Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘วิจัย’

02เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุนโครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำในการสร้างนวัตกรรม หรือ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) ซึ่งทุนดังกล่าวสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund เวทีนี้มีนักวิจัยไทยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 15 คน

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศกล่าวถึงผลงานการตรวจวัดทางชีวภาพแบบการวัดสัญญานเรืองแสง (bioluminescence) ว่าเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาวิจัยด้านชีวการแพทย์ แต่เนื่องจากวิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้นักวิจัยส่วนใหญ่ที่มีทุนวิจัยน้อยไม่สามารถใช้เทคนิคดังกล่าวในการวิจัยได้ ปัจจุบันตลาดของการตรวจวัดเช่นนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมีราคาถูกลงจึงส่งผลให้นักวิจัยในประเทศกำลังพัฒนาสามารถใช้การตรวจวัดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบยีนหรือโมเลกุลที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง โรคเขตร้อน และโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แพร่ระบาดในภูมิภาคของประเทศกำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับโรคมาเลเรีย ทั้งนี้คณะวิจัยได้ยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จากเอนไซม์ลูซิเฟอเรส ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นเอนไซม์ที่ผลิตแสงและใช้ในการตรวจวัด โดยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถลดค่าใช้จ่ายเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมในท้องตลาด จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับนักวิจัยและยังสามารถขยายตลาดใหม่ ๆ ไปยังกลุ่มนักวิจัยที่มีทุนวิจัยจำกัดได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะพัฒนาให้เอนไซม์ลูซิเฟอเรสนี้สามารถทำงานได้ในสิ่งมีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดการเรืองแสงในตำแหน่งที่ต้องการศึกษาโรคในสัตว์ทดลองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้นักวิจัยสามารถวินิจฉัยโรคและตรวจติดตามผลตอบสนองต่อการรักษาในสัตว์ทดลองโดยไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ทดลอง ณ เวลาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ทดลองจำนวนมหาศาลและได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าคณะวิจัยมีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความสำเร็จในเชิงธุรกิจ โดยโปรแกรม การอบรมเชิงปฏิบัติที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมานับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นในเรื่องการบริหารธุรกิจและทักษะของผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการนำเสนอแผนธุรกิจ การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-30.php

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบงานวิจัย (Research Design) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/apr56-30.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” โดยท่าน คณบดี ได้กล่าวเปิดงานมีใจความ ตอนหนึ่งว่า “ในวันนี้เป็นความโชคดีที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงทางด้านการวิจัยมาพูดบรรยายเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากหลายแหล่งทุน ซึ่งเหมาะสำหรับนักวิจัยทุกรุ่น ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย…” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท) และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ) และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) มาเป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” เพื่อเสนอขอทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งแต่ละท่านได้ให้ความรู้เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้เงินจากแหล่งทุนต่าง ๆ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-31.htm

Read Full Post »