Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘bookfair’

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 และพิธีเปิด STANG Co-Working Space เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นการเปิดโอกาสให้นักอ่านทั้งหลายได้เลือกซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหนังสือทั่วไปทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมเต็มให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

การจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ในครั้งนี้เป็นปีที่ 11 มีร้านค้าและสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้จำนวนมาก ในการนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ร้านค้าที่ร่วมออกร้านมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสิบปี ได้แก่ บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด, บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซนเตอร์ กำจัด, สำนักพิมพ์มติชน, สำนักพิมพ์กรีนบุ๊คส์, ชาญชัย บุ๊คสโตร์

นอกจากนี้ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้จัดให้มีพิธีเปิด STANG Co-Working Space ณ บริเวณชั้นสาม ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้พื้นที่เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมฟังการนำเสนอ Pitch Idea จากนักวิจัยรุ่นใหม่สองท่าน ได้แก่ คุณธีรภัทร์ พบครุฑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ CEO บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด นำเสนอผลงาน จมูกอิเล็กทรอนิกส์ และ คุณเศรษฐา สียัง นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และ CEO บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอผลงาน หมอนอัจฉริยะ โดยมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก

ภายหลังการนำเสนอ Pitch Idea แขกผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม STANG Co-Working Space ซึ่งเป็นบริการใหม่ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดยพร้อมเปิดให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในเร็ววันนี้

29

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-7.php

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และกิจกรรมเสวนาวาไรตี้ “คมคิดวิทยาศาสตร์” โดย ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยึดมั่นในหลักการ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสด ผ่าน IPTV
31 (1)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/feb56-8.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และกิจกรรมเสวนาวาไรตี้ “เปลี่ยนมุมคิดกับ…จิตอาสา” โดย (ด้า) ดวงธิดา นครสันติภาพ ครีเอทีฟ และพิธีกรรายการ “กบนอกกะลา” นักกิจกรรมเพื่อมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ ซึ่งได้รับความสนใจ จากบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสดผ่าน IPTV

27

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/feb56-7.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และกิจกรรมเสวนาวาไรตี้ “อังกฤษอย่าคิดเยอะ” โดย “ครูลูกกอล์ฟ” คณาธิป สุนทรรักษ์ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษสุดแนว เจ้าของสถาบันสอนภาษา Angkriz ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสดผ่าน IPTV

31

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/feb56-6.htm

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. พรชัย มาตังคะสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร. อรพรรณ มาตังคะสมบัติ ภริยา พร้อมกับ ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และกิจกรรมเสวนาวาไรตี้ “บันทึก(ไม่)ลับ ฉบับเจ้าหญิงไอที” โดย คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกรรายการไอทีชื่อดัง ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสดผ่าน IPTV

Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/feb56-5.htm

Read Full Post »