Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘Bio-Geo Path’

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด การบรรยายพิเศษ เรื่อง Computer Proof Assistants – the Future of Mathematics ซึ่งเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยพิสูจน์ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับการทำวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ในอนาคต โดย ศาสตราจารย์ Vladimir Voevodsky ผู้ได้รับรางวัล Fields Medal (รางวัลสูงสุดทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งมักจะถูกเรียกว่าเป็นรางวัลโนเบลสำหรับนักคณิตศาสตร์) ในปี 2002 และเป็นผู้วางรากฐานคนสำคัญในการพัฒนา Homotopy Type Theory (HoTT)

ศาสตราจารย์ Vladimir Voevodsky กล่าวว่า “คณิตศาสตร์นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการให้เหตุผลเชิงนามธรรม ถ้าการพิสูจน์ผลสรุปนั้นสั้นและไม่ซับซ้อนเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่ยากนัก แต่ในการพิสูจน์ข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บางครั้งต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายและซับซ้อน จะทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้อง แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเอง ดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ จึงเป็นแนวทางใหม่สำหรับการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ในอนาคต”

เนื่องจากหลายทฤษฎีบทต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบความถูกต้อง อย่างเช่น ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มา (Fermat Last Theorem) ที่มีการค้นพบความผิดพลาดโดยผู้เชี่ยวชาญภายหลังจากที่มีข่าวการพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการแก้ไขโดยใช้เวลาพอสมควร การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบการพิสูจน์นั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาการตรวจสอบความถูกต้องของการพิสูจน์ทฤษฎี ดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการตรวจสอบจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการที่จะทำให้การตรวจสอบการพิสูจน์หรือแม้แต่ช่วยในการพิสูจน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่าน Homotopy Type Theory (HoTT) นับเป็นการค้นพบที่ทำให้เกิดความหวังที่จะมีการพัฒนาทั้งทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกัน

          โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน

19

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-4.htm

โฆษณา

Read Full Post »

03เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับบุคลากรและผู้ป่วยของกลุ่มโรงพยาบาลกลางวัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Bio Geo Path โดยมี ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากร ทั้งในภาคบรรยาย และภาคสนามในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ทั้งนี้ ผู้ป่วยจิตเวชได้ให้ความสนใจและมีข้อซักถามกับวิทยากรหลากหลายด้าน ตื่นตากับโลกจำลองเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/apr57-8.htm

Read Full Post »

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path (เส้นทางชีวะ-ธรณี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยออนไลน์ (www.sac.or.th/databases/museumdatabase)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-27.htm

Read Full Post »