Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

26คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนสภาคณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม-อภิปราย-ร่างแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560-2564 ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2559

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดจากการทำ Balance Score Card และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายแผนกลยุทธ์ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 1) หัวหน้าภาควิชาที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2) หัวหน้าภาควิชาที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและแพทยศาสตร์ 3) หัวหน้างานระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน การประชุมในครั้งนี้ ดำเนินการโดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-16.php

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นโอกาสในการแสดงออกถึงความกตัญญูของนักศึกษาต่อครูบาอาจารย์ โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดพิธีการจัดพิธีไหว้ครูนั้นถือว่าเป็นธรรมเนียมสืบทอดปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อเป็นการให้ลูกศิษย์ได้กระทำการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ดังบทสวดไหว้ครู “ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา” ที่ลูกศิษย์ใช้ในพิธีไหว้ครู มีความหมายว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา ให้ลูกศิษย์เกิดความตระหนักถึงพระคุณครู ซึ่งธรรมเนียมไหว้ครูนี้ยังทำให้ครูบาอาจารย์เกิดความรัก ความเมตตาต่อลูกศิษย์ ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกศิษย์ก้าวไปยังฝั่งฝัน เป็นคนดี มีความรู้ จึงยึดถือปฏิบัติธรรมเนียมที่ดีงามนี้สืบทอดกันมาเพื่อให้เกิดความผูกพันที่ดีระหว่างศิษย์และอาจารย์ผู้พร่ำสอน นอกจากนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูของแต่ละคณะและวิทยาเขตที่นำมาไหว้ครู โดยแบ่งเป็นประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยพานไหว้ครูของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ปีนี้ได้มีการนำขวดทดลองทางเคมีมาเป็นส่วนประกอบในการจัดพาน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีตัวแทนแต่ละส่วนงานถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

15

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-15.php

13วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องL01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานการสอนวิชา อนาโตมี หลังจากเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมาเข้าชมห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่มาแล้ว โดยมีอาจารย์ นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ จากศูนย์การแพทย์ฯ โรงพยาบาลมหาราช เป็นผู้สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาโครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์2 คณะศึกษาดูงานเข้าร่วมฟังบรรยายการสอนพร้อมกับนักศึกษาในรายวิชา อาจารย์ได้บรรยายเกี่ยวกับสาเหตุอาการผู้ป่วยออโธปิดิกส์ที่พบเจอจากผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซักถาม-ตอบ ยกตัวอย่างสถานการณ์ระหว่างผู้ป่วยและหมอแก่นักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษแพทย์เกิดความเข้าใจเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริง

ในช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมภาควิชาพยาธิชีววิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา ศาสตราจารย์ ดร.รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร และดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิชีววิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องPr101 ชั่วโมงเรียนของนักศึกษาปริญญาโท รายวิชา General Phatobilogy2 ซึ่งอาจารย์ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์เป็นผู้บรรยายเนื้อหาของรายวิชานี้ ทางภาควิชาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-14-1.php

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ ห้องอาหารไชน่าเพลส ถนนพระราม 6 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นผู้ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ในการนี้มีคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สถิตย์ สิริสิงห ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงค์ คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อัศวนิก รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ มาตังคสมบัติ คุณนิตยาภรณ์ และแพทย์หญิง นภัทร ภูมิรัตน และคุณพิมพ์ประไพ ธีระชีพ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ในครั้งนี้ด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาจุลชีววิทยา พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยคนแรก ดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญ อาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รองอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน ภาคีสมาชิกสาขาวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ปรึกษารับเชิญของ International Foundation for Science ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกวงการศึกษาวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ โดยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ จำนวนกว่า ๗๐ เรื่อง และสามารถนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยเกียรติประวัติและผลงานอันทรงคุณค่า ตลอดจนคุณูปการอันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน เป็นผู้ที่สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

26

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-6.php

MUSC Research Forum: Special Seminar in Chemistry

เมื่อจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 14.30 – 16.00 น. งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม MUSC Research Forum: Special Seminar in Chemistry ในหัวข้อเรื่อง “Molecular olefin polymerization catalysts: fundamentals and industrial outlook” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Vincenzo Busico จาก University of Naples, Italy เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัท SCG เข้าร่วมฟังจำนวน 60 คน

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-5.php

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 ท่าน โดยผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ได้เป็นผู้ขานรายชื่อและอ่านคำประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เข้ารับฮู้ดและหมวก นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงค์ และศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ด้วย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2559

34

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug59-31-1.php

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559 หลักสูตร “เสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building)”

ตลอดช่วงการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการดูแลจากมัคคุเทศก์ บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ ในวันแรกออกจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสะพานไม้ทอดยาวเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน เหล่าพันธุ์ไม้นานาชนิด ได้แก่ โกงกาง ไม้โปรง ต้นลำพู และไม้ชายฝั่ง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่ทะเลประแสซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือรบหลวงประแส ชาวคณะวิทย์ฯเก็บภาพความประทับใจกันอย่างสนุกสนาน ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังหาดสวนสน อ.เมือง จ.ระยอง ร่วมกันทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) โดยร่วมรณรงค์เก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากจบกิจกรรม แล้วเดินทางต่อไปยังที่พัก ตำนานป่า รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ท จัดเตรียมไว้ อาทิ ปั่นจักรยาน ดูดวง นวดตัว สวนน้ำ จากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกันและร่วมร้องเพลงบนเวทีด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน

วันที่สองของการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กร มีความเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบต่อองค์กร เพื่อนร่วมงานและตนเองใหม่ และกระตุ้นให้เกิดความรัก และผูกพันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรของตน โดย อาจารย์ดรัณภพ อ้นศรี วิทยากรอบรมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม Team Building ต่อมาในช่วงค่ำเข้าสู่ช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์ ในธีมงานมนต์รักลูกทุ่ง รับชมการแสดงของภาควิชาและหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไป คือ ทีมรวมมิตร ซึ่งมีสมาชิกในทีมจากทั้งภาควิชาและหน่วยงาน

วันสุดท้ายของการสัมมนา มีกิจกรรมไปวัดป่าประดู่ สักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ นอนตะแคงซ้าย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษาเป็นอย่างดี ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ นอกจากนี้ยัง มีการลอดช่องที่พระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นพระวิหาร การลอดใต้โบสถ์เก่า หมายถึงการสะเดาะเคราะห์สืบชะตา ต่อจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่สวนผลไม้ ผู้ใหญ่เสวต ชิมผลไม้บุฟเฟต์ขึ้นชื่อประจำจังหวัดระยอง อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ ก่อนจะแวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 244 คน

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul59-1.php