Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

03ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ตึก AN1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับมหกายวิภาคศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จากทั้ง 3 สถาบันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครศรีธรรมราช และสวรรค์ประชารักษ์ ตลอดจนถึงนักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง นักศึกษาชีวการแพทย์ นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้มีร่างของอาจารย์ใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 57 ร่าง ภายในพิธีนักศึกษาจะกล่าวบทขอขมาอาจารย์ใหญ่ การกล่าวสดุดีถึงคุณอาจารย์ใหญ่ คำฝากของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ บทบูชาครู จากนั้นวางพวงมาลัยสักการะบนร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งจดหมายฉบับสุดท้ายที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนเขียนถึงอาจารย์ใหญ่ของตนเอง จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยขอให้ระลึกถึงบุญคุณอาจารย์ใหญ่ และปฏิบัติตามคำของอาจารย์ใหญ่ที่ฝากเอาไว้ ในการจะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่แล้ว เป็นการบรรจุร่างอาจารย์ลงหีบศพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิร่วมกตัญญูที่นำหีบศพ พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70 นาย มาช่วยบรรจุ และขนหีบศพไปที่วัด โดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพมหานครต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-7.php

05วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.15 – 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยภาควิชาเคมี จัดพิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธี โดยประกอบด้วยพิธีสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ อาคารเคมีทั้ง 6 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาเคมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 300 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-3.php

01เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:30-16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ จากอเมริกาเหนือและแคนาดา เดินทางมาถึงประเทศไทยวานนี้ เพื่อศึกษาดูงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 อีกทั้งนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Thailand Board of Investment (BOI) พาชมงาน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ Project Manager ของศูนย์ Excellent Center for Drug Discovery (ECDD) ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศูนย์นี้ดำเนินงานวิจัยค้นคว้าด้านตัวยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช หงส์อิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของศูนย์ ECDD ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 และในวันเดียวกันนี้คณะสื่อมวลชนยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-1.php

20วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 และ K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้า อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม K103

เวลา 08.00 น. เริ่มพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม K102 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลาประมาณ 10.00 น. เข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุม K102 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยในปีนี้มีอาจารย์ผู้อาวุโสให้เกียรติมาร่วมพิธี จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห รองศาสตราจารย์สาโรช ศิวโมกษธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ และรองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้เข้าร่วมงานที่ได้พูดคุยและรับพรจากอาจารย์ผู้อาวุโส โดยงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 233 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/apr60-11.php

04ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทย โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560 นายกันตภณ เจนแสงจันทร์ นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560 และนายชลพิสิฐ เกียรติเสวี นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2560 ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนสังคมและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ กิจกรรมหลักภายในงาน NAC2017 ประกอบด้วยเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /การสัมมนาวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 52 หัวข้อ / นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และพันธมิตร 5 โซน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-29-2.php

15เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องบรรยายรวม L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาในหัวข้อ “สิทธิและการรักษาสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี กรรมการประเภทผู้แทนภาควิชา ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนสภาคณาจารย์ และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์ ให้การบรรยายแก่ คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา

คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้ง ข้าราชการ พนักงานส่วนเงินรายได้ มีสิทธิในเรื่องของการเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่พักอาศัยคอนโดศาลายา สมาชิกกีฬา สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลมีการช่วยเหลือนอกเหนือจากสวัสดิการประกันสังคม สองหมื่นบาทต่อปี และเรื่องรางวัลเชิดชูเกียรติ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงเรื่องประกันสุขภาพแบบ Co-pay ซึ่งมาจากสวัสดิการกองทุนของคณะ และเรื่องของสิทธิวันลาต่างๆที่บุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพึงได้รับ รวมไปถึงการร้องเรียนเรื่องต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์ สามารถแจ้งได้ 2 ช่องทางกับ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ประธานรับเรื่องร้องเรียนหรือรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด กรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคคลากรสภาคณาจารย์ และกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลสภาคณาจารย์ได้เช่นเดียวกัน

ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ กล่าวถึง สิทธิและการรักษาสิทธิการเลือกตั้ง บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านมีสิทธิ สมัคร เสนอชื่อ ออกเสียงเลือกตั้งได้ทุกประเภท ทุกคนอย่าเพิกเฉยเพราะคนที่ท่านเลือกจะไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในสภามหาวิทยาลัยเพื่อปกป้องสิทธิของคนภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ยังแนะนำให้บุคคลากรทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลด “คู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล” ภายในนั้นจะมีเนื้อหาการปฏิบัติของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างไร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัตงานตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคลากรพนักงาน โทษความผิดทางวินัย เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายโดยวิทยากรทั้งสามท่าน เป็นโอกาสของผู้เข้ารับฟังได้ถามในข้อสงสัยต่างๆ และถ่ายภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-29-1.php

01วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยงานบริหารและธุรการ จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 5 หัวข้อ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข เมื่อใจเบิกบาน คนก็สำราญ งานก็มีประสิทธิภาพ โดยพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม (น.ธ.เอก,ป.ธ.๕, ศศ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวิทยากร โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งการฟังธรรมจะส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายจิตใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน โดยโครงการฟังธรรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 96 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-29.php