Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘Research’

25 January 2018 @Faculty of Science, Phayathai Campus Chalermprakiat Bulg. A Joint discussion on research feasibility regarding to the intensive horticulture and collaboration between the representative from Chiba University, Japan and MUSC’s key administrators.

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan61-25.php

โฆษณา

Read Full Post »

08 (1)เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม MUSC Research Forum ครั้งที่ 1/2558 ในหัวข้อ MUSC Grant Hunting  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นสพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดการทุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคุณพิจารณา สมัครการ  ผู้จัดการโปรแกรมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ และ Newton Fund”
ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network Programme: IRN) เป็นทุนที่ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ โดยต้องการให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ Post doc. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ เน้นสนับสนุนงานวิจัยที่ช่วยผลักดัน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การพัฒนายาใหม่จากสารสกัดธรรมชาติ หรือจากวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาการ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสนับสนุนทุนในครั้งนี้ คือ การผลิตนักวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและผลกระทบสูง เพื่อสามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ และจัดตั้งเป็นศูนย์ Research of excellent ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ ทั้งนี้เครือข่ายการวิจัยต้องประกอบไปด้วยคณะผู้วิจัยในประเทศอย่างน้อย 3 สถาบัน ที่มีเครือข่ายทำงานร่วมกับสถาบันต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 1-31 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://irn.trf.or.th
สำหรับ โครงการ Newton Fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการช่วยเหลือการพัฒนาของ ประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการมูลค่า 4,000,000 ปอนด์/ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี (เริ่มต้นปีค.ศ. 2014/15) จุดมุ่งหมายของโครงการคือความร่วมมือในการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกำลังพัฒนา 15 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยแบ่งกองทุนพัฒนาออกเป็น 3 ประเภท คือ การพัฒนาบุคลากร(People) การพัฒนางานวิจัย(Research) และการสนับสนุนผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงพานิช (Translation)

 • การพัฒนาบุคลากร (People) กิจกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และนักวิจัยมีดังต่อไปนี้

PhD Scholars & Supervisor Travel Grants:

 • นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้ทุน คปก. สามารถขอทุนเพิ่มเติม เพื่อทำงานวิจัยต่อในประเทศอังกฤษ เพิ่มอีก 6 เดือน
 • เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษา นำนักศึกษาปริญญาเอกไปสำรวจมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 2 สัปดาห์

Fellowships & Mobility:

 • ทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะยาว ระหว่างนักวิจัยของประเทศไทย กับนักวิจัยของประเทศอังกฤษ
 • ทุนการศึกษาดูงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) และพัฒนาเครือข่ายในระยะเวลา 2 ปี

Professional Development:

 • พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางในการเขียน proposal และ presentation รวมทั้ง researcher officer ในการทำ researcher management

Researcher Link:

 • สนับสนุนการวิจัยเสรีสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและทุนสนับสนุนการเดินทาง
 • การแลกเปลี่ยนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมขึ้นในประเทศไทย จำนวน 5 ครั้ง

Leadership Innovation:

 • อบรมแผนการทำธุรกิจสำหรับนักวิจัยที่กำลังจะจดสิทธิบัตร หรือจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว
 • การพัฒนางานวิจัย (Research) โดยหัวข้อที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ Food Security, Big Data, Energy, Health, Uncertainties และLiving with Environmental Change ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  • Joint research calls: การเขียนข้อเสนอโครงการร่วมกันระหว่างนักวิจัยของประเทศไทย และประเทศอังกฤษ
  • Joint centres: การทำงานร่วมกันของศูนย์วิจัย
  • Access to research and innovation infrastructure: การใช้เครื่องมือในการทำวิจัยร่วมกัน
 • การสนับสนุนผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงพานิช (Translation) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  • การจับคู่เจรจาระหว่างผู้ประกอบการ และนักวิจัย
  • การอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือผู้ที่กำหนดนโยบาย
  • การพัฒนาศักยภาพ SME

