Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘นิทรรศการ’

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ, วีดิทัศน์ผู้ได้รับรางวัล “แม่ดีเด่น” ประเภทต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ประเภทดีเด่น ได้แก่ นางเยาวพา อินทรผาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาพยาธิชีววิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้แทนภาควิชาพยาธิชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมีการแสดงวีดิทัศน์ผู้ได้รับรางวัลการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก, การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกไทย-กัมพูชา, พิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต, แม่ 100 ปี, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, แม่จิตใส- ใจสีขาว, แม่ดี-บุคลากรเด่น

          ส่วนบริเวณด้านนอกห้องประชุม ได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ การบูรณาการเทคโนโลยีทำหมันแมลง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ธนะภูมิ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้ถวายรายงาน นอกจากนี้ยังมีบูธงานบริการตรวจสุขภาพ ทำฟัน วัดภาวะโภชนาการ ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับผู้สนใจในงาน

01

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-7.htm

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในการนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับเสด็จ

คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อเรื่อง การเลือกว่านชักมดลูกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ และเรื่องหญิงตั้งครรภ์กับการเลี้ยงแมว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นผู้ถวายรายงาน ซึ่งได้รับความสนพระทัยจากพระองค์ท่าน เป็นอย่างยิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-8.htm

Read Full Post »

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 (The 10th Science Project Exhibition)
ณ อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

sciex2009

เวลา 9.00-10.00 น. ขอเชิญฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “พระเจ้ากับวิวัฒนาการ : ข้อโต้แย้งแห่งศตวรรษ” โดย

  • คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บรรณาธิการนิตยสารสารคดี)
  • ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.)
  • ผศ.นพ. ภากร จันทนมัฏฐะ ร.น. (คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี)

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2009

Read Full Post »