Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘MUSC Research Forum’

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดงานสัมมนา MUSC Research Forum : Computational Materials Physics ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง Use of numerical modelling for research and development of nickel-based superalloys and beyond โดย Prof. Dr. Roger Charles Reed Departments of Engineering Science and Materials, University of Oxford, United Kingdom และการบรรยายจาก ดร.ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส BSc (Physics), PhD (Metallurgy and Materials), CEng, MInstP, MIMMM, MIMechE School of Metallurgy and Materials, University of Birmingham Edgbaston, Birmingham B15 2TT, United Kingdom หัวข้อเรื่อง Integrated computational materials engineering for materials and process design มีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง จำนวน 35 คน

17-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec59-20-1.php

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 14.30 – 16.00 น. งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม MUSC Research Forum: Special Seminar in Chemistry ในหัวข้อเรื่อง “Molecular olefin polymerization catalysts: fundamentals and industrial outlook” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Vincenzo Busico จาก University of Naples, Italy เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัท SCG เข้าร่วมฟังจำนวน 60 คน

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-5.php

Read Full Post »

08 (1)เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม MUSC Research Forum ครั้งที่ 1/2558 ในหัวข้อ MUSC Grant Hunting  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นสพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดการทุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคุณพิจารณา สมัครการ  ผู้จัดการโปรแกรมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ และ Newton Fund”
ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network Programme: IRN) เป็นทุนที่ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ โดยต้องการให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ Post doc. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ เน้นสนับสนุนงานวิจัยที่ช่วยผลักดัน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การพัฒนายาใหม่จากสารสกัดธรรมชาติ หรือจากวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาการ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสนับสนุนทุนในครั้งนี้ คือ การผลิตนักวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและผลกระทบสูง เพื่อสามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ และจัดตั้งเป็นศูนย์ Research of excellent ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ ทั้งนี้เครือข่ายการวิจัยต้องประกอบไปด้วยคณะผู้วิจัยในประเทศอย่างน้อย 3 สถาบัน ที่มีเครือข่ายทำงานร่วมกับสถาบันต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 1-31 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://irn.trf.or.th
สำหรับ โครงการ Newton Fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการช่วยเหลือการพัฒนาของ ประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการมูลค่า 4,000,000 ปอนด์/ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี (เริ่มต้นปีค.ศ. 2014/15) จุดมุ่งหมายของโครงการคือความร่วมมือในการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกำลังพัฒนา 15 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยแบ่งกองทุนพัฒนาออกเป็น 3 ประเภท คือ การพัฒนาบุคลากร(People) การพัฒนางานวิจัย(Research) และการสนับสนุนผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงพานิช (Translation)

 • การพัฒนาบุคลากร (People) กิจกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และนักวิจัยมีดังต่อไปนี้

PhD Scholars & Supervisor Travel Grants:

 • นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้ทุน คปก. สามารถขอทุนเพิ่มเติม เพื่อทำงานวิจัยต่อในประเทศอังกฤษ เพิ่มอีก 6 เดือน
 • เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษา นำนักศึกษาปริญญาเอกไปสำรวจมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 2 สัปดาห์

Fellowships & Mobility:

 • ทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะยาว ระหว่างนักวิจัยของประเทศไทย กับนักวิจัยของประเทศอังกฤษ
 • ทุนการศึกษาดูงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) และพัฒนาเครือข่ายในระยะเวลา 2 ปี

Professional Development:

 • พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางในการเขียน proposal และ presentation รวมทั้ง researcher officer ในการทำ researcher management

Researcher Link:

 • สนับสนุนการวิจัยเสรีสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและทุนสนับสนุนการเดินทาง
 • การแลกเปลี่ยนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมขึ้นในประเทศไทย จำนวน 5 ครั้ง

Leadership Innovation:

 • อบรมแผนการทำธุรกิจสำหรับนักวิจัยที่กำลังจะจดสิทธิบัตร หรือจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว
 • การพัฒนางานวิจัย (Research) โดยหัวข้อที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ Food Security, Big Data, Energy, Health, Uncertainties และLiving with Environmental Change ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  • Joint research calls: การเขียนข้อเสนอโครงการร่วมกันระหว่างนักวิจัยของประเทศไทย และประเทศอังกฤษ
  • Joint centres: การทำงานร่วมกันของศูนย์วิจัย
  • Access to research and innovation infrastructure: การใช้เครื่องมือในการทำวิจัยร่วมกัน
 • การสนับสนุนผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงพานิช (Translation) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  • การจับคู่เจรจาระหว่างผู้ประกอบการ และนักวิจัย
  • การอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือผู้ที่กำหนดนโยบาย
  • การพัฒนาศักยภาพ SME

โดยขณะนี้ กำลังเปิดรับสมัครใน 2 หัวข้อคือ

 • NATIONAL STRATEGIC DISEASES OF THAILAND

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.mrc.ac.uk/funding/browse/joint-health-research-call-mrc-nstda-trf/ การสมัครจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยนักวิจัยจะต้องส่ง Expression of Interests เข้าระบบสมัครภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

 • Wellcome Trust – MRC Newton Fund Collaboration

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mrc.ac.uk/news-events/news/wellcome-trust-mrc-newton-fund-collaboration/

ทั้งนี้คุณพิจารณา สมัครการ ได้ให้เคล็ดลับในการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับการอนุมัติว่า ต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ Newton Fund คือ การช่วยเหลือการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นหลักในการเขียนข้อเสนอโครงการจะต้องเน้นว่า โครงการนั้นๆเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ Newton Fund สามารถดูได้จากเว็บไซด์ สกว. http://www.trf.or.th

