Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

09สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

ในการนี้ อาจารย์ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ นายกสโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณกัญญา วิมลนันทพงศ์ จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอุ่นเรือน วิมลเศรษฐ ให้การสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยกิจกรรมนี้ทำให้ได้เห็นทั้งความตั้งใจและการร่วมแรงร่วมใจสร้างสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายของคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทน์ทั้งสิ้นจำนวน 999 ดอก หลังจากนั้นจะนำส่งยังสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-21.php

06วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยงานบริหารและธุรการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้จัก รู้ใจ ผู้รับบริการ การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ที่ดีต่อการบริการและอยากพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริการที่มีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเสริมสร้างวุฒิภาวะในรายบุคคลสู่การทำงานเป็นทีม ปลูกฝังและสร้างแนวความคิดเชิงบวกต่อการบริการและสามารถประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง เสริมสร้างทักษะการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถนำไปฝึกฝนจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน Service Mind โดยอาจารย์จุลชัย จุลเจือ ได้บรรยายในแต่ละหัวข้อได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และนำไปใช้ได้จริงทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-26-1.php

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานนิทรรศการ Science Project Exhibition ครั้งที่ 18 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท มีพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาประเทศ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา งานนิทรรศการ Science Project Exhibition เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนานถึง 18 ปี และมีความสำคัญยิ่งกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปี 4 พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาที่ผลงานได้รับการคัดเลือก การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ถือเป็นเวที่แรกที่นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศีกษาต่างสาขาวิชา และคณาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา และผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขามีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเอง รวมทั้งได้แสดงความสามารถในการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นหลังให้เรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาต่อไป

48

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-26.php

03ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ตึก AN1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับมหกายวิภาคศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จากทั้ง 3 สถาบันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครศรีธรรมราช และสวรรค์ประชารักษ์ ตลอดจนถึงนักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง นักศึกษาชีวการแพทย์ นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้มีร่างของอาจารย์ใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 57 ร่าง ภายในพิธีนักศึกษาจะกล่าวบทขอขมาอาจารย์ใหญ่ การกล่าวสดุดีถึงคุณอาจารย์ใหญ่ คำฝากของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ บทบูชาครู จากนั้นวางพวงมาลัยสักการะบนร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งจดหมายฉบับสุดท้ายที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนเขียนถึงอาจารย์ใหญ่ของตนเอง จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยขอให้ระลึกถึงบุญคุณอาจารย์ใหญ่ และปฏิบัติตามคำของอาจารย์ใหญ่ที่ฝากเอาไว้ ในการจะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่แล้ว เป็นการบรรจุร่างอาจารย์ลงหีบศพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิร่วมกตัญญูที่นำหีบศพ พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70 นาย มาช่วยบรรจุ และขนหีบศพไปที่วัด โดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพมหานครต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-7.php

05วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.15 – 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยภาควิชาเคมี จัดพิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธี โดยประกอบด้วยพิธีสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ อาคารเคมีทั้ง 6 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาเคมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 300 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-3.php

01เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:30-16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ จากอเมริกาเหนือและแคนาดา เดินทางมาถึงประเทศไทยวานนี้ เพื่อศึกษาดูงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 อีกทั้งนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Thailand Board of Investment (BOI) พาชมงาน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ Project Manager ของศูนย์ Excellent Center for Drug Discovery (ECDD) ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศูนย์นี้ดำเนินงานวิจัยค้นคว้าด้านตัวยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช หงส์อิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของศูนย์ ECDD ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 และในวันเดียวกันนี้คณะสื่อมวลชนยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-1.php

20วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 และ K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้า อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม K103

เวลา 08.00 น. เริ่มพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม K102 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลาประมาณ 10.00 น. เข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุม K102 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยในปีนี้มีอาจารย์ผู้อาวุโสให้เกียรติมาร่วมพิธี จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห รองศาสตราจารย์สาโรช ศิวโมกษธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ และรองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้เข้าร่วมงานที่ได้พูดคุยและรับพรจากอาจารย์ผู้อาวุโส โดยงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 233 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/apr60-11.php