Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

05มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดยได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560” (National Science and Technology Fair Thailand 2017) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการแห่งปี รวมสุดยอดนิทรรศการ กิจกรรม งานวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560

โดยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีนี้จะมีการเน้นให้มีความยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เข้าชมจำนวนมาก และได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้าน ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก็จะได้เข้าร่วมจัดพื้นที่สำหรับแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-3.php

Advertisements

วันจันทร์ที่ 31กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก สมาคมประกันชีวิตไทย มอบทุนและรางวัลการศึกษา พร้อมทั้งรางวัลของ Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLICD Center) ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัย และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 721,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาจำนวน 97 คน เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีคุณภาพการศึกษาด้านการประกันภัยที่เป็นเลิศ และเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่วงการธุรกิจประกันชีวิตไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องยาวนานถึง 42 ปี สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนก้าวสู่อาชีพสายประกันชีวิตและประกันภัยเป็นจำนวนมาก และในปีนี้นักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 49 คน จาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการประจำคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย ถือเป็นการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ เพื่อจะก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพให้กับวงการธุรกิจประกันชีวิตต่อไป

01

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul60-31-1.php

03วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยพิธีการในห้องประชุมมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก พิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต แม่ 100 ปี แม่ดี-บุคลากรเด่น และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการแสดงที่จัดขึ้นได้ทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามและความลึกซึ้งกินใจของคำว่า “แม่” ทั้งเป็นแม่ที่อ่อนโยน เข้มแข็ง เป็นผู้มีจิตสาธารณะและจริยธรรมอันดี

บริเวณด้านนอกห้องประชุมเป็นส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมสำหรับป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกในผู้หญิงระยะให้นมบุตร โดยมี ดร.ปาหนัน สุนทรศารทูล จากภาควิชาสรีรวิทยา ตัวแทนของศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์ เป็นผู้ถวายรายงาน

นอกจากพิธีการและการแสดงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภายในงาน “มหิดล-วันแม่” ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับบุคลากรชาวมหิดล นักศึกษาและชุมชนโดยรอบ ได้แก่ บริการตรวจน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต แนะนำโภชนาการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตรวจมวลกระดูก ปรึกษาโรคสตรี วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเบาหวาน ฝึกหายใจคลายกังวล นวดแผนไทยประยุกต์ และบริการทางทันตกรรม เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานมหิดล-วันแม่ ในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-2.php

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท พร้อมเพรียงกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 66 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ มารับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงครองราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสวยราชสมบัติ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานและทรงอุปถัมภ์โครงการมากมาย อาทิ โครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน ด้วยพระราชประสงค์ให้เยาวชนเจริญเติบโต สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ อีกทั้งทรงทุ่มเทพระวรกายปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยความวิริยอุตสาหะอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่าสืบไป

09

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul60-27.php

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ผู้ริเริ่มงานวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมมันตรังสีรอบโลก ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับรังสีคอสมิกได้เผยว่า ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Chicago เกิดความรู้สึกว่าอยากนำความรู้ที่เรียนมาทำประโยชน์เพื่อสังคม ประกอบกับในขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์น้อย จึงตั้งใจมาสอนฟิสิกส์ให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา พร้อมทั้งริเริ่มทำการวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยไปด้วย โดยเป็นแกนนำในการสร้างทีมนักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อจัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ยอดดอยอินทนน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีตรวจวัดนิวตรอนประมาณ 40 แห่งทั่วโลก และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์จนเป็นสถานีแห่งแรกของโลกที่สามารถตรวจวัดพลังงานของรังสีคอสมิกต่อเวลาได้ ด้านการพัฒนาต่อยอดการวิจัยเรื่องรังสีคอสมิกนั้น ตั้งเป้าจะศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับโลก โดยในขณะนี้กำลังสนใจเรื่องความเกี่ยวข้องของรังสีคอสมิกกับสภาพอากาศทั่วโลก

สำหรับรางวัลที่ได้รับ ส่วนตัวมองว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับนักวิทยาศาสตร์ และมีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองตระหนักว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่น้อยไปกว่าวิชาชีพอื่นๆ และอยากผู้ปกครองให้การสนับสนุนเด็กที่มีใจรักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ผู้ความสนใจเป็นพิเศษในการบูรณาการวิธีการและองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาทางชีววิทยาที่มีความซับซ้อน เจ้าของผลงาน “บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน” เปิดเผยว่า การศึกษาชีว Bioinformatics เป็นการใช้เทคนิคด้านชีวเคมี โมเดลลิ่ง คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ผสานกันเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลทางชีววิทยา ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพืชให้ทนกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน หรือการพัฒนายารักษาโรค ซึ่งถ้าเข้าใจกลไกการเกิดโรคก็สามารถออกแบบยาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแบบ Precision Medicine ให้ดียิ่งขึ้น และมีแผนจะศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์ใช้ System Biology เพิ่มเติมด้วย

นอกจากนั้นภายในงานยังมีอาจารย์อีก 3 ท่านซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง…สู่สังคมปลอดมลพิษ” รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน “การเปลี่ยนพฤติกรรมของแข็งให้กลายเป็นของไหล…จากทฤษฎีสู่การประยุกต์การใช้งาน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดด้วยเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่”

ทั้งนี้ภายในงานมีบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการวิทยาศาสตร์ร่วมกล่าวแสดงความยินดี อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกมากมาย ได้ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

21

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul60-26.php

02ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัย ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Astrophysics เพื่อบันทึกเทปรายการ “Research Impact” ทางสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีรูปแบบในการนำเสนอผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค อนุภาครังสีคอสมิก การเปลี่ยนแปลงของพายุสุริยะ และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ สามารถติดตามรับชมได้ในรายการ “Research Impact” ออกอากาศทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ http://www.channel.mahidol.ac.th และ http://www.youtube.com/mahidolchannel

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-27-1.php

โครงการ Young Investigators Retreat 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซ้นส์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี พิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ “ทิศทางด้านวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่อยู่ต่างภาควิชาได้รู้จักกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งในด้านการวิจัยและบทบาทการเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปสู่การสร้างเครือข่ายและการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยรุ่นพี่และนักวิจัยอาวุโสของคณะที่มีชื่อเสียง เป็นการเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น นอกจากนั้นอาจารย์รุ่นใหม่ยังมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความต้องการการสนับสนุน ปัญหา/อุปสรรค ในการทำวิจัย ตลอดจนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะฯร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย

65

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-25-27.php