Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘วทท.’

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9) ซึ่งในปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 30 ปี พสวท. จึงมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมมากขึ้นเป็นพิเศษ

เริ่มต้นกิจกรรมภายในงานด้วยการเสวนา “30 ปี พสวท. สร้างนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติไทย (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล และดร.พรพรรณ ไวทยากูร และการเสวนา 4 ห้อง “เส้นทางการศึกษา และวิชาชีพวิทยาศาสตร์” ในสาขา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา บรรยายโดยบัณฑิตทุน พสวท. ที่ได้รับรางวัล ใน 4 สาขา รวมกว่า 40 ท่าน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ร่วมเสวนา หัวข้อ “งานวิจัย นำไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน” และยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่มาเป็นผู้บรรยายในกิจกรรม “สนุกกับผลึก เนื่องในวาระฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography)” ให้ความรู้และความสนุกสนานกับผู้ฟังเป็นอย่างมาก ซึ่งงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพลฯ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบฟอร์มาลินในอาหาร ให้มีความจำเพาะ ที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน และมีค่าใช้จ่ายน้อย มาจัดแสดงในส่วนจัดแสดงนิทรรศการกลางอีกด้วย

เนื่องในปีนี้ พสวท. ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนคู่ศูนย์ พสวท. ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยได้นำเสนอข้อมูลของศิษย์เก่านักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และผลงานบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับรางวัล มาจัดแสดง ทั้งนี้ มีการถามตอบเพื่อแจกรางวัลให้กับน้อง ๆ ที่ร่วมสนุกตอบคำถาม สร้างความเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก และได้นำหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปประชาสัมพันธ์ซึ่งได้รับความสนใจมากจากนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/may57-30.htm

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7) ภายใต้แนวคิด “เยาวชนวิทย์ คิด- เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลงานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสร้างเวทีแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่างนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมงานสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

งานดังกล่าว นอกจากจะนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ตามรอยเส้นทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัยไทย การเสวนาทางวิชาการ อาทิ “บันไดสู่ดวงดาว…นักวิทย์” โดย กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ “เอาอยู่…เมื่อรู้ธรรมชาติ” โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดิน น้ำ อากาศ และ “ตามรอย…วาฬ” โดยทีมงาน รู้ สู้ Flood และ ไขปริศนา “โลกาวินาศ 2012” โลกแตกจริง หรือ แค่กระแสตื่นตูม โดย ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ พร้อมทั้งการบรรยายทักษะชีวิตที่นักเรียนควรมีในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการดูแลเด็กเก่ง “พ่อแม่เลี้ยงเองได้”  โดย พญ. จิตรา วงศ์บุญสิน การอบรมแนะนำเทคนิคและเคล็ดลับการเขียน บทความวิทยาศาสตร์ การแนะแนวการศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อีกทั้งการจัดกิจกรรม Math and Science Rally และชมการประลองความคิดทางวิทยาศาสตร์กับ มินิวิทยสัประยุทธ์ สุดยอดเกมโชว์แห่งเอเชีย

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/may55-2.htm

Read Full Post »