Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘โครงการวิจัย’

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” โดยท่าน คณบดี ได้กล่าวเปิดงานมีใจความ ตอนหนึ่งว่า “ในวันนี้เป็นความโชคดีที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงทางด้านการวิจัยมาพูดบรรยายเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากหลายแหล่งทุน ซึ่งเหมาะสำหรับนักวิจัยทุกรุ่น ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย…” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท) และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ) และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) มาเป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” เพื่อเสนอขอทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งแต่ละท่านได้ให้ความรู้เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้เงินจากแหล่งทุนต่าง ๆ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-31.htm

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณวสันต์ อริยพุทธรัตน์ CEO บริษัท ไฮกริม  เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด บริษัทร่วมทุนวิจัยเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสู่ตลาดอาเซียนกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อกำจัดสาร BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylenes)” ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองในสาขา Biotechnology-Health & Fitness, รางวัล The Best Invention in Biotechnology จากประเทศญี่ปุ่น และรางวัล The Best Invention in Environment จากประเทศจีน ชื่อผลงาน Bio Remediation Agent Develop to Greenovation Products และ ดร.ทรงศักดิ์  ฤกษ์หริ่ง ศิษย์เก่าจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล CEO บริษัท นิวเวิล์ด ไบโอเทค จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน ชุดตรวจไวรัสกุ้ง ในงาน INST 2010 ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้ส่งเข้าร่วมแสดงในงาน ITEX 2012 (23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition) ณ Kuala Lumpur Convention Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย การนี้  นางสุวิภา  วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานจัดแถลงข่าวนวัตกรรมไทยคว้าเหรียญทองจากเวทีนานาชาติ เพื่อกล่าวถึงความเป็นมาและบทบาทของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ในการส่งเสริม   ผู้ประกอบการสู่เวทีโลก รวมถึงความสำเร็จจากอดีตถึงปัจจุบันของการร่วมงาน ITEX 2012

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-13-1.htm

Read Full Post »