Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘EdPex’

30จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนงาน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมโครงการนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ 2011-2012 : The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) และจากมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่เกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับการตรวจประเมิน ส่วนงานตามเกณฑ์ (EdPEx) ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 และตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ (EdPEx) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 17 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ผลการประเมิน EdPEx จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ได้คะแนนด้านกระบวนการ A- และ ผลลัพธ์ B+ ถ้าคิดเลขคร่าวๆ คือช่วงคะแนน 162-205 คะแนน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-14.htm

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชมรมนักพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง “ฉันเป็นอะไรใน EdPEx” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ มาให้ความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx รวมถึงสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Untitled-2

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/dec55-26.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธาน เปิดการอบรม เรื่อง “MU-SC ก้าวที่สองสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ มาให้ความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ 2011-2012: The Baldrige National Quality Program: Education Criteria for Performance Excellence (EdPex) ในหมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า และหมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้า รวมถึงสามารถนำความรู้มาใช้ในการปรบปรุงระบบงาน และกระบวนการทำงานได้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-27.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธาน เปิดการอบรม เรื่อง “MU-SC ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ มาให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของภาควิชา/งาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ 2011-2012 : The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence (EdPex)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-16.htm

Read Full Post »