Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ทำบุญ’

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการตักบาตรพระ 9 รูป ทุกต้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ และเพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jan56-3.htm

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการตักบาตรพระ 9 รูป ทุกต้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ และเพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/dec55-4-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการตักบาตรพระ 9 รูป ทุกต้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ และเพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/nov55-8.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 54 ปี (วันที่ 21 ตุลาคม 2555) เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ทศวรรษของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ อีกทั้งรับชม การแสดงดนตรีจากวงดนตรีสบาย ๆ ในบทเพลง “พักตรงนี้” และ “มาร์ชคณะวิทยาศาสตร์” หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศ. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ. วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร. รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Professor Albert M. Hutapea ศาสตราจารย์สาขา Human Physiology, Department of Math and Life Sciences and Nursing Science, และ คณบดีSchool of science, Universitas Advent Indonesia จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลตัวอย่าง ประจำปี 2555 การมอบรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานดีเด่น การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 54 ปี นี้ ทางคณะฯ โดย อาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง ภาควิชาชีววิทยา ได้มอบกล้าไม้พยุงให้ผู้เข้าร่วมงาน คนละ 1 ต้น ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 400 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/oct55-24.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 09.45 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2555 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 15 ท่าน โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และในช่วงบ่ายเป็นพิธีแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “มุทิตาวิทยา 55” โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชา และนักศึกษาจัดการแสดงมาร่วมงาน ดังนี้ การแสดงเดี่ยวไวโอลิน จากภาควิชาชีวเคมี การแสดงประกอบเพลง 60 ยังแจ๋ว จากภาควิชาเคมี และการแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากลจากนักศึกษาชมรมดนตรีสบายๆ จากนั้น ท่านคณบดีได้มอบของที่ระลึก จากคณะวิทยาศาสตร์ ต่อด้วยพิธีร่วมคารวะ อำลา อาลัยด้วยการมอบดอกกุหลาบแด่ผู้เกษียณ และปิดงานด้วย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ เป็นผู้แทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยผู้ร่วมงาน กว่า 300 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/sep55-19.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการตักบาตรพระ 9 รูป ทุกต้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ และเพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/sep55-6.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการตักบาตรพระ 9 รูป ทุกต้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ และเพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-17-1.htm

Read Full Post »

« Newer Posts