Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ทุนการศึกษา’

วันจันทร์ที่ 31กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก สมาคมประกันชีวิตไทย มอบทุนและรางวัลการศึกษา พร้อมทั้งรางวัลของ Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLICD Center) ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัย และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 721,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาจำนวน 97 คน เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีคุณภาพการศึกษาด้านการประกันภัยที่เป็นเลิศ และเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่วงการธุรกิจประกันชีวิตไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องยาวนานถึง 42 ปี สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนก้าวสู่อาชีพสายประกันชีวิตและประกันภัยเป็นจำนวนมาก และในปีนี้นักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 49 คน จาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการประจำคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย ถือเป็นการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ เพื่อจะก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพให้กับวงการธุรกิจประกันชีวิตต่อไป

01

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul60-31-1.php

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันพุธวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายคลัง รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน ที่ปรึกษาคณบดี และ ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษา และรางวัลหลักสูตร ASA จากสมาคมประกันชีวิตไทย จำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยมี คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้มอบทุน ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้

รางวัลทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน
1. นางสาวสุสิมา โสพรรณนาพานิชกุล  ปริญญาตรี ปี 3
2. นางสาวธนภรณ์ อภิชาตเสรีกุล  ปริญญาตรี ปี 3

รางวัล ASA-Couse II (Exam FM-Financial Mathematics) รางวัลทุนละ 7,000 บาท จำนวน 10 ทุน
1. นายวรัชญ์ ปรีชาวิทยากุล  ปริญญาตรี ปี 1
2. นายปฎิภาณ มนธรรมสกุล  ปริญญาตรี ปี 2
3. นายชุติพนธ์ เดชพงษ์  ปริญญาตรี ปี 2
4. นายนรภะทธร์ พิชัยยุทธ  ปริญญาตรี ปี 2
5. นายร่มธรรม สามพรานไพบูลย์  ปริญญาตรี ปี 2
6. นายศิวกร ไตรพิพิธสิริวัฒน์  ปริญญาตรี ปี 3
7. นางสาวชนิกานต์ ตั้งวัฒนะกิตติ  ปริญญาตรี ปี 3
8. นายชิตพล มาตยกิจ  ปริญญาตรี ปี 3
9.นายพัทธ์ พงศ์แพทย์  ปริญญาตรี ปี 3
10. นายธนกกฤต สิทธิโชคเจริญ  ปริญญาตรี ปี 4

รางวัล ASA-Course I (Exam P-Probability) รางวัลทุนละ 7,000 บาท จำนวน 14 ทุน
1. นางสาววิมลวรรณ คงทัพย์  ปริญญาตรี ปี 1
2. นางวงศกาญจน์ กาญจนานุรักษ์  ปริญญาตรี ปี 1
3. นายรติ มนตรีวัต  ปริญญาตรี ปี 1
4. นายเนติพล โปเล็ม  ปริญญาตรี ปี 1
5. นายกันต์ธร ชินวัฒนโชติ  ปริญญาตรี ปี 1
6. นายนรวิชญ์ นิรุตติศาสน์  ปริญญาตรี ปี 1
7. นายเสาเอก ขันติกิตติกุล  ปริญญาตรี ปี 2
8. นางสาวหทัยกร สุนทรนพคุณ  ปริญญาตรี ปี 2
9. นางสาวศินีนาฎ โรจน์สุธีวัฒน์  ปริญญาตรี ปี 2
10. นางสาวกรกนก อรรถผลการดี  ปริญญาตรี ปี 2
11. นางสาวณัฐิดา รัชตะสมบูรณ์  ปริญญาตรี ปี 2
12. นางสาวพริมา สุจริตกุล  ปริญญาตรี ปี 3
13. นางสาวพิมพกานต์ วุฒิอนุสรณ์  ปริญญาตรี ปี 3
14. นายดิชมากร ยศสิงห์  ปริญญาตรี ปี 3

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/jul58-29-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยี, รองศาสตราจารย์นารถธิดา ตุมราศวิน ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และ ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาของหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๖ คน ได้แก่ ๑. น.ส.ปารวีย์ วิทยาสุภานันท์ ๒. นายชิตพล มาตยกิจ ๓. นายอนุตร เติมเลิศมนัสวงษ์ ๔. น.ส.ปวิมล จรัสวิลาสวาณิชย์ ๕. น.ส.ปรียาภัทร์ ผลเจริญ ๖. น.ส. ธนาภรณ์ ปัญญาธนวัฒน์ ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด โดยมี ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนแก่นักศึกษา ทั้งนี้ Mr.ซี โดนอล คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหารบริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต คุณสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ Samsung Life Insurance Scholarship ให้การต้อนรับ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/oct55-15.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร. นารถธิดา ตุมราศวิน ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดง ความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 คน ในโอกาสได้รับทุน-รางวัลการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวทัศน์วรรณ โภคินพิพัฒน์ 2. นางสาวสุภาภรณ์ บุญญานนท์ 3. นางสาววารินทร์ โนนทัน 4. นางสาวเนตรนภา ยุ้งศิริ 5. นางสาวโสรญา เพชรมณี 6. นางสาวภัสพร เอกชัยวิวัฒน์กุล 7. นางสาวปวันรัตน์ สัณหจริยา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-30.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้ง และคณบดีท่านแรก ในวาระ 93 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา  วีรชาติยานุกูล ผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กำจร  มนุญปิจุ ศาสตราจารย์  ดร. บุญเสริม  นวลสงวน ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย  มาตังคสมบัติ รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมีดารา  หุ่นสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศพิน  ภูมิรัตน์  คุณพิสิษฐ์  กุศลาไสยยานนท์ ศาสตราจารย์. เกียรติคุณ ดร.ศุภกิจ  อังศุภาภรณ์ อาจารย์สรัญญา  แก้วประเสริฐ ผู้แทนคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 250 คน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนต่อเนื่องคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ทุนนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทโดยได้รับจากคุณสมชัย  บริสุทธนะกุล คุณอัจฉรา  จิวะอุดมทรัพย์ คุณวิยะดา  ลาภบุญทรัพย์ ทุนบริษัทปัญจวัฒนพลาสติก จำกัด ทุน “ด้วยรัก และผูกพัน” โดยสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำปี 2554 และ ทุน“สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม” โดยองค์กรเภสัชกรรม รวม 45 ทุน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-11-4.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสนี้ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ นางสาวศรันยา ธนิกกุล และ นายปุณณเมธ สังข์ทองชนก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ นายวรพันธ์ ชิวธนาสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-29.htm

Read Full Post »

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย L 01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์โฉมชบา สิรินันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ในโครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมด้านความกตัญญู ประจำปี 2554 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง ความเคารพสูงสุดและรำลึกถึงพระคุณอันมิอาจจะทดแทนได้ของท่านอาจารย์ใหญ่ และเพื่อเป็นการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมให้กับนักศึกษาแพทย์ พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนเรียนดีวิชากายวิภาคศาสตร์ และ ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ ฯพณฯบุญชู โรจนเสถียร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/may55-26.htm

Read Full Post »