Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ทำบุญอาจารย์ใหญ่’

03ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ตึก AN1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับมหกายวิภาคศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จากทั้ง 3 สถาบันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครศรีธรรมราช และสวรรค์ประชารักษ์ ตลอดจนถึงนักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง นักศึกษาชีวการแพทย์ นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้มีร่างของอาจารย์ใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 57 ร่าง ภายในพิธีนักศึกษาจะกล่าวบทขอขมาอาจารย์ใหญ่ การกล่าวสดุดีถึงคุณอาจารย์ใหญ่ คำฝากของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ บทบูชาครู จากนั้นวางพวงมาลัยสักการะบนร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งจดหมายฉบับสุดท้ายที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนเขียนถึงอาจารย์ใหญ่ของตนเอง จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยขอให้ระลึกถึงบุญคุณอาจารย์ใหญ่ และปฏิบัติตามคำของอาจารย์ใหญ่ที่ฝากเอาไว้ ในการจะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่แล้ว เป็นการบรรจุร่างอาจารย์ลงหีบศพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิร่วมกตัญญูที่นำหีบศพ พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70 นาย มาช่วยบรรจุ และขนหีบศพไปที่วัด โดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพมหานครต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-7.php

โฆษณา

Read Full Post »

06วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึก AN1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีบรรจุและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่ที่ใช้สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เนื่องจากได้สำเร็จการศึกษาที่ต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมจดหมายฉบับสุดท้ายที่นักศึกษาแพทย์เขียนถึงอาจารย์ใหญ่ ก่อนนำร่างเข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 และพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ฌาปนสถาน วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may59-15.php

 

Read Full Post »

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย L 01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์โฉมชบา สิรินันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ในโครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมด้านความกตัญญู ประจำปี 2554 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง ความเคารพสูงสุดและรำลึกถึงพระคุณอันมิอาจจะทดแทนได้ของท่านอาจารย์ใหญ่ และเพื่อเป็นการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมให้กับนักศึกษาแพทย์ พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนเรียนดีวิชากายวิภาคศาสตร์ และ ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ ฯพณฯบุญชู โรจนเสถียร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/may55-26.htm

Read Full Post »