Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘คณิตศาสตร์ประกันภัย’

02เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 พิธีแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของหลักสูตรฯ ที่ได้รับ คุณวุฒิระดับเฟลโล (Fellowship) จากสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นายปาณัท สุทธินนท์ พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางสาวธนาภรณ์ อภิชาติเสรีกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวสุสิมา โสพรรณพานิชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2557 ที่ผ่านข้อสอบ ASA Course I จำนวน 19 คน และ ASA Course II จำนวน 10 คน

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับฟัง การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย และทุนการศึกษาโดย Mr. Adam Bryers Business Development Coordinator of Curtin University ก่อนการเดินทางไปรับน้องที่จังหวัดนครนายก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-19.htm

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันพุธวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายคลัง รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน ที่ปรึกษาคณบดี และ ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษา และรางวัลหลักสูตร ASA จากสมาคมประกันชีวิตไทย จำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยมี คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้มอบทุน ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้

รางวัลทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน
1. นางสาวสุสิมา โสพรรณนาพานิชกุล  ปริญญาตรี ปี 3
2. นางสาวธนภรณ์ อภิชาตเสรีกุล  ปริญญาตรี ปี 3

รางวัล ASA-Couse II (Exam FM-Financial Mathematics) รางวัลทุนละ 7,000 บาท จำนวน 10 ทุน
1. นายวรัชญ์ ปรีชาวิทยากุล  ปริญญาตรี ปี 1
2. นายปฎิภาณ มนธรรมสกุล  ปริญญาตรี ปี 2
3. นายชุติพนธ์ เดชพงษ์  ปริญญาตรี ปี 2
4. นายนรภะทธร์ พิชัยยุทธ  ปริญญาตรี ปี 2
5. นายร่มธรรม สามพรานไพบูลย์  ปริญญาตรี ปี 2
6. นายศิวกร ไตรพิพิธสิริวัฒน์  ปริญญาตรี ปี 3
7. นางสาวชนิกานต์ ตั้งวัฒนะกิตติ  ปริญญาตรี ปี 3
8. นายชิตพล มาตยกิจ  ปริญญาตรี ปี 3
9.นายพัทธ์ พงศ์แพทย์  ปริญญาตรี ปี 3
10. นายธนกกฤต สิทธิโชคเจริญ  ปริญญาตรี ปี 4

รางวัล ASA-Course I (Exam P-Probability) รางวัลทุนละ 7,000 บาท จำนวน 14 ทุน
1. นางสาววิมลวรรณ คงทัพย์  ปริญญาตรี ปี 1
2. นางวงศกาญจน์ กาญจนานุรักษ์  ปริญญาตรี ปี 1
3. นายรติ มนตรีวัต  ปริญญาตรี ปี 1
4. นายเนติพล โปเล็ม  ปริญญาตรี ปี 1
5. นายกันต์ธร ชินวัฒนโชติ  ปริญญาตรี ปี 1
6. นายนรวิชญ์ นิรุตติศาสน์  ปริญญาตรี ปี 1
7. นายเสาเอก ขันติกิตติกุล  ปริญญาตรี ปี 2
8. นางสาวหทัยกร สุนทรนพคุณ  ปริญญาตรี ปี 2
9. นางสาวศินีนาฎ โรจน์สุธีวัฒน์  ปริญญาตรี ปี 2
10. นางสาวกรกนก อรรถผลการดี  ปริญญาตรี ปี 2
11. นางสาวณัฐิดา รัชตะสมบูรณ์  ปริญญาตรี ปี 2
12. นางสาวพริมา สุจริตกุล  ปริญญาตรี ปี 3
13. นางสาวพิมพกานต์ วุฒิอนุสรณ์  ปริญญาตรี ปี 3
14. นายดิชมากร ยศสิงห์  ปริญญาตรี ปี 3

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/jul58-29-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยี, รองศาสตราจารย์นารถธิดา ตุมราศวิน ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) และ ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาของหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๖ คน ได้แก่ ๑. น.ส.ปารวีย์ วิทยาสุภานันท์ ๒. นายชิตพล มาตยกิจ ๓. นายอนุตร เติมเลิศมนัสวงษ์ ๔. น.ส.ปวิมล จรัสวิลาสวาณิชย์ ๕. น.ส.ปรียาภัทร์ ผลเจริญ ๖. น.ส. ธนาภรณ์ ปัญญาธนวัฒน์ ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด โดยมี ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนแก่นักศึกษา ทั้งนี้ Mr.ซี โดนอล คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหารบริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต คุณสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ Samsung Life Insurance Scholarship ให้การต้อนรับ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/oct55-15.htm

Read Full Post »

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552

math
ขอเชิญนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ Junior Science Club ครั้งที่ 1 เรื่อง “ล่าซื้อนักวิทย์-คณิต : Actuary …อาชีพเงินล้าน
หนึ่งในดวงใจของนักวิทย์-คณิตทั่วโลก”

นำเสวนาโดย คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน Regional Actuarial Manager ของบริษัท AIG Life เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

[ … download รายละเอียด … ]

Read Full Post »