Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘เสวนาพิเศษ’

05เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน และ Social media โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณเขมะศิริ นิชชากร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าส่วนส่งเสริมลิขสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ต่างได้รับความรู้และความเข้าใจข้อมูลที่ลึกซึ้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับข้อกำหนด ขอบเขต ข้อจำกัดของงานลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2558 ทั้งฉบับที่ 2 และ 3 ที่มีรายละเอียดมากมาย ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการวิจัย อันเป็นเป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิทธิในการนำไปใช้และลดความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการ อีกทั้งยังร่วมรณรงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดกฎหมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 100 ท่าน ต่างให้ความสนใจ ร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์อย่างเป็นกันเองตลอดรายการ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/oct58-6.htm

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30-15.45 น. ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานการเสวนา หัวข้อ “21st Century Skills : MUSC … Are you ready?” ซึ่งท่านคณบดีได้ให้นโยบายด้าน Teaching and Learning Excellence, People Excellence และ ICT Excellence อีกทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรรับเชิญ ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Tranformative learning ผศ.ดร. นฤมล เอมะรัตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Physics Education ดร. ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ โดยการจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ผ่านการฟังเสวนาจากผู้มีประสบการณ์ ทราบข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของคณะวิทยาศาสตร์ ในการนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นกลยุทธ์มุ่งไปสู่เป้าหมายและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ด้าน Teaching and Learning Excellence, People Excellence และ ICT Excellence ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 100 คน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/may55-24.htm

Read Full Post »