Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘งานวิจัย’

01เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:30-16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ จากอเมริกาเหนือและแคนาดา เดินทางมาถึงประเทศไทยวานนี้ เพื่อศึกษาดูงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 อีกทั้งนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Thailand Board of Investment (BOI) พาชมงาน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ Project Manager ของศูนย์ Excellent Center for Drug Discovery (ECDD) ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศูนย์นี้ดำเนินงานวิจัยค้นคว้าด้านตัวยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช หงส์อิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของศูนย์ ECDD ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 และในวันเดียวกันนี้คณะสื่อมวลชนยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-1.php

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จากนั้นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากนั้นฉายวีดิทัศน์แสดงประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ มีทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งสามท่านจะได้รับรางวัลท่านละ 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน ซึ่งผู้รับรางวัลจะเข้ารับโล่พระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นการแสดงปาฐกถาจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น กล่าวถึงบทที่ให้ท่านสำเร็จมาจนถึงวันนี้ คือการมี 1. ความมุ่งมั่นในการทำวิจัย 2. ความท้าทายที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ และ 3. ผลงานวิจัยนั้นต้องมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ยังได้พูดถึงผลงานวิจัยในเรื่องการศึกษากลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เป็นแบบอย่าง ผู้ให้การสนับสนุนและผลักดัน เพื่อนร่วมโครงการ ลูกศิษย์ ตลอดจนครอบครัว จากนั้นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้ขึ้นเวทีกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้าน ตลอดจนถึงครอบครัวด้วย และปิดงานในค่ำคืนนี้โดยประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน วงดนตรีที่บรรเลงด้วยบทเพลงไพเราะจาก KU Brand และ 2 พิธีกร ดร.ระพี บุญเปลื้อง และดร.ณัฐวีร์ เนียมศิริ ที่ทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น จากนั้นผู้ได้รับรางวัลร่วมถ่ายภาพกับแขกผู้เกียรติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติจากผู้ได้รับรางวัล และแขกผู้มาร่วมงานต่างก็ร่วมชื่นชมพร้อมแสดงความยินดี

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีและศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข พร้อมที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรจากภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาเคมีและงานวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนา การอุทิศตน และเป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีงามของศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พร้อมร่วมชื่นชมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีคุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

30

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-18-1.htm

Read Full Post »

29 สิงหาคม 2557 —- ศ. นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน อีกทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสู่สาธารณะ เพื่อให้มีการขยายผลหรือต่อยอดการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านสาธารณะ งานวิชาการ นโยบาย พาณิชย์ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพื้นที่ รวมถึงกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญตลอดจนประโยชน์ของงานวิจัย พร้อมกับจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” โดย ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้รับรางวัลสองท่านได้แก่ ศ. ดร.ประเสริฐ โศภณ เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปูกับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง  และ ผศ. ดร.กฤษฎา สุชีวะ เรื่อง การวิจัยและพัฒนายางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน โดยมี ศ.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณบดีร่วมยินดี

ศ. นพ.ไกรสิทธิ์กล่าวว่า งานในครั้งนี้นับเป็นนิติหมายอันดีสำหรับนักวิจัยทุกคนที่จะนำความรู้จากศาสตร์สาขาที่แต่ละคนเชี่ยวชาญไปช่วยกันพัฒนาประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สกว.ประสบความสำเร็จในการยกระดับความเข้มแข็งของงานวิจัย โดยมุ่งสร้างความรู้ที่ไม่จำกัดเพียงด้านวิชาการ หากรวมถึงทุกภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ทั้งการสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน และพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานการผลิตของสังคมอย่างเกษตรกรและประชาชนธรรมดา รวมถึงการสร้างทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาของประเทศ การพัฒนานวัตกรรมในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ หลายโครงการสะท้อนการแก้ปัญหาของประเทศในหลายระดับ ตั้งแต่การพัฒนาเด็กที่หันกลับมาให้ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบวรหรือบ้าน วัด โรงเรียน นำไปสู่ผลลัพธ์คือเด็กมีความสุขในการเรียน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นการทำงานร่วมกันของนักวิชาการไทยและกัมพูชา ตลอดจนความร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์และโบราณคดี การใช้ประโยชน์เรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเยาวชนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างมิตรไมตรีอันดีต่อกัน

IMG_4373

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-29.htm

Read Full Post »

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการวิจัยหลายโครงการ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้ ในปีงบประมาณ 2554 มีงานวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่

  • การวินิจฉัยเพื่อจำแนกโรคฉี่หนูของผู้ป่วยในพื้นที่ระบาด และผลิตชุดตรวจโรคฉี่หนูแบบรวดเร็ว (ภาควิชาพยาธิชีววิทยา)
  • กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตอาหารเสริมแคลเซียม ในหญิงตั้งครรภ์และให้นม (ภาควิชาสรีรวิทยา)
  • โครงการวิจัยคุณลักษณะทางเซลล์พันธุศาสตร์ของว่านชักมดลูก และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (ภาควิชาสรีรวิทยา)
  • โครงการศึกษาคุณลักษณะทางเซลล์พันธุศาสตร์ ของว่านชักมดลูกในประเทศไทย (ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
  • โครงการการศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขาวังเขมร ณ กาญจนบุรี (ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
  • โครงการศึกษาการเพิ่มปริมาณและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของต้นเข้าพรรษาทางเงิน ดอกดิน และชมพูกาหลง (ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
  • การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมกล้วยในประเทศไทยอย่างยั่งยืน (ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
  • โครงการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตและความสามารถในการต้านทานโรคเปลือกแห้งในยางพารา (ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
  • แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยอาหารของสถานที่ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ตามหลักเกณฑ์ GMP จังหวัดเพชรบุรี (ภาควิชาชีววิทยา)

Read Full Post »