Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ลงนาม’

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสมาคมประกันวินาศภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยในการบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ชมรมนักบริหารงานบุคคล สมาคมประกันวินาศภัยได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและมหาวิทยาลัย เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตอบสนองตามความต้องการของธรุกิจประกันวินาศภัย และสามารถร่วมกันพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ช่วยกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งยังให้บุคลากรทั้งของสมาคมประกันวินาศภัยไทยและมหาวิทยาลัยของรัฐได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสถาบันการศึกษาและธุรกิจประกันวินาศภัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อกันในอนาคต

09.JPG

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-27-1.php

Advertisements

Read Full Post »

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควต้านักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 23 โรงเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับและดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.พหล โกสิยจินดา และอาจารย์ ดร.อลิสา สจ๊วต

จุดประสงค์ของการลงนามข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นนำที่เป็นเครือข่ายร่วมจากทั่วประเทศ การให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ อาทิเช่น การสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมทางวิชาการ โดยเฉพาะ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งจัดสรรโควตาให้นักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย มีรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมดังนี้

1. เซนต์คาเบรียล  กรุงเทพฯ
2. เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์  กรุงเทพฯ
3. เทศบาล 6 นครเชียงราย  เชียงราย
4. โพธิสารพิทยากร  กรุงเทพฯ
5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  นครปฐม
6. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. เชียงราย  เชียงราย
7. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. เพชรบุรี  เพชรบุรี
8. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. ปทุมธานี  ปทุมธานี
9. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก  พิษณุโลก
10. จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. มุกดาหาร  มุกดาหาร
11. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ
12. บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต  ปทุมธานี
13. ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต
14. มัธยมวัดนายโรง  กรุงเทพฯ
15. วิสุทธรังษี    กาญจนบุรี
16. สวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพฯ
17. สองภาษาระยอง  ระยอง
18. สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล  นครปฐม
19. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  นครปฐม
20. สุรศักดิ์มนตรี   กรุงเทพฯ
21. อัสสัมชัญ   กรุงเทพฯ
22. อัสสัมชัญ ธนบุรี  กรุงเทพฯ
23. อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  สมุทรสาคร

29

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov59-29.php

Read Full Post »

On 6 October 2014, the MOU signing ceremony between Mahidol University (MU) and University of Sussex (US), UK was held at Office of the President, Mahidol University together with the signing of MOU 2+2 Dual Degree Program between Faculty of Science (MUSC) and University of Sussex, UK. The MOU between MUSC and US is aimed to offer a dual degree undergraduate program in Biomedical Science and also establish mutually beneficial relationship on academic cooperation, including the academic activities and research. By this event, Mr. Marcus Williams, Director of Student Recruitment and International Affairs, University of Sussex, Asst. Prof. Surakit Nathisuwan, Vice President for International Relations, Emeritus Prof. Aphichat Chamrathrithiron, Head of Mahidol Migration Centre, IPSR, Asst.Prof. Kanyaratt Supaibulwatana, Deputy Dean for Academic and International Cooperation, Faculty of Science, Assoc. Prof. Rossarin Gray, Deputy Director on International Relations and Informatics, Assoc. Prof. Usa Chaikledkaew, Deputy Dean for International Relations, Faculty of Pharmacy and Dr. Jiraphun Jittikoon, Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy joined as the witness of the ceremony.

11

See more at :  http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/oct57-6.htm

Read Full Post »