Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘รางวัล’

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2558 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้งาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้หัวข้อ “ประตูสู่อาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Gateway to ASEAN with Science and Technology) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดงานในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และพระราชทานรางวัล

สำหรับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) ในครั้งนี้ได้มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้เป็นระดับนานาชาติ จึงได้มีการเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบของ Symposium และ Workshop เพิ่มเติม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 1,500 คน ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ครู นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป รวมไปถึงผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ โดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่ม ASEAN

04

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/nov58-6-1.htm

โฆษณา

Read Full Post »

02เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 พิธีแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของหลักสูตรฯ ที่ได้รับ คุณวุฒิระดับเฟลโล (Fellowship) จากสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นายปาณัท สุทธินนท์ พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางสาวธนาภรณ์ อภิชาติเสรีกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวสุสิมา โสพรรณพานิชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2557 ที่ผ่านข้อสอบ ASA Course I จำนวน 19 คน และ ASA Course II จำนวน 10 คน

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับฟัง การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย และทุนการศึกษาโดย Mr. Adam Bryers Business Development Coordinator of Curtin University ก่อนการเดินทางไปรับน้องที่จังหวัดนครนายก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-19.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายคลัง รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน ที่ปรึกษาคณบดี และ ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษา และรางวัลหลักสูตร ASA จากสมาคมประกันชีวิตไทย จำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยมี คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้มอบทุน ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้

รางวัลทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน
1. นางสาวสุสิมา โสพรรณนาพานิชกุล  ปริญญาตรี ปี 3
2. นางสาวธนภรณ์ อภิชาตเสรีกุล  ปริญญาตรี ปี 3

รางวัล ASA-Couse II (Exam FM-Financial Mathematics) รางวัลทุนละ 7,000 บาท จำนวน 10 ทุน
1. นายวรัชญ์ ปรีชาวิทยากุล  ปริญญาตรี ปี 1
2. นายปฎิภาณ มนธรรมสกุล  ปริญญาตรี ปี 2
3. นายชุติพนธ์ เดชพงษ์  ปริญญาตรี ปี 2
4. นายนรภะทธร์ พิชัยยุทธ  ปริญญาตรี ปี 2
5. นายร่มธรรม สามพรานไพบูลย์  ปริญญาตรี ปี 2
6. นายศิวกร ไตรพิพิธสิริวัฒน์  ปริญญาตรี ปี 3
7. นางสาวชนิกานต์ ตั้งวัฒนะกิตติ  ปริญญาตรี ปี 3
8. นายชิตพล มาตยกิจ  ปริญญาตรี ปี 3
9.นายพัทธ์ พงศ์แพทย์  ปริญญาตรี ปี 3
10. นายธนกกฤต สิทธิโชคเจริญ  ปริญญาตรี ปี 4

รางวัล ASA-Course I (Exam P-Probability) รางวัลทุนละ 7,000 บาท จำนวน 14 ทุน
1. นางสาววิมลวรรณ คงทัพย์  ปริญญาตรี ปี 1
2. นางวงศกาญจน์ กาญจนานุรักษ์  ปริญญาตรี ปี 1
3. นายรติ มนตรีวัต  ปริญญาตรี ปี 1
4. นายเนติพล โปเล็ม  ปริญญาตรี ปี 1
5. นายกันต์ธร ชินวัฒนโชติ  ปริญญาตรี ปี 1
6. นายนรวิชญ์ นิรุตติศาสน์  ปริญญาตรี ปี 1
7. นายเสาเอก ขันติกิตติกุล  ปริญญาตรี ปี 2
8. นางสาวหทัยกร สุนทรนพคุณ  ปริญญาตรี ปี 2
9. นางสาวศินีนาฎ โรจน์สุธีวัฒน์  ปริญญาตรี ปี 2
10. นางสาวกรกนก อรรถผลการดี  ปริญญาตรี ปี 2
11. นางสาวณัฐิดา รัชตะสมบูรณ์  ปริญญาตรี ปี 2
12. นางสาวพริมา สุจริตกุล  ปริญญาตรี ปี 3
13. นางสาวพิมพกานต์ วุฒิอนุสรณ์  ปริญญาตรี ปี 3
14. นายดิชมากร ยศสิงห์  ปริญญาตรี ปี 3

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/jul58-29-1.htm

Read Full Post »

15เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายคลัง ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา ผศ.ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงาน 45 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนี้คณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและบ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการ หัวข้อ “MU-Outlet” ในปีนี้คณะฯ ได้นำผลงานวิจัยของ รศ.กัลยาณี สิริสิงห ภาควิชาเคมีพร้อมทีมงาน เรื่อง พลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ไปจัดแสดง ร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส โดยมี ผู้อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ ดร. สถิตย์ สิริสิงห์ เข้าร่วมให้ผู้ร่วมงานรดน้ำขอพร ในช่วงบ่ายมีพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคลากรในสังกัดคณะต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลมหิดลทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ รองศาตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี, รองศาตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห ภาควิชาเคมี รางวัลคนดีศรีมหิดล ได้แก่ นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รางวัลข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) ดีเด่น ได้แก่ นางสาวกนกเนตร สุขเสน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาสรีรวิทยา รางวัลลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ดีเด่น ได้แก่ นางมลิวัลย์ เอมแย้ม ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดวงใจ นาคะปรีชา ภาควิชาเคมี รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ได้แก่ นางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556 ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา Core Value M (Mastery), ดร. ระพี บุญเปลื้อง ภาควิชาชีววิทยา Core Value A (Altruism), ศาตราจารย์ ดร.พิเศษ เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ Core Value H (Harmony), รองศาตราจารย์ ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ภาควิชาชีวเคมี Core Value I (Integrity), ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา ภาควิชาเคมี Core Value D (Determination), ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ Core Value O (Originality), ศาตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็นภาควิชาชีวเคมี Core Value L (Leadership)

ในช่วงเย็นคณะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในงานปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ณ สนามฟุตบอล 1 ในเวลา 16.30 น.

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 124 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2431 ต่อมาพัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2433 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ขยายขอบข่ายวิชาการ ให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบเช่นในปัจจุบัน

37

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/feb57-28.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ (ชั้น 2) โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ  ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์” หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล และหัวหน้าหน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2555 ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ที่มีผลต่อการฟื้นฟูเซลล์สมอง โดยพบว่าสามารถสร้างเซลล์สมองให้ฟื้นคืนชีพได้ พร้อมสรรพคุณรักษาโรคทางระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และโรคสมองเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุและผู้ติดยาเสพติด ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง

ซึ่งรางวัลดังกล่าว มี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงทำให้คนเสียชีวิตได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหรือที่เรียกว่า Ventricular Fibrillation ซึ่งพบได้บ่อยในภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ Heart Attack ได้รับรางวัลด้วย นอกจากนี้ยังมีรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2555 ได้แก่ ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดเผยว่า “การมอบรางวัลดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสดุดีเกียรติคุณบุคคลผู้มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดศรัทธาและช่วยชี้นำเยาวชนที่มีความสามารถให้มุ่งศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อันเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีทั้งหลาย เพราะมูลนิธิฯเชื่อว่า สังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมุ่งยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีผลงานดีเด่น กอปรด้วยคุณธรรม จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง”

>>  ดาวน์โหลดหนังสือรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2555

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-1.htm

 

 

 

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณวสันต์ อริยพุทธรัตน์ CEO บริษัท ไฮกริม  เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด บริษัทร่วมทุนวิจัยเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสู่ตลาดอาเซียนกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อกำจัดสาร BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylenes)” ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองในสาขา Biotechnology-Health & Fitness, รางวัล The Best Invention in Biotechnology จากประเทศญี่ปุ่น และรางวัล The Best Invention in Environment จากประเทศจีน ชื่อผลงาน Bio Remediation Agent Develop to Greenovation Products และ ดร.ทรงศักดิ์  ฤกษ์หริ่ง ศิษย์เก่าจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล CEO บริษัท นิวเวิล์ด ไบโอเทค จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน ชุดตรวจไวรัสกุ้ง ในงาน INST 2010 ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้ส่งเข้าร่วมแสดงในงาน ITEX 2012 (23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition) ณ Kuala Lumpur Convention Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย การนี้  นางสุวิภา  วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานจัดแถลงข่าวนวัตกรรมไทยคว้าเหรียญทองจากเวทีนานาชาติ เพื่อกล่าวถึงความเป็นมาและบทบาทของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ในการส่งเสริม   ผู้ประกอบการสู่เวทีโลก รวมถึงความสำเร็จจากอดีตถึงปัจจุบันของการร่วมงาน ITEX 2012

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-13-1.htm

Read Full Post »