Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น’

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ผู้ริเริ่มงานวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมมันตรังสีรอบโลก ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับรังสีคอสมิกได้เผยว่า ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Chicago เกิดความรู้สึกว่าอยากนำความรู้ที่เรียนมาทำประโยชน์เพื่อสังคม ประกอบกับในขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์น้อย จึงตั้งใจมาสอนฟิสิกส์ให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา พร้อมทั้งริเริ่มทำการวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยไปด้วย โดยเป็นแกนนำในการสร้างทีมนักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อจัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ยอดดอยอินทนน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีตรวจวัดนิวตรอนประมาณ 40 แห่งทั่วโลก และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์จนเป็นสถานีแห่งแรกของโลกที่สามารถตรวจวัดพลังงานของรังสีคอสมิกต่อเวลาได้ ด้านการพัฒนาต่อยอดการวิจัยเรื่องรังสีคอสมิกนั้น ตั้งเป้าจะศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับโลก โดยในขณะนี้กำลังสนใจเรื่องความเกี่ยวข้องของรังสีคอสมิกกับสภาพอากาศทั่วโลก

สำหรับรางวัลที่ได้รับ ส่วนตัวมองว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับนักวิทยาศาสตร์ และมีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองตระหนักว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่น้อยไปกว่าวิชาชีพอื่นๆ และอยากผู้ปกครองให้การสนับสนุนเด็กที่มีใจรักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ผู้ความสนใจเป็นพิเศษในการบูรณาการวิธีการและองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาทางชีววิทยาที่มีความซับซ้อน เจ้าของผลงาน “บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน” เปิดเผยว่า การศึกษาชีว Bioinformatics เป็นการใช้เทคนิคด้านชีวเคมี โมเดลลิ่ง คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ผสานกันเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลทางชีววิทยา ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพืชให้ทนกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน หรือการพัฒนายารักษาโรค ซึ่งถ้าเข้าใจกลไกการเกิดโรคก็สามารถออกแบบยาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแบบ Precision Medicine ให้ดียิ่งขึ้น และมีแผนจะศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์ใช้ System Biology เพิ่มเติมด้วย

นอกจากนั้นภายในงานยังมีอาจารย์อีก 3 ท่านซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง…สู่สังคมปลอดมลพิษ” รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน “การเปลี่ยนพฤติกรรมของแข็งให้กลายเป็นของไหล…จากทฤษฎีสู่การประยุกต์การใช้งาน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดด้วยเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่”

ทั้งนี้ภายในงานมีบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการวิทยาศาสตร์ร่วมกล่าวแสดงความยินดี อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกมากมาย ได้ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

21

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul60-26.php

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จากนั้นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากนั้นฉายวีดิทัศน์แสดงประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ มีทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งสามท่านจะได้รับรางวัลท่านละ 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน ซึ่งผู้รับรางวัลจะเข้ารับโล่พระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นการแสดงปาฐกถาจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น กล่าวถึงบทที่ให้ท่านสำเร็จมาจนถึงวันนี้ คือการมี 1. ความมุ่งมั่นในการทำวิจัย 2. ความท้าทายที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ และ 3. ผลงานวิจัยนั้นต้องมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ยังได้พูดถึงผลงานวิจัยในเรื่องการศึกษากลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เป็นแบบอย่าง ผู้ให้การสนับสนุนและผลักดัน เพื่อนร่วมโครงการ ลูกศิษย์ ตลอดจนครอบครัว จากนั้นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้ขึ้นเวทีกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้าน ตลอดจนถึงครอบครัวด้วย และปิดงานในค่ำคืนนี้โดยประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน วงดนตรีที่บรรเลงด้วยบทเพลงไพเราะจาก KU Brand และ 2 พิธีกร ดร.ระพี บุญเปลื้อง และดร.ณัฐวีร์ เนียมศิริ ที่ทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น จากนั้นผู้ได้รับรางวัลร่วมถ่ายภาพกับแขกผู้เกียรติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติจากผู้ได้รับรางวัล และแขกผู้มาร่วมงานต่างก็ร่วมชื่นชมพร้อมแสดงความยินดี

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีและศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข พร้อมที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรจากภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาเคมีและงานวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนา การอุทิศตน และเป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีงามของศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พร้อมร่วมชื่นชมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีคุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

30

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-18-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่ง ศ.ดร.อมเรศภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เปิดเผยว่า มูลนิธิได้จัดมอบรางวัลสองรางวัลนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 31 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรมสูง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของงานวิจัยไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น

สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล สองท่าน คว้ารางวัลในปีนี้ ได้แก่ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ศิษย์เก่าจากภาควิชา ชีวเคมี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลงาน วิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 30 ปี โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับยีนที่มีความสัมพันธ์กับการก่อมะเร็ง และการแพร่ลุกลามของมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยแนวใหม่แบบพุ่งเป้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาฤทธิ์ยาและสารสกัดจากสมุนไพรออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและการแพร่ลุกลามของเซลล์มะเร็ง

