Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘สัมภาษณ์’

07วันที่ 26 มิ.ย.2560 เวลา 8.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) โดยระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 170 คน นอกจากนั้น ศาสตราจารย์- ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้พบปะผู้ปกครองเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีใจความที่น่าสนใจว่า ” การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีแรกจะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ในภาพรวม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตนเองว่ามีความถนัดกับวิทยาศาสตร์ในสาขาไหนมากที่สุด และได้เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดในปีต่อไป ซึ่งจะทำนักศึกษามีความมุ่งมั่นในสาขาที่ตนเองสนใจจริงๆและพยายามที่จะทำคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขากำหนด ก็จะทำให้เราได้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชาอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์ ยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย และเป็นผู้ประกอบการเองได้เช่นกัน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในศาสตร์ทุกแขนงจึงถือได้ว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งในปัจจุบัน”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-26.php

Advertisements

Read Full Post »

01เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการไนท์ทีวี ชุด “ตำนานลี้ลับ” ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 02.30-03.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี โดยมีประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสาตกน้ำมัน อาทิ เสาตกน้ำมันเกิดจากอะไร น้ำที่ไหลออกมาที่จริงแล้วคืออะไร เสาตกน้ำมันเกิดกับต้นไม้ทุกประเภทหรือไม่ สนใจติดตามชมได้ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 เวลา 02.30-03.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/may56-1.htm

Read Full Post »