Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ประชุม’

03วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101B ชั้น1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ดร.สุรพงษ์ อยู่มา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เข้าร่วมประชุมผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2559 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-6.php

Advertisements

Read Full Post »

26คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนสภาคณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม-อภิปราย-ร่างแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560-2564 ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2559

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดจากการทำ Balance Score Card และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายแผนกลยุทธ์ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 1) หัวหน้าภาควิชาที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2) หัวหน้าภาควิชาที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและแพทยศาสตร์ 3) หัวหน้างานระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน การประชุมในครั้งนี้ ดำเนินการโดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-16.php

Read Full Post »

11เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในฐานะที่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ในการนี้ได้มอบ ข้าวหอมออร์แกนิคเป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และได้จัดทำวิดีโอนำเสนอ ภายใต้ชื่อ “คณะวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ภายใต้การนำของคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ” นอกจากนี้มีการจัดเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/apr59-27.php

Read Full Post »