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และอาวุโส รวมทั้งนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 50 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/mar58-19.htm

Read Full Post »

14เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUSC Research Forum ซึ่งเป็นการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “โจทย์วิจัยจากภาคเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและความต้องการของภาคเอกชน เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือ นำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณฉัตรกมล มุ่งพยาบาล เลขาธิการสมาคมชาวสวนผลไม้ จังหวัดชุมพร และ คุณพงศ์พิศุทธิ์ เกียรติวรางกูร ประธาน บริษัท น้ำมันมะพร้าวไทย จำกัด รวมทั้งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล แสวงผล สังกัดภาควิชาพฤกษศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเกียรติ เกิดเจริญ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์  ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โดยคุณฉัตรกมล มุ่งพยาบาล ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำสวนทุเรียน แนวทางการจัดการสวนที่สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดจากการสังเกต ลองผิดลองถูกในการทำสวนทุเรียน เช่น การใช้ฮอร์โมน Gibberellin เพื่อยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวทุเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ฝากโจทย์วิจัยเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเนื้อทุเรียนเพื่อใช้เป็นเวชสำอางค์ เนื่องจาก พบว่าเนื้อทุเรียนสามารถใช้รักษาแผลสดได้ จากนั้น คุณพงศ์พิศุทธิ์ เกียรติวรางกูร ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำน้ำมันมะพร้าวหีบเย็น ประวัติความเป็นมาของบริษัท วิธีการผลิตน้ำมันมะพร้าว พร้อมแนะแนวคิดเกี่ยวกับการต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ได้เล่าถึงประเด็นที่ต้องการให้ทำวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว คือ ทำอย่างไรให้น้ำมันมะพร้าวไม่เป็นไขที่อุณหภูมิ -5°C เพื่อใช้ส่งออกไปยังประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น และกรรมวิธีการแยกกรดลอริค กรดคาปริก และกรดคาปริลิกออกจากน้ำมันมะพร้าวเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ต่อไป  สุดท้ายนี้ ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้แนะประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโจทย์วิจัยที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ การทำวิจัยเกี่ยวกับสาร Antioxidant ในทุเรียน และสาร Bioactive compound ในน้ำมันมะพร้าว เพื่อนำมาพัฒนา/ประยุกต์ใช้เป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ต่อไป หลังจากจบการจัดกิจกรรมนี้ วิทยากรและผู้เข้าร่วมฟังเสวนาได้รับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความคุ้นเคย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/oct56-10.htm

Read Full Post »

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00  – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUSC Research Forum ครั้งที่ 5/2555  ในหัวข้อ MUSC Grant Hunting โดยได้รับเกียรติจาก คุณครรชิต  พุทธโกษา ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทาง  นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ” ซึ่งได้บรรยายในประเด็นของการปฏิรูประบบวิจัยของชาติ  กรอบการวิจัยสำคัญเร่งด่วน การประเมินผลการวิจัย และการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย และใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำและประเมินข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  “ที่เสนอของบประมาณ”  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ความปลอดภัย  และประเทศสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง วช.  ได้วางกรอบเพื่อการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ  เพื่อให้สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้คำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ  ดังนี้ 1. กลไกและโครงสร้างร่วมกำหนดและจัดการนโยบายการวิจัย 2.  การจัดการสนับสนุนทุนวิจัย 3. การระดมทุนทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการวิจัย 4.  การพัฒนาองค์กรและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 5. กลไก และโครงสร้างเพื่อพัฒนานักวิจัย  6. การจัดวางโครงสร้างพื้นฐานวิจัย (Research Infrastructure) 7.  มาตรฐานการวิจัย 8. การติดตามประเมินผล 9. กลไกส่งเสริมผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม       โดยในปีงบประมาณ 2556 วช. วางกรอบงานวิจัย 19  กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ไว้ดังนี้  1.เศรษฐกิจพอเพียง 2.ความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  3.ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 4.ภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน  5.การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 6.สัตว์เศรษฐกิจ 7.สุขภาพและชีวศาสตร์  8.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  9.เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม 10.สังคมผู้สูงอายุ  11.การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยว 12.วัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  13.โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 14.ข้าว 15.มันสำปะหลัง 16.ยางพารา 17.อ้อยและน้ำตาล  18.อาหาร 19.การคมนาคมขนส่งระบบราง

นอกจากนี้ คุณครรชิต   พุทธโกษา ได้ทิ้งท้ายข้อแนะนำถึงการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน  โดยมีหลักสำคัญ 4 ข้อ ดังนี้ 1.  เขียนโครงการวิจัยให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของแหล่งทุนนั้นๆ 2.  ใช้แบบฟอร์มขอทุนให้ถูกต้อง 3. ส่งให้ตรงเวลา 4. เน้นการวิจัยให้สามารถเกิดผลผลิต  และยังได้แนะนำเว็บไซค์คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR: Thai National Research Repositoryซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงานในประเทศไทย  ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วช. สกว. สวทช. สวทน. สวรส. สวก.  จัดทำโดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2554 ซึ่งกำลังอยู่่ในระหว่างพัฒนา

หลังจบกิจกรรมครั้งนี้นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศให้นักวิจัยมีความคุ้นเคยและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ ทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และอาวุโส  รวมทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100  คน

สามารถดูรายละเอียดสรุปประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม “การปฏิรูประบบวิจัยของชาติ”โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-22.htm

Read Full Post »