Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘เข้าพรรษา’

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2558 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย สร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้มีโอกาสใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ด้วยการถวายเทียนพรรษา และหลอดไฟ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธายังร่วมกันทำบุญ ถวายให้วัดฯ ใช้ในกิจของพระสงฆ์ต่อไปด้วย

15

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/jul58-22.htm

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 14.30 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ผศ.ดร. นารถธิดา ตุมราศวิน ที่ปรึกษาคณบดี ผศ.ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รักษาการรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2555 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และปลูกฝังจิตสำนึกแก่บุคลากรและนักศึกษา ให้มีโอกาสใกล้ชิด พระบวรพุทธศาสนา ด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และปัจจัย ซึ่งคณะฯ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 19,999 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ มูลนิธิวัดเบญจมบพิตร ยังมีการจัดตั้งกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมียอดเงินทำบุญสะสม 102,299 บาท (หนึ่งแสนสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-25-2.htm

Read Full Post »