โดยขณะนี้ กำลังเปิดรับสมัครใน 2 หัวข้อคือ

 • NATIONAL STRATEGIC DISEASES OF THAILAND

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.mrc.ac.uk/funding/browse/joint-health-research-call-mrc-nstda-trf/ การสมัครจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยนักวิจัยจะต้องส่ง Expression of Interests เข้าระบบสมัครภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

 • Wellcome Trust – MRC Newton Fund Collaboration

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mrc.ac.uk/news-events/news/wellcome-trust-mrc-newton-fund-collaboration/

ทั้งนี้คุณพิจารณา สมัครการ ได้ให้เคล็ดลับในการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับการอนุมัติว่า ต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ Newton Fund คือ การช่วยเหลือการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นหลักในการเขียนข้อเสนอโครงการจะต้องเน้นว่า โครงการนั้นๆเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ Newton Fund สามารถดูได้จากเว็บไซด์ สกว. http://www.trf.or.th

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และอาวุโส รวมทั้งนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 50 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/mar58-19.htm

Read Full Post »

06เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 ภายใต้หัวข้อ “MU LOOK THE FUTURE” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยแบบสหสาขาวิชา มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในหลายประเทศ พร้อมทั้งผลักดันงานวิจัย ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปูกับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และการวิจัยและพัฒนา “ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สุชีวะ จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ซึ่งมีผู้ชมนิทรรศการให้ความสนใจ และสอบถามข้อมูลจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/dec57-1.htm

Read Full Post »

10เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.03-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท การบรรยายพิเศษ “Enhancing Your Research Performance Throughout the Entire Research Workflow” โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่มามอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล Scopus, Reaxys และเทคนิคการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง และทุกท่านต่างได้รับของที่ระลึกจาก Elsevier ติดมือกลับไปด้วย กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และ สำนักพิมพ์ Elsevier ซึ่งมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลทางวิชาการอีกอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-18-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง MU Research Networking : Working Together toward Excellence และนิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการ Mahidol University Research Expo 2013 ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเสนอผลงานวิจัย จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ การศึกษากลไกลการควบคุมยีนสร้างน้ำตาลในเซลล์ตับ โดย รองศาสตราจารย์ศราวุฒิ จิตรภักดี ภาควิชาชีวเคมี การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนในงานด้านการตรวจวัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ผลงานจมูกอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดสุขภาพ ผลงานหมอนอัจฉริยะและที่นอนอัจฉริยะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ และผลงาน โรคกระดูกพรุน โดยศาสตราจารย์นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา ซึ่งมีผู้ชมนิทรรศการให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลจำนวนมาก

โดยในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 10.15 น. ณ ห้องบรรยาย 201 ศาสตราจารย์วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ศาสตราจารย์ศุขธิดา อุบล ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Vaccine Research ส่วนวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บรรยายในหัวข้อ Research Network in Biopharmaceutical Sciences และ ศาสตราจารย์พิไล พูลสวัสดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา บรรยายในหัวข้อ Award Winning Research of Mahidol University

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/jan57-27.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่อง การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน และนิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการ Mahidol University Research Expo 2012 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ Center of Calcium and Bone Research (COCAB) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา ผลงาน Application of Surface Plasmon Resonance Biosensor โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ (ภาควิชาฟิสิกส์) และ ผลงาน Quality of the Thai Motorcycle Tyres โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สิริสิงห (หน่วยวิจัยยางและเทคโนโลยี) ทั้งนี้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบดำเนินการในงานดังกล่าว อาทิ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รับหน้าที่ ผู้ดำเนินรายการในช่วงพิธีเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ภาควิชาพฤกษศาสตร์, ดร.โสรยา จาตุรงคกุล และ ดร.รดีกร อัครวงศาพัฒน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา รับหน้าที่รับรอง Keynote Lecture, Prof. Harald zur Hauzen (The Nobel Laureate in Physiology or Medicine 2008 The Prince Mahidol Awardee 2005) และแปลการให้สัมภาษณ์ของ Keynote Lecture แก่สื่อมวลชน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/oct55-31.htm

Read Full Post »