Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ความร่วมมือ’

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสมาคมประกันวินาศภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยในการบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ชมรมนักบริหารงานบุคคล สมาคมประกันวินาศภัยได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและมหาวิทยาลัย เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตอบสนองตามความต้องการของธรุกิจประกันวินาศภัย และสามารถร่วมกันพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ช่วยกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งยังให้บุคลากรทั้งของสมาคมประกันวินาศภัยไทยและมหาวิทยาลัยของรัฐได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสถาบันการศึกษาและธุรกิจประกันวินาศภัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อกันในอนาคต

09.JPG

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-27-1.php

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยแพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ก่อนเริ่มพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เปิดวีดิทัศน์แนะนำคณะให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านรับชม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี เปิดงานลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

โดยหลังจากที่ผู้นำของทั้งสองสถาบันได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงได้แลกของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมพิธีจากทั้งสองสถาบัน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากทั้งสองสถาบัน ได้แก่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส กรรมการหลักสูตรฯ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ กรรมการหลักสูตรฯ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต คูสำราญ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชภาคย์  จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการหลักสูตรฯ
 9. อาจารย์ ดร.อจิรภาส์ พันธัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรฯ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

 1. พันตำรวจโทสุพจน์ นาคเงินทอง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 2. นายศักยา ชูใหม่ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 3. นายสุรณรงค์ ศรีสุวรรณ   ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
 4. พันตำรวจโทกฤษฎา รวบรวมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
 5. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
 6. นายภูมินทร์ เนียมครู เลขานุการกรม
 7. นางวราภรณ์ พรมวิกร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/sep58-29.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. พัชรี เลิศฤทธิ์ ลงนามความร่วมมือ ในหลักสูตร Double Degree Program in Master Program กับ Graduate School of Engineering และ International Center for Biotechnology (ICBiotech) มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

04 (1)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/apr58-21.htm

Read Full Post »

22เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “ศูนย์นวัตกรรมแห่งแรก เพื่อมุ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างนวัตกรรมที่เน้นคุณภาพแบบยั่งยืน” ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน และ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (GII) มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท นี้ มีพื้นที่ใช้สอย 600 ตารางเมตร ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เป็นความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือทียูเอฟ ผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์ชั้นนำปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นศูนย์ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะมีผลอย่างมากทั้งต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างงาน เศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ระหว่างนักวิจัยในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วน โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหม่เข้ากับนวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอาหารโลก ในอนาคต

               นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน กล่าวให้ความเห็นว่า “ปัจจุบัน การสร้างคุณค่านวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้โดดเด่นและยั่งยืน การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่าง และเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมอาหารของโลก ทั้งนี้ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ถือเป็นการตอบโจทย์หนึ่งในกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณค่าทางนวัตกรรมซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตของรายได้กลุ่มให้ถึงเป้าหมายที่ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีก 6 ปีข้างหน้านี้ และในฐานะที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ถือเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจอาหารอันดับต้นๆ ของโลกโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล ปลาทูน่าจึงถือเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเราเป็นอย่างมาก และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมความยั่งยืนให้เกิดเป็นรูปธรรมให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่งการสร้างคุณค่าทางนวัตกรรมที่สำคัญ จะต้องเน้นไปที่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้าภาคเอกชน  ภาครัฐ รวมถึง นักวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมที่จะนำออกสู่ตลาดนั้นจะก่อประโยชน์สูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้บริโภคอย่างแท้จริง  ซึ่งทียูเอฟ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่านวัตกรรมดังกล่าว จึงได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอย่างเป็นทางการแห่งแรกของโลกในวันนี้  ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือระดับโลกของทียูเอฟ กับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ของทียูเอฟเองอีกด้วย”

ในส่วนของ ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะมีผลอย่างมากทั้งต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างงาน เศรษฐกิจ สังคม และต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ระหว่างนักวิจัยในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วน การริเริ่มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ กับเครือข่ายนักวิจัยของทียูเอฟทั่วโลก โดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (GII) ของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ในครั้งนี้ จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมด้านโภชนาการ เพื่อยังประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและสร้างคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้บริโภคต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดลได้รวบรวมบรรดาคณาจารย์และนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมทีมวิจัยที่ศูนย์นวัตกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อร่วมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้ทัดเทียมกับคู่แข่งในระดับโลกอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดลและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

