Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘MOU’

10ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อก้าวสู่ Smart University ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ลานดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังระหว่างองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานและพัฒนาระบบ Digital Society ที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าสู่สังคม Thailand 4.0 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และ คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม MOU

ทางมหาวิทยาลัยมหิดล และ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่ Smart University ผ่าน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการห้องสมุดอัจฉริยะ (Intelligent library and connected) ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และพื้นที่ใช้สอยที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย (Workspace), โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การลงทุน และการก้าวเป็นผู้ประกอบการ (Financial literacy) โดยสร้าง Business Center ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME, โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต และห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (Cross campus infrastructure & media) ที่มีระบบ Interactive, Virtual ID card and University application สำหรับใช้แสดงตัวตน เข้าสถานที่ในมหาวิทยาลัย เบิกถอนเงินสด รวมถึงบันทึกการร่วมกิจกรรมต่างๆ และการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยใช้ Application SCB easy ในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าขนส่งสาธารณะ จ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar61-28.php

โฆษณา

Read Full Post »

4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วิทยาเขตศาลายา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรนานาชาติ)” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการลงนามร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศนิมิตใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา และโรงเรียนศึกษานารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามหลักและรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นพยานร่วมลงนาม จุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวในการสนับสนุนต่อยอดทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถและสนใจที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) มีหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) เป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวการแพทย์ (Biomedical Science)  เป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex ประเทศอังกฤษ
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (Bioresources & Environmental Biology) เป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ State University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (Industrial Mathematics) เป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (Materials Science and Nano Engineering) เป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษาจะได้รับการฝึกงานจากบริษัทชั้นนำอย่าง Western Digital (Thailand) Co., Ltd. and Siam Cement Group เป็นต้น
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (Bioinnovation) เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ด้านชีวภาพและการปลูกฝังชุดความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ(entrepreneurship mindset) ซึ่งสอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลและรัฐบาลปัจจุบัน โดยเป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex ประเทศอังกฤษ

นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรพิเศษสำหรับระดับปริญญาตรี เพื่อการศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และการจัดการมหาบัณฑิต (การตลาด) และ หลักสูตรพิสิฐวิธาน และโครงการ B.Sc.-Ph.D.

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2201-5005, 5050-4 หรือ www.sc.mahidol.ac.th

25

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-4.php

Read Full Post »

08ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาวิจัยและเทคโนโลยียาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพยางล้อ และน้ำยางธรรมชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม MOU ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SC2 – 220 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เผยว่า เดิมทีศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเคยทำ MOU ร่วมกับ MTEC เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU ครั้งนี้ขึ้น เพื่อความต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนายางล้อ และน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยในแต่ละปีอุตสาหกรรมยางล้อสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่าปีล่ะ 100,000 ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมนั้นสามารถสร้างรายได้กว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับกิจกรรมรองรับ MOU นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางมีแผนจะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนายางล้อ เพื่อพัฒนาการออกแบบยางล้อซึ่งยังคงขาดการศึกษาวิจัยอยู่มาก โดยจะเชิญคณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิศวกรจาก MTEC จากมาร่วมด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ และทางคณะวิทยาศาสตร์นั้นตระหนักว่าสิ่งที่ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยียางได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การใช้งานอย่างแท้จริง ตรงตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล คือมุ่งสู่การเป็น University of Innovation โดยเน้นให้การเรียนการสอนการวิจัย ต้องสามารถนำไปสร้างนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

นอกจากนี้ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ ได้กล่าวปิดท้ายว่าเรื่องยางว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศ และยังคงมีปัญหาที่มีความซับซ้อน เชื่อว่าความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานจะสามารถร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้ได้รับการยอมรับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความสอดคล้องในการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์โอกาสในการร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย

09

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-3-1.php

Read Full Post »

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควต้านักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 23 โรงเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับและดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.พหล โกสิยจินดา และอาจารย์ ดร.อลิสา สจ๊วต

จุดประสงค์ของการลงนามข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นนำที่เป็นเครือข่ายร่วมจากทั่วประเทศ การให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ อาทิเช่น การสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมทางวิชาการ โดยเฉพาะ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งจัดสรรโควตาให้นักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย มีรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมดังนี้

1. เซนต์คาเบรียล  กรุงเทพฯ
2. เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์  กรุงเทพฯ
3. เทศบาล 6 นครเชียงราย  เชียงราย
4. โพธิสารพิทยากร  กรุงเทพฯ
5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  นครปฐม
6. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. เชียงราย  เชียงราย
7. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. เพชรบุรี  เพชรบุรี
8. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. ปทุมธานี  ปทุมธานี
9. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก  พิษณุโลก
10. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. มุกดาหาร  มุกดาหาร
11. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ
12. บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต  ปทุมธานี
13. ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต
14. มัธยมวัดนายโรง  กรุงเทพฯ
15. วิสุทธรังษี    กาญจนบุรี
16. สวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพฯ
17. สองภาษาระยอง  ระยอง
18. สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล  นครปฐม
19. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  นครปฐม
20. สุรศักดิ์มนตรี   กรุงเทพฯ
21. อัสสัมชัญ   กรุงเทพฯ
22. อัสสัมชัญ ธนบุรี  กรุงเทพฯ
23. อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  สมุทรสาคร

29

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov59-29.php

Read Full Post »

On 6 October 2014, the MOU signing ceremony between Mahidol University (MU) and University of Sussex (US), UK was held at Office of the President, Mahidol University together with the signing of MOU 2+2 Dual Degree Program between Faculty of Science (MUSC) and University of Sussex, UK. The MOU between MUSC and US is aimed to offer a dual degree undergraduate program in Biomedical Science and also establish mutually beneficial relationship on academic cooperation, including the academic activities and research. By this event, Mr. Marcus Williams, Director of Student Recruitment and International Affairs, University of Sussex, Asst. Prof. Surakit Nathisuwan, Vice President for International Relations, Emeritus Prof. Aphichat Chamrathrithiron, Head of Mahidol Migration Centre, IPSR, Asst.Prof. Kanyaratt Supaibulwatana, Deputy Dean for Academic and International Cooperation, Faculty of Science, Assoc. Prof. Rossarin Gray, Deputy Director on International Relations and Informatics, Assoc. Prof. Usa Chaikledkaew, Deputy Dean for International Relations, Faculty of Pharmacy and Dr. Jiraphun Jittikoon, Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy joined as the witness of the ceremony.

11

See more at :  http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/oct57-6.htm

Read Full Post »