Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ความร่วมมือ’

19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือลงนามร่วม (Joint Campus) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ อย่างการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศในตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์นานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า (OU:CRS) และ หลักสูตรร่วม ระดับปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีมาช้านาน นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่หลักสูตรร่วม ระดับปริญญาโท ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ หลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาครอบคลุมสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยทั้งสองมีความเชี่ยวชาญด้วย

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์เกนตะ คาวาฮารา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้า (Prof.Genta Kawahara Executive Vice President, Osaka University) และ นายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตฯ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Mr.Hideo Fukushima, Ministry Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan in Thailand) ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

17

Advertisements

Read Full Post »

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมประกันชีวิตไทย ณ ห้องประชุม 601 สมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรคู ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและผลิตบุคลากรประกันชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เป็นผู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพต่อไป

07

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec60-19.php

Read Full Post »

4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วิทยาเขตศาลายา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรนานาชาติ)” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการลงนามร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศนิมิตใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา และโรงเรียนศึกษานารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามหลักและรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นพยานร่วมลงนาม จุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวในการสนับสนุนต่อยอดทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถและสนใจที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) มีหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) เป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวการแพทย์ (Biomedical Science)  เป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex ประเทศอังกฤษ
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (Bioresources & Environmental Biology) เป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ State University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (Industrial Mathematics) เป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (Materials Science and Nano Engineering) เป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษาจะได้รับการฝึกงานจากบริษัทชั้นนำอย่าง Western Digital (Thailand) Co., Ltd. and Siam Cement Group เป็นต้น
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (Bioinnovation) เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ด้านชีวภาพและการปลูกฝังชุดความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ(entrepreneurship mindset) ซึ่งสอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลและรัฐบาลปัจจุบัน โดยเป็นหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex ประเทศอังกฤษ

นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรพิเศษสำหรับระดับปริญญาตรี เพื่อการศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และการจัดการมหาบัณฑิต (การตลาด) และ หลักสูตรพิสิฐวิธาน และโครงการ B.Sc.-Ph.D.

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2201-5005, 5050-4 หรือ www.sc.mahidol.ac.th

25

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-4.php

Read Full Post »

08ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาวิจัยและเทคโนโลยียาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพยางล้อ และน้ำยางธรรมชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม MOU ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SC2 – 220 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เผยว่า เดิมทีศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเคยทำ MOU ร่วมกับ MTEC เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU ครั้งนี้ขึ้น เพื่อความต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนายางล้อ และน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยในแต่ละปีอุตสาหกรรมยางล้อสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่าปีล่ะ 100,000 ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมนั้นสามารถสร้างรายได้กว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับกิจกรรมรองรับ MOU นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางมีแผนจะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนายางล้อ เพื่อพัฒนาการออกแบบยางล้อซึ่งยังคงขาดการศึกษาวิจัยอยู่มาก โดยจะเชิญคณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิศวกรจาก MTEC จากมาร่วมด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ และทางคณะวิทยาศาสตร์นั้นตระหนักว่าสิ่งที่ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยียางได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การใช้งานอย่างแท้จริง ตรงตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล คือมุ่งสู่การเป็น University of Innovation โดยเน้นให้การเรียนการสอนการวิจัย ต้องสามารถนำไปสร้างนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

นอกจากนี้ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ ได้กล่าวปิดท้ายว่าเรื่องยางว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศ และยังคงมีปัญหาที่มีความซับซ้อน เชื่อว่าความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานจะสามารถร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้ได้รับการยอมรับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความสอดคล้องในการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์โอกาสในการร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย

09

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-3-1.php

Read Full Post »

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสมาคมประกันวินาศภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยในการบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ชมรมนักบริหารงานบุคคล สมาคมประกันวินาศภัยได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและมหาวิทยาลัย เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตอบสนองตามความต้องการของธรุกิจประกันวินาศภัย และสามารถร่วมกันพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ช่วยกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งยังให้บุคลากรทั้งของสมาคมประกันวินาศภัยไทยและมหาวิทยาลัยของรัฐได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสถาบันการศึกษาและธุรกิจประกันวินาศภัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อกันในอนาคต

09.JPG

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-27-1.php

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยแพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ก่อนเริ่มพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เปิดวีดิทัศน์แนะนำคณะให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านรับชม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี เปิดงานลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

โดยหลังจากที่ผู้นำของทั้งสองสถาบันได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงได้แลกของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมพิธีจากทั้งสองสถาบัน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากทั้งสองสถาบัน ได้แก่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส กรรมการหลักสูตรฯ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ กรรมการหลักสูตรฯ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต คูสำราญ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชภาคย์  จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการหลักสูตรฯ
 9. อาจารย์ ดร.อจิรภาส์ พันธัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรฯ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

 1. พันตำรวจโทสุพจน์ นาคเงินทอง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 2. นายศักยา ชูใหม่ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 3. นายสุรณรงค์ ศรีสุวรรณ   ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
 4. พันตำรวจโทกฤษฎา รวบรวมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
 5. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
 6. นายภูมินทร์ เนียมครู เลขานุการกรม
 7. นางวราภรณ์ พรมวิกร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/sep58-29.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. พัชรี เลิศฤทธิ์ ลงนามความร่วมมือ ในหลักสูตร Double Degree Program in Master Program กับ Graduate School of Engineering และ International Center for Biotechnology (ICBiotech) มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

04 (1)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/apr58-21.htm

Read Full Post »

Older Posts »