Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

03คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม SC2-222 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา โดยมีแนวทางหลักคือการมุ่งเน้นส่วนที่เป็นกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น รวมถึงการปรับรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้สอดคล้องกับการใช้งานของนักศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์ได้โดยตรง โดยมีเป้าหมายว่าหลักสูตรที่ร่วมกันคิดค้นขึ้นเพื่อนักศึกษาแพทย์ในครั้งนี้จะสำเร็จในปี 2564

พร้อมกันนี้ ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา นำทีมคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีทั้งห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการ STEM ที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดขั้นสูง

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun62-10.php

โฆษณา

05คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทุนโครงการพิเศษแสดงความสามารถทางการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเองเป็นเวทีแรก ผ่านกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20: SciEx2019 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศสิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กิจกรรมภายในงานมีการจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง Bridge the Gap between Science and Business โดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในสาขาต่างๆ  หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น  Plenary Session, Short Talk รวมถึงการนำเสนอผลงานแบบ Poster ซึ่งเปิดให้นักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เข้าชมนิทรรศการ อีกด้วย

หลังจากจบการนำเสนอผลงาน ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงผลงาน และนักศึกษาทุนมหิดลวิทยาจารย์ พร้อมมอบรางวัล ดังนี้

เกียรติบัตรเชิดชูด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ได้แก่

 • นายสุคนธ์ กมลสัมฤทธิชัย นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  โดยเป็นตัวแทนรับให้กับกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งหมด

รางวัลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ดีเลิศ ประจําปีการศึกษา 2561 ได้แก่

 • นายสุคนธ์ กมลสัมฤทธิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี

รางวัล Plenary Talk ได้แก่

 • น.ส. นัฐมล อินแถลง  สาขาวิชาเคมี
 • Mr. Zoubeir Saraw  กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
 • นาย วรินท์ แพททริค แม็คเบลน สาขาวิชาฟิสิกส์
 • น.ส. พัทธนันท์ บุญอยู่คง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • น.ส. พัสนันท์ ล้อมวงษ์โสภณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • น.ส. ศิวลี โกศลศศิธร  สาขาวิชาชีววิทยา
 • น.ส. อวภาส์ จิรบรรจงกิจ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • น.ส. ญาดา กตัญญพันธุ์  สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

รางวัล Presentation Skill Award ได้แก่

 • นาย ธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • น.ส. ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • นาย ธัชชัย จงมนตรี   สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • นาย ศิวนาถ บุตรคาม  สาขาวิชาชีววิทยา

รางวัล Popular Vote ได้แก่

 • นาย ธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • นาย ศิวนาถ บุตรคาม  สาขาวิชาชีววิทยา

รางวัล Poster ดี ผลงานประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่

 • นาย ชาตินันท์ ชูโต๊ะ  สาขาวิชาชีววิทยา
 • น.ส. ดาวรุ่ง นามูล   สาขาวิชาชีววิทยา
 • น.ส.ริญญ์รภัส อภิกุลวราวัลย์ และ น.ส.ยอดขวัญ พุ่มไสว   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัล Poster ดีเด่น ผลงานประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่

 • น.ส. พัสนันท์ ล้อมวงษ์โสภณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • น.ส. ประภัสสร วงศ์ข้าหลวง  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • นางสาวพลอยพรรณ ชินวร  สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

รางวัล Poster ดีเลิศ ผลงานประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่

 • นาย ยศวัตน์ เรืองสุวรีย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • นางสาวอัญชิสา สามเสน   สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
 • น.ส. ณัฐสรณ์ วัชรดุลยรัตน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รางวัล Poster ดี ผลงานประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่

 • นางสาว อรปรียา ชัยชมภู  สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 • นางสาว พนิดา รอดผึ้ง  สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 • Mr. Zoubeir Saraw  กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ นวัตกรรมวัสดุ

รางวัล Poster ดีเด่น ผลงานประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่

 • น.ส. พนิดา สายหยุด  สาขาวิชาเคมี
 • น.ส. ฐิตา นิลพัฒน์   สาขาวิชาเคมี
 • น.ส. ชญานิน ประพฤติ  สาขาวิชาธรณีศาสตร์

รางวัล Poster ดีเลิศ ผลงานประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่

 • นาย กฤตเมธ บุพพาศิรกุล  สาขาวิชาเคมี
 • นาย อภิชา พรธวัชชัย  สาขาวิชาเคมี
 • นาย ปิติพงษ์ คงสัตย์  สาขาวิชาเคมี

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun62-7-1.php

09ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์  บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 51 ปี การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ  ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 ต่อด้วยพิธีสักการะพระพุทธเทพทันตราช จากนั้นจึงวางพวงมาลัย ณ รูปปั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก ก่อนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก บริเวณโถงชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun62-7.php

04คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) ครั้งที่ 3 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ในการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ โดยมี นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานในการประชุม และมีคณบดีคณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการจากสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านโยธี ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา องค์การเภสัชกรรม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะกรรมการ

ซึ่งโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพการประชุมได้นำเสนอภาพรวมและผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมในปัจจุบัน ก่อนที่ประชุมจะหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แผนการดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ แผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในย่าน YMID แนวทางความร่วมมือเรื่อง Multicenter clinical trial รวมถึงการสร้างและติดตามความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาให้ YMID เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ที่สามารถช่วยลดอุปสรรคและข้อจำกัดในการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ สภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun62-6.php

 

02คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา และ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมทำบุญตักบาตรบริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในเวลา 7.00 น. ก่อนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลบริเวณโถงพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-31.php

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Center of Excellence for Shrimp Molecular Biology and Biotechnology: CENTEX Shrimp) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology: BIOTEC) จัดสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 18 ปี การก่อตั้ง CENTEX Shrimp ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

CENTEX Shrimp เป็นหน่วยวิจัยภายใต้การสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ BIOTEC ดำเนินการโดยอาจารย์จาก 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับนักวิจัยจาก BIOTEC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อดำเนินการวิจัยทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศในด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพของกุ้ง และนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา ดังคำขวัญของ CENTEX Shrimp ที่ว่า “Premier Science for Premium Aquaculture” สอดคล้องกับประเทศไทยที่จะเป็นผู้นำในการผลิตกุ้งที่ดีต่อสุขภาพ หรือ “Premium shrimp from paradise” โดยผลิตและส่งออกกุ้งที่เพาะเลี้ยงภายใต้ความปลอดภัยทางชีวภาพ และปราศจากผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ทีมวิจัย CENTEX Shrimp ได้นำเสนอผลงานวิจัย และมีการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิก CENTEX Shrimp ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคกุ้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกพันธุ์กุ้งกุลาดำ และ Emeritus Prof. Dr.Timothy William Flegel ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคกุ้งและกลไลการป้องกันโรคระดับเซลล์

นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยสัตว์น้ำ: บูรณาการอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกุ้งจากภาครัฐและเอกชน ก่อนจะมีการนำเสนอผลงานแบบ Poster และการนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมากกว่า 200 คน

13

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-30.php

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ที่ปรึกษาคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี พร้อมอาจารย์จากภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาพยาธิชีววิทยา ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตรภายใต้การลงนาม MOA รวมถึงความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ กับ Professor Ingrid Yi-Chun Liu จาก Institute of Medical Sciences ผู้อำนวยการ Center for Faculty Development and Teaching Resources และ Dr.Shun-Ping Huang จาก Department of Molecular Biology and Human Genetics ผู้แทน Tzu Chi university สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

11

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-21.php