Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘พิธีไหว้ครู’

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นโอกาสในการแสดงออกถึงความกตัญญูของนักศึกษาต่อครูบาอาจารย์ โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดพิธีการจัดพิธีไหว้ครูนั้นถือว่าเป็นธรรมเนียมสืบทอดปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อเป็นการให้ลูกศิษย์ได้กระทำการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ดังบทสวดไหว้ครู “ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา” ที่ลูกศิษย์ใช้ในพิธีไหว้ครู มีความหมายว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา ให้ลูกศิษย์เกิดความตระหนักถึงพระคุณครู ซึ่งธรรมเนียมไหว้ครูนี้ยังทำให้ครูบาอาจารย์เกิดความรัก ความเมตตาต่อลูกศิษย์ ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกศิษย์ก้าวไปยังฝั่งฝัน เป็นคนดี มีความรู้ จึงยึดถือปฏิบัติธรรมเนียมที่ดีงามนี้สืบทอดกันมาเพื่อให้เกิดความผูกพันที่ดีระหว่างศิษย์และอาจารย์ผู้พร่ำสอน นอกจากนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูของแต่ละคณะและวิทยาเขตที่นำมาไหว้ครู โดยแบ่งเป็นประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยพานไหว้ครูของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ปีนี้ได้มีการนำขวดทดลองทางเคมีมาเป็นส่วนประกอบในการจัดพาน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีตัวแทนแต่ละส่วนงานถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

15

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-15.php

โฆษณา

Read Full Post »

12เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายเรียนรวมตึกกลม สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พิธีกรได้กล่าวถึงความเป็นมาของพิธีไหว้ครู ทั้งนี้มีการกล่าวสดุดีพระคุณครูเป็นทำนองเสนาะโดยนางสาวอนุธิดา อนันต์ทรัพย์สุข ตัวแทนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ก่อนจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการ โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและผู้แทนนักศึกษากล่าวนำบทสวดบูชาพระรัตนตรัย

หลังจากนั้นประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา นักศึกษากล่าวบทไหว้ครูและมอบพานไหว้ครูโดยมีผู้แทนคณาจารย์ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตรและรองศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ยุวถาวร เป็นผู้รับมอบพานไหว้ครูจากนักศึกษา กิจกรรมถัดมานักร้องวงประสานเสียงจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ SC Chorus ร่วมกันขับร้องเพลงเทียนส่องฟ้าและเพลงพระคุณที่สามเพื่อระลึกถึงพระคุณครู ซึ่งเป็นบทเพลงไพเราะและสื่อความหมายที่ดีถึงการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูอาจารย์โดยมีวงดนตรีไทยของคณะวิทยาศาสตร์บรรเลงประกอบตลอดช่วงพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ก่อนจบพิธีไหว้ครู ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุกคนโดยมีใจความสำคัญว่า “การทำความดีเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนควรมีไว้ในจิตใจ ดังเช่นความกตัญญูที่มีต่อครูอาจารย์ จนได้มาจัดงานร่วมกันในวันนี้ เมื่อจากมหาวิทยาลัยไปแล้วก็ตามก็ยังรำลึกถึงครูบาอาจารย์เสมอไป ขอบคุณที่จัดงานไหว้ครูนี้ขึ้น”

ทั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และศูนย์แพทยศาสตร์พระบรมราชชนก หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/sep58-10.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

31

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-28.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเรียนรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

31

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-13.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเรียนรวม  L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-21.htm

Read Full Post »