ทั้งนี้ ทีมคณะนักวิจัยในศูนย์นวัตกรรมของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน (Global Innovation Incubator – GII) ประกอบไปด้วยทีมนักวิจัยกว่า 60 คน ได้แก่คณะที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  (Scientist Advisory Board -SAB) จำนวน 5 คน คณะนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ (Principle Investigator) จำนวน 16 คน และมีผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) 24 คน รวมถึงทีมนักวิจัยของทียูเอฟอีก 20 คน

โครงสร้างของศูนย์วิจัยนวัตกรรม กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ประกอบไปด้วย 6 ฐานปฏิบัติการ (Platforms) โดยมีรายละเอียดดังนี้

               ฐานปฏิบัติการ ที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของปลาทูน่า (Fundamental Studies of TUNA)
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสดของปลาทูน่า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อายุการเก็บของปลาทูน่าแช่แข็ง การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บปลาทูน่าดิบแช่แข็ง เพื่อให้รักษาความสด เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตต่อไป ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบุแหล่งอาศัยของปลาทูน่า เพื่อให้เข้าใจต่อปัจจัยที่สำคัญต่อคุณภาพของปลาทูน่า เป็นต้น

               ฐานปฏิบัติการ ที่ 2 การศึกษาปลาทูน่าเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ และอนามัย (Health & wellness) การศึกษาคุณลักษณะทางชีวเคมี กรดอมิโน และเปปไทด์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปลาทูน่า รวมถึงการศึกษาการนำแคลเซียมจากเนื้อปลาทูน่าไปใช้ในร่างกาย โดยที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อปลาทูน่า และเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ เพื่อทำให้เราได้เข้าใจประโยชน์ที่เราจะได้รับ จากปลาทูน่าได้ดียิ่งขึ้น

               ฐานปฏิบัติการ ที่ 3 การศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปใหม่สำหรับการผลิตปลาทูน่า (New Processing Technology) การหาเทคโนโลยีทางเลือกในการผลิตและแปรรูปปลาทูน่าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่มีคุณภาพสูงสุด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำ และลดมลภาวะ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณประโยชน์เชิงโภชนาการแก่ผู้บริโภค

               ฐานปฏิบัติการ ที่ 4 การศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการผลิต ผลิตภัณฑ์ทูน่า (Co-products science and technology) การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสุขภาพของส่วนประกอบจากวัสดุเศษเหลือจากปลาทูน่าเช่น เศษเนื้อ น้ำนึ่งปลาทูน่า เลือด ก้าง และหนังปลาทูน่าเพื่อนำมาต่อยอดหรือมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการพัฒนากระบวนการเพื่อให้ได้สารสกัดเจล โปรตีน แคลเซี่ยม และเปปไทด์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจากกระบวนการผลิตและแปรรูปปลาทูน่าเป็นต้น

               ฐานปฏิบัติการ ที่ 5 การศึกษาคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัสและความต้องการของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (Sensory properties of tuna products and consumers research) การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันในการรับประทานปลาทูน่าของผู้บริโภค ทำความเข้าใจกับคุณลักษณะทางกลิ่น รส และผิวสัมผัสของปลาทูน่า เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้บริโภคในตลาดต่างๆ ทั่วโลกเกิดความพึงพอใจสูงสุด

               ฐานปฏิบัติการที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ตามความต้องการของตลาด (Perfect TUNA product research and development) การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประโยชน์เชิงสุขภาพ และคุณภาพของปลาทูน่าจากการศึกษาของฐานปฏิบัติการทั้ง 5 อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคทั่วโลก

โดยมีทีมคณะนักวิจัยศูนย์นวัตกรรมของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ดังนี้
คณะที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  (Scientist Advisory board) 5 ท่าน
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมเรศ ภูมิรัตน
3. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
4. ดร. โรเบิร์ต เอ เบอนส์
5. ดร. ฮอร์โดร์ จี คริสเตนส์สัน

คณะนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ (Principle Investigator) และผู้ช่วยนักวิจัย (Co-principle Investigator)
1.รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
2.ดร. นิสา ปฏิการมณฑล
3.ดร. ณัฎฐวี เนียมศิริ
4.ผศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์
5.ผศ.ดร. สุภาณี ด่านวิริยะกุล
6.ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
7.ดร. ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
8.รศ.ดร. จิรันดร ยูวะนิยม
9.ดร. กัลยา ประไพนพ
10.ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ
11.ศ.ดร. นรัตถพล เจริญพันธุ์
12.ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ
13.ผศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
14.รศ.ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
15.รศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
16.รศ.ดร. เสาวนีย์ จันทร์เจริญสิน
17.รศ.ดร. ชนิดา หันสวัสดิ์
18.ดร. วลีรัตน์ สินสวัสดิ์
19.ดร. นิรัชรา เลาหประสิทธิ์
20.ดร. ชยานันต์ หงษ์ฟ้า
21.ดร. ภัสริน วงศ์กำแหง
22.รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์
23.รศ.ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
24.รศ.ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์
25.ผศ.ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย
26.รศ.ดร. วรรณวิบูลย์  กาญจนกุญชร
27.ธวัช สุธาสินีนนท์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/dec57-9.htm

Read Full Post »

On 6 October 2014, the MOU signing ceremony between Mahidol University (MU) and University of Sussex (US), UK was held at Office of the President, Mahidol University together with the signing of MOU 2+2 Dual Degree Program between Faculty of Science (MUSC) and University of Sussex, UK. The MOU between MUSC and US is aimed to offer a dual degree undergraduate program in Biomedical Science and also establish mutually beneficial relationship on academic cooperation, including the academic activities and research. By this event, Mr. Marcus Williams, Director of Student Recruitment and International Affairs, University of Sussex, Asst. Prof. Surakit Nathisuwan, Vice President for International Relations, Emeritus Prof. Aphichat Chamrathrithiron, Head of Mahidol Migration Centre, IPSR, Asst.Prof. Kanyaratt Supaibulwatana, Deputy Dean for Academic and International Cooperation, Faculty of Science, Assoc. Prof. Rossarin Gray, Deputy Director on International Relations and Informatics, Assoc. Prof. Usa Chaikledkaew, Deputy Dean for International Relations, Faculty of Pharmacy and Dr. Jiraphun Jittikoon, Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy joined as the witness of the ceremony.

11

See more at :  http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/oct57-6.htm

Read Full Post »

10เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตร และ ผศ.ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Khalid Rahman, Professor of Physiological Biochemistry อาจารย์จาก Liverpool John Moores University (LJMU) ในโอกาสเยือนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามความร่วมมือกับ Liverpool John Moores University (LJMU) Prof. Robin Leatherbarrow, Pro Vice-Chancellor Research ได้นำคณะนักวิจัยเดินทางมาเยือนคณะต่าง ๆ เพื่อเจรจาความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2556 โดยในวันที่ 7 ตุลาคม Dr. Khalid Rahman เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง หน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน และหน่วยวิจัยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

ในช่วงสุดท้ายได้เยี่ยมชมภาควิชาสรีรวิทยา โดย ศ.ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล หัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์กับ Dr. Khalid Rahman ด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/oct56-7.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 10.05 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีของคณะในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอกเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อจัดตั้ง “โครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางในการทำวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มีหัวข้อวิจัยสอดคล้องแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยี ที่มีหัวข้อวิจัยสอดคล้องกับแผนที่นำทางด้านโนโนโลยี (Technology Road Map : TRM) หรือการวิจัยแบบมุ่งเป้าของศูนย์นาโนเทค โดยเป็นการสร้างกลุ่มวืจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในลักษณะพันธมิตรระหว่างศูนย์แห่งชาติและมหาวิทยาลัย เป็นโครงการในระยะเวลา 5 ปี งบประมาณขั้นต้นในเฟสแรก 300 ล้านบาท โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลในการร่วมลงนาม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-29.htm

Read Full Post »