Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยพระปรีชาสามารถพัฒนาสยามประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงรับเอาศิลปวิทยาการและความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เพื่อยกย่องสดุดีพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นอกจากพิธีถวายราชสักการะแล้ว ยังมีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นสำนึกและเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาฐานะของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-18.php

โฆษณา

Read Full Post »

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

10

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-18.htm

Read Full Post »