Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ศึกษาต่อ’

07วันที่ 26 มิ.ย.2560 เวลา 8.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) โดยระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 170 คน นอกจากนั้น ศาสตราจารย์- ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้พบปะผู้ปกครองเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีใจความที่น่าสนใจว่า ” การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีแรกจะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ในภาพรวม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตนเองว่ามีความถนัดกับวิทยาศาสตร์ในสาขาไหนมากที่สุด และได้เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดในปีต่อไป ซึ่งจะทำนักศึกษามีความมุ่งมั่นในสาขาที่ตนเองสนใจจริงๆและพยายามที่จะทำคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขากำหนด ก็จะทำให้เราได้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชาอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์ ยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย และเป็นผู้ประกอบการเองได้เช่นกัน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในศาสตร์ทุกแขนงจึงถือได้ว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งในปัจจุบัน”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-26.php

โฆษณา

Read Full Post »

04เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ อาจารย์ประจำหน่วยสหสาขา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้ปฏิบัติงาน จาก งานแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ และงานการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ที่นำทีมโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มด้วยการบรรยายแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการเสวนาแนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะฯ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แนะนำหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Science (Biomedical Science) ได้รับปริญญา 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex, Brighton, United Kingdom โดยเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ปฏิบัติงานระดับนานาชาติ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยทางการแพทย์ ประกอบวิชาชีพอิสระ ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในระดับนานาชาติ หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program) หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถ ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน อาจารย์หรือนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน พนักงานในบริษัทชั้นนำที่ต้องใช้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ในระดับนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งภาษาไทย และนานาชาติ ไปเผยแพร่ พร้อมตอบข้อซักถามแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าเยี่ยมชมบูธ ซึ่งมีนักเรียนจากจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/nov57-18.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก บุญวงษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ศิรวิทย์ สิตปรีชา ภาควิชาชีววิทยา และ อาจารย์วิทูร ชื่นวชิรศิริ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม (Bilingual School) เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวกว่า 120 คน

11

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/nov55-27.htm

Read Full Post »

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2553 (วิทยาเขต พื้นที่ เยาวชนดีเด่น) และโครงการความถนัดทางวิชาชีพ

ตั้งแต่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2552
รับสมัครทางออนไลน์ที่ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2010/

Read Full Post »