Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘วิทยาศาสตร์’

 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมงานและรับเสด็จ ณ บริเวณบู้ธจัดแสดงนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมีพระราชดำรัส เปิดงานฯ ความตอนหนึ่งว่า “…การที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน จัดกิจกรรมแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประจำทุกปี นับเป็นความพยายามและความตั้งใจที่จะช่วยกันเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป และแสดงให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้โลกมีวิวัฒนาการเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน…

การจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า การจัดการภาวะวิกฤติต่าง ๆ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ก็ย่อมจะต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญ กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ใฝ่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน อันเป็นเป้าหมายสำคัญ ทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันให้สถานศึกษาปรับปรุงการเรียน การสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ให้เยาวชนมีพื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อจะสามารถศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่จะมีผลต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญสถาพร ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและผาสุกของประชาชน…”

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 เป็นงานนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศกว่า 150 หน่วยงาน นำเสนอผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก ซึ่งปีนี้เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์น้ำในประเทศไทย

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งคณะฯ ได้นำผลงานจากภาควิชาและหน่วยงานไปจัดแสดง ดังนี้ กิจกรรมรักแท้..เพื่อรังเทียม จาก มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก, กิจกรรมสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “จุลินทรีย์”จาก ภาควิชาจุลชีววิทยา, Phytopharmaco Easy โดย ภาควิชาเภสัชวิทยา, ฟิสิกส์หรรษา จากภาควิชาฟิสิกส์, กิจกรรม BS แรนเจอร์ ขบวนการปราบยุงรำคาญ จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, ผลงานเส้นใยจากใบสัปปะรด และ ชุดทดสอบ MU Test Kit และ Gasohal Sensor จากภาควิชาเคมี, กิจกรรมการทดสอบพลังปอด จากภาควิชาสรีรวิทยา, กิจกรรม The miracle of surface จาก หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว, กิจกรรมมหัศจรรย์กับยางล้อ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย, กิจกรรมพฤกษศาสตร์ร่วมสนองพระราชดำริ จาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์, ผลงานสาหร่ายเพื่อการผลิตไบโอดีเซล จาก ภาควิชาชีววิทยา, B.B Body โดย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, กิจกรรม Premier science for premium fish and shrimp จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง, ผลงานด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา, ผลงานหญ้าหวาน จาก ภาควิชาชีวเคมี, กิจกรรม รู้ทัน ปลอดภัย ไร้โรค จาก ภาควิชาพยาธิ, ร่วมสนุกกับเกมส์ “ไปวัดไปวา” โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งผลงานได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชมงานทั้งเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-17-31.htm

โฆษณา

Read Full Post »

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง

“ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับชีวิตและสังคมไทย”

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ถนนพระรามที่ 6 เวลา 13.00-16.30 น

19nov08

  • “อาชีพของนักวิทยาศาสตร์” โดย ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน (ที่ปรึกษาคณบดี และอดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • “วิทยาศาสตร์ – เบื้องหลังชีวิตและความตาย” โดย พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ (ผอ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฯ)
  • “ทำไมหมอ จึงต้องสนใจวิทยาศาสตร์” โดย ผศ.ดร.นพ. นรัตถพล เจริญพันธ์ (เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2551)

ดำเนินรายการโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง … ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/roadshow_1911_th.php

Read Full Post »