Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ไหว้ครู’

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นโอกาสในการแสดงออกถึงความกตัญญูของนักศึกษาต่อครูบาอาจารย์ โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดพิธีการจัดพิธีไหว้ครูนั้นถือว่าเป็นธรรมเนียมสืบทอดปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อเป็นการให้ลูกศิษย์ได้กระทำการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ดังบทสวดไหว้ครู “ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา” ที่ลูกศิษย์ใช้ในพิธีไหว้ครู มีความหมายว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา ให้ลูกศิษย์เกิดความตระหนักถึงพระคุณครู ซึ่งธรรมเนียมไหว้ครูนี้ยังทำให้ครูบาอาจารย์เกิดความรัก ความเมตตาต่อลูกศิษย์ ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกศิษย์ก้าวไปยังฝั่งฝัน เป็นคนดี มีความรู้ จึงยึดถือปฏิบัติธรรมเนียมที่ดีงามนี้สืบทอดกันมาเพื่อให้เกิดความผูกพันที่ดีระหว่างศิษย์และอาจารย์ผู้พร่ำสอน นอกจากนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูของแต่ละคณะและวิทยาเขตที่นำมาไหว้ครู โดยแบ่งเป็นประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยพานไหว้ครูของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ปีนี้ได้มีการนำขวดทดลองทางเคมีมาเป็นส่วนประกอบในการจัดพาน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีตัวแทนแต่ละส่วนงานถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

15

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-15.php

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

31

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-28.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเรียนรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

31

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-13.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเรียนรวม  L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-21.htm

Read Full Post »