Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘วันสถาปนา’

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (วันสถาปนาจริง 21 ตุลาคม) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. พิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นใน เวลา 10.00 น. ให้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

นอกจากนี้ ในเวลา 11.30 น. ณ ห้อง L01 จัดให้มีการแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559-2560 รวมทั้งสิ้น 7 ราย ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
  ที่ปรึกษาภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
  ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
  ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
 4. ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560 ได้แก่

 1. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
  ข้าราชการบำนาญ กรมทรัพยากรธรณี
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมทั้งได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ บุคลากร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

51

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov60-15.php

 

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 55 ปี เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ หัวข้อ “Passion, Pride and Purpose in Molecular Science : A Personal Perspective on Science in Liberal Education” โดย Professor Jay S. Siegel, Dean, School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, China อีกทั้งรับชม การแสดงจากนักร้อง SC Chorus ในบทเพลง “มาร์ชคณะวิทยาศาสตร์” และ”Home” หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ วงศ์คำ เลขานุการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2556 การมอบรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาแพทย์ดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 600 คน

68

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/oct56-21.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 54 ปี (วันที่ 21 ตุลาคม 2555) เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ทศวรรษของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ อีกทั้งรับชม การแสดงดนตรีจากวงดนตรีสบาย ๆ ในบทเพลง “พักตรงนี้” และ “มาร์ชคณะวิทยาศาสตร์” หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศ. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ. วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร. รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Professor Albert M. Hutapea ศาสตราจารย์สาขา Human Physiology, Department of Math and Life Sciences and Nursing Science, และ คณบดีSchool of science, Universitas Advent Indonesia จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลตัวอย่าง ประจำปี 2555 การมอบรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานดีเด่น การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 54 ปี นี้ ทางคณะฯ โดย อาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง ภาควิชาชีววิทยา ได้มอบกล้าไม้พยุงให้ผู้เข้าร่วมงาน คนละ 1 ต้น ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 400 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/oct55-24.htm

Read Full Post »