Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘GradExpo’

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม GradExpo 2012 MUSC Graduate Research Exposition การประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมของคณะได้รับรู้ถึงงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในคณะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยข้ามสาขาวิชามากขึ้น และเป็นเวทีให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะได้แสดงออกถึงความสามารถเชิงวิชาการอย่างเข้มข้นในบรรยากาศที่เป็นกันเอง อีกทั้งนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้งานวิจัยของหลักสูตรอื่น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน นับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างหลักสูตร นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรีทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทราบว่ามีงานวิจัยใดดำเนินการอยู่ในคณะฯ และได้สัมผัสกับบรรยากาศทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อที่คณะ ในวันแรกจัดกิจกรรม Graduate Program Tour เป็นการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อพาเยี่ยมชมภาควิชาทั้ง 12 ภาควิชา โดยมี ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ช่วงบ่าย กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ซึ่งมี ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ให้เกียรติ ดังนี้ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2535 บรรยายในหัวข้อ “Doing basic science research in Thailand : Difficult but not impossible.” ศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555 บรรยายในหัวข้อ “Melatonin and neurodegeneration.” และ ดร. มงคล เวสารัชเวศย์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ลดช่องว่างระหว่างภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรมในการทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากนั้นเป็นกิจกรรม Poster Presentation เป็นการนำเสนอและประกวดผลงานด้วยโปสเตอร์ พร้อมกันนี้ยังมีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานโดยบริษัทเอกชน อีกด้วย

วันที่สอง พบกับกิจกรรม MUSC Grad Expo 2012 Presentations เป็นการนำเสนอผลงานของ SC Star จาก 12 ภาควิชา และ 2 สาขาวิชา สุดท้ายเป็นการมอบรางวัลโปสเตอร์ให้กับผู้ชนะการประกวด จากนั้นศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมถ่ายภาพกับผู้มาร่วมงานเป็นที่ระลึก และร่วมร้องเพลง “มาร์ชคณะวิทยาศาสตร์”

กิจกรรมสุดท้ายในช่วงเย็น คือ งานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้กระทะร้อน ตั้งแต่เวลา 17.00น. ณ ห้องอาหารอาคารเอนกประสงค์ การแสดงดนตรีของนักศึกษา การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ปิดท้ายด้วยการร่วมถ่ายภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก และร่วมร้องเพลง “มาร์ชคณะวิทยาศาสตร์” “ก่อนจากกัน” “หัวใจผูกกัน” โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม ทั้งสิ้นกว่า 300 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/oct55-29-30.htm

โฆษณา

Read Full Post »

28 ตุลาคม 2552

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน
MUSC Graduate Research Exposition (GradExpo 2009)

GradExpo2009

เวทีี่แสดงออกถึงศักยภาพทางวิชาการ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกสาขาวิชา

Read Full Post »