Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘โครงงานวิทยาศาสตร์’

06เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 08.45 น. – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) L 01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษากล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยในงานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม” โดย อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ภายในงานมี การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะฯ ที่น่าสนใจทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ ธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และสาขาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิเช่น

การผลิตไบโอเอทานอล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยยีสต์ การศึกษาสารจากพืชสมุนไพรไทย (ไคร้หางนาค) พบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีซึ่งการศึกษานี้อาจนำไปสู่ความหวังใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมาก และมีอัตราการตายสูงที่สุดในประเทศไทย การประดิษฐ์ระบบบรรเทาภาวะการนอนกัดฟันอัตโนมัติบนรากฐานของการตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ การค้นพบวิธีการลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิตไวรัส เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธียีนบำบัดซึ่งจำเป็นต้องใช้ไวรัสเป็นตัวถ่ายยีนจำนวนมาก เป็นต้น

ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ นำเสนอผลงานของนักศึกษา ทั้งหมดกว่า 200 บอร์ด พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล แก่ผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ และพิธีปัจฉิมโอวาท โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น

25

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/mar57-17.htm

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษากล่าวเปิดงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่องาน “Science Project Exhibition” จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Sustainable Approaches for Invasive Pest Control: from a Senior Project to Genetics then System Biotechnology for ASEAN” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินดา ธนะภูมิ จากนั้นเป็นการบรรยาย Shot Talk Presentation เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ละคนถ่ายทอดออกมาอย่างสนุกสนาน และเข้าใจง่าย โดยนักศึกษาทุกคนถูกจำกัดด้วยเวลาในการพูดถึงผลงานตัวเองภายใน 3 นาทีเท่านั้น ดังนั้นใครมีอะไรก็ต้องใส่กันเต็มที่ จำนวนผลงานที่นักศึกษาแสดง ทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าจำนวน 11 โครงการ และช่วงบ่าย จำนวน 11 โครงการ และการบรรยาย Plenary Talk โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 6 โครงงาน นำเสนอโครงงานละ 10 นาที

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ นำเสนอผลงานของนักศึกษา ทั้งหมดกว่า 200 บอร์ด มาร่วมจัดแสดงโดยรอบตึกกลม และบริเวณทางเดินเฟื่องฟ้า ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปี 4 ได้สร้างความน่าประทับใจให้เกิดกับประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล แก่ผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่แนบท้ายข่าวนี้ อีกหนึ่งความทับใจแก่ศิษย์และอาจารย์ก็คือพิธีปัจฉิมโอวาท โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา

Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/mar56-14.htm

Read Full Post »

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 (The 10th Science Project Exhibition)
ณ อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

sciex2009

เวลา 9.00-10.00 น. ขอเชิญฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “พระเจ้ากับวิวัฒนาการ : ข้อโต้แย้งแห่งศตวรรษ” โดย

  • คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการนิตยสารสารคดี)
  • ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.)
  • ผศ.นพ. ภากร จันทนมัฏฐะ ร.น. (คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี)

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2009

Read Full Post »