Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘นิติวิทยาศาสตร์’

04เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง N 200 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต คูสำราญ ที่ปรึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 12 คน เพื่อศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร ในการนี้ ดร.อจิรภาส์ พันธัย อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมจากหลักฐานในคดีพร้อมนำชมห้องปฏิบัติการ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/sep56-6.htm

โฆษณา

Read Full Post »

22 เมษายน 2552

pongtip

ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ ในบรรยายกาศสบายๆ สไตล์ Cafe
เรื่อง “นิติวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

เวลา 14.30 – 16.00 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 02-201-5071

Read Full Post »