Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ปาฐกถา’

เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ปี เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ หัวข้อ “นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อีกทั้งรับชม การแสดงจากนักร้อง SC Chorus หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ศรีภา หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศาสตราจารย์ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือการวิจัยไข้หวัดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2557 การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาแพทย์ดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 600 คน http://www.sc.mahidol.ac.th/56thMUSC

 – ปาฐกถา ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 22 http://iptv.mahidol.ac.th/topic/14956 (รับชมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหิดล)

– สไลด์ประกอบการบรรยาย (.ppt)

:: ชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม ::

21102014

http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/oct57-21.htm

Advertisements

Read Full Post »

15เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายคลัง ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา ผศ.ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงาน 45 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนี้คณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและบ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการ หัวข้อ “MU-Outlet” ในปีนี้คณะฯ ได้นำผลงานวิจัยของ รศ.กัลยาณี สิริสิงห ภาควิชาเคมีพร้อมทีมงาน เรื่อง พลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ไปจัดแสดง ร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส โดยมี ผู้อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ ดร. สถิตย์ สิริสิงห์ เข้าร่วมให้ผู้ร่วมงานรดน้ำขอพร ในช่วงบ่ายมีพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคลากรในสังกัดคณะต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลมหิดลทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ รองศาตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี, รองศาตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห ภาควิชาเคมี รางวัลคนดีศรีมหิดล ได้แก่ นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รางวัลข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) ดีเด่น ได้แก่ นางสาวกนกเนตร สุขเสน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาสรีรวิทยา รางวัลลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ดีเด่น ได้แก่ นางมลิวัลย์ เอมแย้ม ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดวงใจ นาคะปรีชา ภาควิชาเคมี รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ได้แก่ นางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556 ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา Core Value M (Mastery), ดร. ระพี บุญเปลื้อง ภาควิชาชีววิทยา Core Value A (Altruism), ศาตราจารย์ ดร.พิเศษ เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ Core Value H (Harmony), รองศาตราจารย์ ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ภาควิชาชีวเคมี Core Value I (Integrity), ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา ภาควิชาเคมี Core Value D (Determination), ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ Core Value O (Originality), ศาตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็นภาควิชาชีวเคมี Core Value L (Leadership)

ในช่วงเย็นคณะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในงานปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ณ สนามฟุตบอล 1 ในเวลา 16.30 น.

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 124 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2431 ต่อมาพัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2433 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ขยายขอบข่ายวิชาการ ให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบเช่นในปัจจุบัน

37

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/feb57-28.htm

Read Full Post »

02เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 15.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ และทรงบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-10.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 54 ปี (วันที่ 21 ตุลาคม 2555) เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ทศวรรษของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ อีกทั้งรับชม การแสดงดนตรีจากวงดนตรีสบาย ๆ ในบทเพลง “พักตรงนี้” และ “มาร์ชคณะวิทยาศาสตร์” หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศ. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ. วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร. รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Professor Albert M. Hutapea ศาสตราจารย์สาขา Human Physiology, Department of Math and Life Sciences and Nursing Science, และ คณบดีSchool of science, Universitas Advent Indonesia จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลตัวอย่าง ประจำปี 2555 การมอบรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานดีเด่น การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 54 ปี นี้ ทางคณะฯ โดย อาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง ภาควิชาชีววิทยา ได้มอบกล้าไม้พยุงให้ผู้เข้าร่วมงาน คนละ 1 ต้น ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 400 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/oct55-24.htm

Read Full Post »

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ::
พุธที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระรามที่ 6


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ :

  • แนวทางเพิ่มสมรรถนะการวิจัยเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศไทย โดย คุณศิววงศ์ จังคศิริ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
  • Life Sciences Translational Research – Challenges and Opportunities โดย Prof. Ram Sasisekharan นักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังในสาขา Glycomics จากสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ก่อตั้ง Momenta Pharmaceuticals Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่นำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างมาก

[ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ ได้ที่นี่ ]

Read Full Post »