Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ทุนเรียนดี’

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง L-04 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาทุนเรียนดี นักศึกษาทุนศรีตรังทองและ นักศึกษาทุนพสวท. จำนวนทั้งสิน 371 คน ซึ่งท่านคณบดีได้กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า “…เรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำวิจัยเก่งด้วย ขอให้ทุกคนรีบจบออกไปเพื่อไปพัฒนาสังคม และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ” จากนั้น ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ อาจารย์ดร. ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรนักศึกษา ได้กล่าวแนะนำคณาจารย์ที่ปรึกษาทุน เจ้าหน้าที่ เพื่อนักศึกษาจะได้ติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุน ก่อนที่นักศึกษาแต่ละทุนจะแยกย้ายไปพบคณาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาแต่ละทุน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-25-1.htm

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสนี้ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ นางสาวศรันยา ธนิกกุล และ นายปุณณเมธ สังข์ทองชนก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ นายวรพันธ์ ชิวธนาสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-29.htm

Read Full Post »

โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระยะที่ 2

รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.6 เพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาตรี โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2553 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 จำนวน 200 ทุน รับสมัคร 17 สิงหาคม-16 ตุลาคม 2552

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2552 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 เพิ่มเติมอีก 108 ทุน (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1) รับสมัคร 2-20 พฤศจิกายน 2552

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 270 ทุน รับสมัคร 2 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2552

www.sc.mahidol.ac.th/scholarship

Read Full Post »

scholar
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2552

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และระดับปริญญาโท-เอก

ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/

Read Full Post »

ด่วน หมดเขตรับสมัคร 26 กันยายน 2551 นี้ !

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ในความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) ประกาศให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 200 ทุน และระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ทุน

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2551/sep2551.htm]

Read Full Post »

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ในความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) ประกาศให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 200 ทุน และระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ทุน

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ที่สนใจและมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 20 แห่ง ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ในแต่ละภูมิภาค และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2551

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2551/sep2551.htm]

Read Full Post »