Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ปฐมนิเทศ’

03ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พญาไท เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนโครงการพิเศษได้หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนเป็นจำนวนมาก มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนโครงการพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ กล่าวรายงานพิธีเปิด รวมถึงแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาทุนพร้อมทั้งชี้แจงข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษเรื่อง “กระตุ้นให้เกิดไฟ มีแรงใจเดินหน้าต่อ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนจะให้นักศึกษาทุนได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-20-1.php

โฆษณา

Read Full Post »

02เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 พิธีแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของหลักสูตรฯ ที่ได้รับ คุณวุฒิระดับเฟลโล (Fellowship) จากสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นายปาณัท สุทธินนท์ พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางสาวธนาภรณ์ อภิชาติเสรีกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวสุสิมา โสพรรณพานิชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2557 ที่ผ่านข้อสอบ ASA Course I จำนวน 19 คน และ ASA Course II จำนวน 10 คน

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับฟัง การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย และทุนการศึกษาโดย Mr. Adam Bryers Business Development Coordinator of Curtin University ก่อนการเดินทางไปรับน้องที่จังหวัดนครนายก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-19.htm

Read Full Post »

18เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง L 01 อาคารเรียนรวม(ตึกกลม) ผศ. ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษา ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 ในปีนี้ มีนักศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 302 คน ใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเคมี 71 คน สาขาชีววิทยา 49 คน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 59 คน สาขาฟิสิกส์ 14 คน สาขาพฤกษศาสตร์ 11 คน สาขาคณิตศาสตร์ 31 คน และสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย 67 คน

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 เข้าแถวต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากรั้วศาลายา สู่รั้วพญาไท ณ บริเวณทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า สู่ห้อง L 01 ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ และเชิญชวนให้นักศึกษา ร่วมสมัครเป็นยุวสมาชิกสมาคมฯ ต่อด้วยนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวนำนักศึกษาปฎิญาณตน จากนั้น คณาจารย์จาก 7 ภาควิชา พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกันมอบเสื้อรุ่น ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ปกครอง ได้เข้ามาร่วมชมกิจกรรมและพบกับผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อันจะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างดีต่อไปในอนาคต

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-15.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม L02 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ จำนวน 250 คน ประจำปีการศึกษา 2555 หลังจากนั้น นักศึกษาฯ เข้าร่วมฟังการเสวนา Science Café เรื่อง Higgs Boson หรือ “อนุภาคพระเจ้า” จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ของการกำเนิดจักรวาล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-11-3.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยรูปแบบของกิจกรรมต้อนรับ สู่พญาไท คือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รวมตัวที่อาคารสตางค์ ตั้งแถวจากนั้นเดินมาสักการะรูปปั้นศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นนักศึกษาเดินออกจากตึกเคมี โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มอบดอกไม้ พร้อมทั้งคณาจารย์ กับนักศึกษารุ่นพี่ยืนต้อนรับตลอดทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-6-2.htm

Read Full Post »