ศิษย์เก่าอีกท่านได้แก่ รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา จากภาควิชาพยาธิชีววิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยได้ค้นพบกลไกอิมมูโนพยาธิวิทยา ที่ทำให้เกิดการอักเสบรอบท่อน้ำดีที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

ส่วนอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 สองท่านได้แก่ ผศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับ การถอดสมการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัตถุขนาดนาโนเมตร เพื่ออธิบายพลังงาน และแรงระหว่างโมเลกุลสำหรับวัตถุขนาดนาโนเมตร ตัวอย่างของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษาได้แก่ การใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดนาโนเมตรหรือวัสดุที่มีรูพรุนในการแยกโปรตีนเอ็นไซม์ หรือแก๊ส ที่ผสมกันอยู่ในระบบ การหาขนาดของแคปซูลจิ๋วที่เหมาะสมที่จะสามารถบรรจุโมเลกุลของยาหรือโปรตีนใด ๆ เข้าไปได้ เพื่อเป็นต้นแบบในการนำยาเข้าสู่ร่างกาย และ ศึกษาพฤติกรรมพลังงานระหว่างอนุภาคนาโนเมตรกับเยื่อหุ้มเซลล์ เพื่อการขนส่งยาหรือแคปซูลขนาดจิ๋วไปยังเซลล์เป้าหมาย ผศ.ดร.ดวงกมลได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดีใจที่ได้รับรางวัล ทำให้มีกำลังใจทำงานต่อไป ควรที่จะเลือกงานวิจัยที่เราชอบ จะทำให้มีความสุขกับการทำงานวิจัย ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ขอบคุณภาควิชาคณิตศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้”

ท่านที่ 2 ได้แก่ ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา งานวิจัยที่ส่งผลให้ได้รับรางวัล คือ การคิดค้นพัฒนายารักษาโรคท้องร่วงและโรคธาลัสซีเมีย โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศ อาทิเช่น พืชสมุนไพร ผลไม้ และของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นเปลือกกุ้งและแกนหมึก เป็นต้น อีกทั้งยังได้พยายามศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของโรคดังกล่าวเพื่อการออกแบบการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย ได้กล่าวเสริมว่า “อยากให้น้องๆและเพื่อนๆนักวิจัย มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานวิจัยต่อไป เพราะงานวิจัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นทำวิจัยในหัวข้อที่ตนเองชอบ หรือตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การวิจัยที่ดีและสนุกควรร่วมกันวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนนักวิจัยต่างสาขาเพราะจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด อีกทั้งยังทำให้เกิดการเรียนรู้และเชี่ยวชาญรอบด้านมากขึ้น สำหรับผม ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทำงานวิจัยได้ดีและนำไปสู่ความสำเร็จ คือ เราควรต้องรู้คุณค่าของการทำวิจัยและความสำคัญของบทบาทในฐานะนักวิจัย เพราะถึงแม้เราจะพบเจออุปสรรค ปัญหาต่างๆ เราก็จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ เพราะเรารู้คุณค่าของสิ่งที่เราทำ”

34

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/aug56-2.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2555 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจาก ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และมอบของที่ระลึก ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาโดยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ทั้งสองท่าน จากนั้นเป็นการแสดงเดี่ยวไวโอลิน ของ ด.ช.ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี เด็กอัจฉริยะที่ความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ดนตรี ด้วยวัยเพียง 9 ขวบ และกล่าวปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-17.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ (ชั้น 2) โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ  ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์” หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล และหัวหน้าหน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2555 ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ที่มีผลต่อการฟื้นฟูเซลล์สมอง โดยพบว่าสามารถสร้างเซลล์สมองให้ฟื้นคืนชีพได้ พร้อมสรรพคุณรักษาโรคทางระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และโรคสมองเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุและผู้ติดยาเสพติด ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง

ซึ่งรางวัลดังกล่าว มี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงทำให้คนเสียชีวิตได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหรือที่เรียกว่า Ventricular Fibrillation ซึ่งพบได้บ่อยในภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ Heart Attack ได้รับรางวัลด้วย นอกจากนี้ยังมีรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2555 ได้แก่ ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดเผยว่า “การมอบรางวัลดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสดุดีเกียรติคุณบุคคลผู้มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดศรัทธาและช่วยชี้นำเยาวชนที่มีความสามารถให้มุ่งศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อันเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีทั้งหลาย เพราะมูลนิธิฯเชื่อว่า สังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมุ่งยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีผลงานดีเด่น กอปรด้วยคุณธรรม จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง”

>>  ดาวน์โหลดหนังสือรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2555

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-1.htm

 

 

 

Read Full Post »