Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘บุ๊คแฟร์’

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 และพิธีเปิด STANG Co-Working Space เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นการเปิดโอกาสให้นักอ่านทั้งหลายได้เลือกซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหนังสือทั่วไปทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมเต็มให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

การจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ในครั้งนี้เป็นปีที่ 11 มีร้านค้าและสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้จำนวนมาก ในการนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ร้านค้าที่ร่วมออกร้านมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสิบปี ได้แก่ บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด, บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซนเตอร์ กำจัด, สำนักพิมพ์มติชน, สำนักพิมพ์กรีนบุ๊คส์, ชาญชัย บุ๊คสโตร์

นอกจากนี้ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้จัดให้มีพิธีเปิด STANG Co-Working Space ณ บริเวณชั้นสาม ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้พื้นที่เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมฟังการนำเสนอ Pitch Idea จากนักวิจัยรุ่นใหม่สองท่าน ได้แก่ คุณธีรภัทร์ พบครุฑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ CEO บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด นำเสนอผลงาน จมูกอิเล็กทรอนิกส์ และ คุณเศรษฐา สียัง นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และ CEO บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอผลงาน หมอนอัจฉริยะ โดยมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก

ภายหลังการนำเสนอ Pitch Idea แขกผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม STANG Co-Working Space ซึ่งเป็นบริการใหม่ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดยพร้อมเปิดให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในเร็ววันนี้

29

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-7.php

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. พรชัย มาตังคะสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร. อรพรรณ มาตังคะสมบัติ ภริยา พร้อมกับ ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และกิจกรรมเสวนาวาไรตี้ “บันทึก(ไม่)ลับ ฉบับเจ้าหญิงไอที” โดย คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกรรายการไอทีชื่อดัง ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสดผ่าน IPTV

Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/feb56-5.htm

Read Full Post »

1-5 กุมภาพันธ์ 2553 พบกับงานมหกรรมหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นที่พญาไท “งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5” ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6


ขอเชิญเลือกซื้อหนังสือจากร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ชื่อดังกว่า 100 บูธ การออกร้านและแสดงผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ และสมาชิกเครือข่ายมหิดลพญาไท การจัดเวทีเสวนานักเขียน และกิจกรรมการแสดงอื่นๆ รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานเพื่อสมทบทุนพัฒนาห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระคุณของ “ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข” คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2010

Read Full Post »

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
เวลาเที่ยงวัน 12.00-13.00 น.

พบกับ หนุ่มเมืองจันท์ (สรกล อดุลยานนท์) คอลัมนิสต์อารมณ์ดี ในงาน มหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4

sorakon

เจ้าของคอลัมน์ “ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ” ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 24 มายาวนานกว่า 10 ปี โดยถ่ายทอดเป็นภาษาง่ายๆ สบายๆ ทำเรื่องธุรกิจการตลาดที่ยากๆ น่าเบื่อ ให้เป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจได้ง่าย … ผลงานที่ผ่านมามีทั้งบทความธุรกิจรวมเล่ม และพ็อกเก็ตบุ๊ค ชีวประวัติคนเด่นคนดังในแวดวงธุรกิจ เช่น จอมยุทธ์น้ำเมา (เจริญ สิริวัฒนภักดี) และ ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน (ตัน โออิชิ)

Read Full Post »

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

พบกับ โบ ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ และ อชิ มัสยวาณิช

แนะนำหนังสือ “Bo appetite โบ แอพพิไทท์” 11 ประเทศในความทรงจำ ของ โบ ชญาดา มัสยวาณิช มิตรภาพและประสบการณ์ พร้อมสูตรอาหารแสนอร่อย และหนังสือเล่มใหม่ของโบ

bo
ในงาน มหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4

ณ เวทีเสวนา ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6

เวลาเที่ยงวัน 12.00 – 13.00 น.

Read Full Post »

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

พบกับนักเขียนรางวัลซีไรต์ คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ
เจ้าของบทประพันธ์ชื่อดัง “ความสุขของกะทิ”

kati

ngampan1

ในงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4

พบกันเที่ยงวัน (12.00 น.) ณ เวทีเสวนา ลานตึกกลม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 โทร. 02-201-5710

Read Full Post »

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4 ณ บริเวณลานตึกกลม และซุ้มเฟื่องฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท พบกับร้านจำหน่ายหนังสือทุกประเภท จำนวน 100 กว่าบูธ การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ และเสวนากับนักเขียนชื่อดัง

bookfair2009

รายละเอียดติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2009

Read Full Post »