Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘Science Exhibition’

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานนิทรรศการ Science Project Exhibition ครั้งที่ 18 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท มีพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาประเทศ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา งานนิทรรศการ Science Project Exhibition เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนานถึง 18 ปี และมีความสำคัญยิ่งกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปี 4 พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาที่ผลงานได้รับการคัดเลือก การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ถือเป็นเวที่แรกที่นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศีกษาต่างสาขาวิชา และคณาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา และผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขามีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเอง รวมทั้งได้แสดงความสามารถในการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นหลังให้เรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาต่อไป

48

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-26.php

โฆษณา

Read Full Post »

10 มีนาคม 2554
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (The 12th Science Project Exhibition : SciEx 2011) การบรรยาย เสวนา และการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับการสร้างสรรค์อนาคต” ณ ตึกกลม (อาคารบรรยายรวม) คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : งานการศึกษา โทร 0 2201 5053 http://www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2011

Read Full Post »

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 (The 10th Science Project Exhibition)
ณ อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

sciex2009

เวลา 9.00-10.00 น. ขอเชิญฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “พระเจ้ากับวิวัฒนาการ : ข้อโต้แย้งแห่งศตวรรษ” โดย

  • คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการนิตยสารสารคดี)
  • ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.)
  • ผศ.นพ. ภากร จันทนมัฏฐะ ร.น. (คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี)

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2009

Read Full Post »