Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล’

10ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 13 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ซึ่งมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพิจารณาได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ถึง 2 รางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ได้รับรางวัลสาขาการวิจัย ด้วยผลงานการวิจัย เรื่อง “การสร้างสายพันธุ์ Modified Bordetella pertussis strains was recombinant Escherichia coli inansaan วัคซีน” ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันการเกิดที่กลับมาอุบัติซ้ำ โดยสร้างสายพันธุ์เชื้อโรคไอกรนที่ดัดแปลงพันธุกรรม (Engineered Bordetella pertus.sis) ให้สร้างแอนติเจนเพื่อใช้เป็นวัคซีนฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันในประชากรวัยหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ รวมทั้งมีการสร้างสายพันธุ์ Escherichia coli ที่ผลิต Crm197 เพื่อใช้เป็นโปรตีนนําพา (Carrier Proteins) ในการผลิตวัคซีนชนิดคอนจูเกต (conjugate vaccine) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ด้าน ศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ ก็คว้ารางวัลสาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรมไปด้วยผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์และ วิธีการเสริมแคลเซียมสําหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร” ซึ่งผลงานนี้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงระยะให้นมบุตร ตลอดจนพัฒนาวิธีการป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของผู้หญิงระยะให้นมบุตรขึ้นมาโดยเฉพาะ ผ่านการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเครื่องดื่มเพื่อให้ รับประทานได้ง่ายและได้บ่อยครั้งต่อวัน โดยใช้ส่วนผสมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและเกลือโซเดียมที่มีความเข้มข้น เหมาะสม เพื่อช่วยกระตุ้นกลไกการดูดซึมแคลเซียมในแม่ที่ให้นมบุตร ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นม และยังมีประสิทธิผลดีต่อความแข็งแรงของกระดูกของลูกที่เลี้ยงโดยนมจากแม่ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้อีกด้วย

ทั้งนี้รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญ กําลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ โดยคัดเลือกจากผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัย และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหิดล สิทธาคาร

ซึ่งในโอกาสอันดีนี้ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 2 ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep61-3.php

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 17 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 13 คน โดยคัดเลือกจากผลงานของบุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ สร้างสรรค์ผลงานที่สร้างประโยชน์ทางวิชาการและและสังคม แบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ์ สาขาการแต่งตำรา และสาขาบริการ โดยการนี้ มีผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เดวิท จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลมหิวทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ในผลงานเรื่อง “อนุภาคโปรตอนพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ : การปลดปล่อยและขนส่งตามทั้งสองของวงสนามแม่เหล็กปิดระหว่างดาวเคราะห์” ที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อ 22 ตุลาคม คศ. 1989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู นายคำรณ โชธนะโชติ งานบริหาร และธุรการ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ โดยศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่น ในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แล้ว จะได้รับเงินสดรางวัลละ 200,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

33

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/jul57-3-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู โดยเป็นอาจารย์ที่พยายามสอนโดยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการถามคำถาม ตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการมาใช้ในการเรียนการสอนจนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง และรองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย เรื่อง “โปรตีน E6* จากฮิวแมนพาพิวโลมาไวรัสชนิด 16 ส่งเสริมการดื้อยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก” เป็นการค้นพบหน้าที่ใหม่ของโปรตีนจากเชื้อฮิวแมนพาพิวโลมาไวรัส หรือ HPV ชนิด ๑๖ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก โดยพบว่าโปรตีนนี้สามารถรบกวนการทำงานของยีนมนุษย์ มีผลทำให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกสร้างเอนไซม์ Aldo-keto reductase เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการดื้อต่อยาบางชนิดสูงขึ้น ซึ่งความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยเคมีบำบัด ซึ่งสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่องนี้อย่างมาก

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาอื่น ๆ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู รองศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ

มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะได้รับเงินสดรางวัลละ 200,000 บาท สำหรับปีการศึกษา 2555 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทางทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ์ สาขาการแต่งตำรา และ สาขาการบริการ

24

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-18-1.htm

Read Full Post »