Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘พสวท’

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 ณ ห้องประชุม K101 ศ.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุน พสวท. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พสวท. กับศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งประชุมหารือเชิงนโยบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานทุน พสวท. กับคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนโครงการพิเศษ และอาจารย์ พสวท. ที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังจัดการประชุมชี้แจงนโยบายการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี โท เอก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนทุน พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-7.htm

Advertisements

Read Full Post »

22-26 มีนาคม 2554
ขอเชิญนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 ทั่วประเทศ ร่วมงาน ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25 – ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไทและศาลายา ติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/dpstcamp25

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน คืออะไร ?
ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 เป็นกิจกรรมเสริมที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตนักศึกษาในโครงการเป็นผู้ดำเนินการหมุนเวียนในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่การทำงานเป็นกลุ่ม การนำเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติระหว่างเรียนอยู่ในโครงการ การฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นการบ่มเพาะให้นิสิต นักศึกษาในโครงการเป็นผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง ที่สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการต่อไปในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในปีการศึกษา 2553 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25 โดยมีรูปแบบการจัดงานคือ วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน (Science for Community) คือการส่งเสริมให้นักศึกษาพสวท. ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สาธารณะ จัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเยื่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยชันแนวหน้า การทดลองการทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ หรือให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการได้ นอกจากนี้ยังได้เสริมกิจกรรมที่ให้นิสิต นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานด้านวิชาการ ต่อไปในอนาคต

Read Full Post »