Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘แสดงความยินดี’

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ ห้องอาหารไชน่าเพลส ถนนพระราม 6 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นผู้ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ในการนี้มีคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สถิตย์ สิริสิงห ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงค์ คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อัศวนิก รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ มาตังคสมบัติ คุณนิตยาภรณ์ และแพทย์หญิง นภัทร ภูมิรัตน และคุณพิมพ์ประไพ ธีระชีพ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ในครั้งนี้ด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาจุลชีววิทยา พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยคนแรก ดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญ อาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รองอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน ภาคีสมาชิกสาขาวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ปรึกษารับเชิญของ International Foundation for Science ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกวงการศึกษาวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ โดยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ จำนวนกว่า ๗๐ เรื่อง และสามารถนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยเกียรติประวัติและผลงานอันทรงคุณค่า ตลอดจนคุณูปการอันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน เป็นผู้ที่สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

26

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-6.php

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จากนั้นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากนั้นฉายวีดิทัศน์แสดงประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ มีทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งสามท่านจะได้รับรางวัลท่านละ 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน ซึ่งผู้รับรางวัลจะเข้ารับโล่พระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นการแสดงปาฐกถาจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น กล่าวถึงบทที่ให้ท่านสำเร็จมาจนถึงวันนี้ คือการมี 1. ความมุ่งมั่นในการทำวิจัย 2. ความท้าทายที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ และ 3. ผลงานวิจัยนั้นต้องมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ยังได้พูดถึงผลงานวิจัยในเรื่องการศึกษากลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เป็นแบบอย่าง ผู้ให้การสนับสนุนและผลักดัน เพื่อนร่วมโครงการ ลูกศิษย์ ตลอดจนครอบครัว จากนั้นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้ขึ้นเวทีกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้าน ตลอดจนถึงครอบครัวด้วย และปิดงานในค่ำคืนนี้โดยประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน วงดนตรีที่บรรเลงด้วยบทเพลงไพเราะจาก KU Brand และ 2 พิธีกร ดร.ระพี บุญเปลื้อง และดร.ณัฐวีร์ เนียมศิริ ที่ทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น จากนั้นผู้ได้รับรางวัลร่วมถ่ายภาพกับแขกผู้เกียรติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติจากผู้ได้รับรางวัล และแขกผู้มาร่วมงานต่างก็ร่วมชื่นชมพร้อมแสดงความยินดี

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีและศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข พร้อมที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรจากภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาเคมีและงานวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนา การอุทิศตน และเป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีงามของศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พร้อมร่วมชื่นชมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีคุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

30

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-18-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ, วีดิทัศน์ผู้ได้รับรางวัล “แม่ดีเด่น” ประเภทต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ประเภทดีเด่น ได้แก่ นางเยาวพา อินทรผาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาพยาธิชีววิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้แทนภาควิชาพยาธิชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมีการแสดงวีดิทัศน์ผู้ได้รับรางวัลการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก, การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกไทย-กัมพูชา, พิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต, แม่ 100 ปี, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, แม่จิตใส- ใจสีขาว, แม่ดี-บุคลากรเด่น

          ส่วนบริเวณด้านนอกห้องประชุม ได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ การบูรณาการเทคโนโลยีทำหมันแมลง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ธนะภูมิ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้ถวายรายงาน นอกจากนี้ยังมีบูธงานบริการตรวจสุขภาพ ทำฟัน วัดภาวะโภชนาการ ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับผู้สนใจในงาน

01

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-7.htm

Read Full Post »

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการฯได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่อง ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี และหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานโปรตีน คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี จากหัวข้อวิจัยเรื่อง “เรียนรู้การทำงานของเอนไซม์สู่นวัตกรรมชีวภาพที่ยั่งยืน” และ รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากหัวข้อวิจัยเรื่อง “สังเคราะห์โมเลกุลนาโนไฮบริดสู่นวัตกรรมวัสดุ”

30

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/jul58-29.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 8.30 น. ณ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต โดยศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี ในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

02

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/apr58-29.htm

Read Full Post »

01เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี ในโอกาส ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/apr58-27.htm

Read Full Post »

05เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ในโอกาสรับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/apr58-23.htm

Read Full Post »

Older Posts »