน ส่วนมากมักจะแทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆ  มีเพียงคณะแพทยศาสตร์บางแห่งเท่านั้นที่เปิดสอน Medical Terminology ในระบบหน่วยกิต และอาจารย์ผู้สอนจากคณะแพทย์ส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีแปลรากศัพท์ภาษาลาติน และกรีก ในระหว่างการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งทำได้น้อยมากเนื่องจากมีเวลาจำกัด

ในอนาคตหวังว่าคณะแพทย์ และคณะพยาบาลทั่วประเทศจะสามารถจัดการเรียนการสอนวิชา Medical Terminology ได้ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเรียนวิชาชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ พยาธิชีววิทยา และวิชาอื่นๆ ด้วยความเข้าใจ ซึ่งเป็นไปตามคำสอนของท่านอาจารย์สตางค์ มงคลสุข ที่ว่านักศึกษาจะต้องเรียนรู้โดยใช้ความคิด ไม่ใช่การท่องจำศัพท์แพทย์ซึ่งมีจำนวนนับพันคำ

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec61-22.php

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมใจจัดพิธีเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยไปแล้ว แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ด้วยพระเกียรติคุณ ที่พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จาก UNESCO และ FAO รวมทั้งการประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

โดยในวันนี้ (4 ธ.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถวายพวงมาลัยราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธี จากนั้น ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec61-4.php