Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘โครงการวิจัย’ Category

02ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัย ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Astrophysics เพื่อบันทึกเทปรายการ “Research Impact” ทางสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีรูปแบบในการนำเสนอผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค อนุภาครังสีคอสมิก การเปลี่ยนแปลงของพายุสุริยะ และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ สามารถติดตามรับชมได้ในรายการ “Research Impact” ออกอากาศทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ http://www.channel.mahidol.ac.th และ http://www.youtube.com/mahidolchannel

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-27-1.php

Read Full Post »

02ต่อยอดจากผลงานการวิจัย เรื่อง “เสื้ออัจฉริยะ” ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนางสาวธารา สีสะอาด (CEO น้ำ) และนายถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ (CEO นัฐ) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมออกรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ” ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-13.35 น. ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

คณะวิจัย ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสื้ออัจฉริยะขึ้นมา โดยหลักการทำงานของเสื้อตัวนี้คือ มันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดกลิ่นจำนวน 8-16 ตัวที่ทำงานพร้อมๆ กันเป็นอะเรย์ เมื่อร่างกายปล่อยกลิ่นออกมา โมเลกุลกลิ่นจะเข้าไปจับกับโมเลกุลของเซ็นเซอร์ ทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของเซ็นเซอร์เปลี่ยนไป ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อกับเซ็นเซอร์ก็จะอ่านสัญญาณเข้ามาประมวลผล บันทึกลงไปในหน่วยความจำ SD Card ที่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ในภายหลัง ในขณะเดียวกันข้อมูลกลิ่นกายยังสามารถถูกส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย Bluetooth หรือ XBee มายังคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนก็ได้ หรือ แม้แต่จะให้ข้อมูลโพสต์เข้าเครือข่ายสังคมเช่น Facebook เป็นต้น

งานวิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยในโครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางในการทำวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มีหัวข้อวิจัยสอดคล้องกับแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยี (Technology Road Map : TRM) หรือการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Flagship) ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-17.php

Read Full Post »

หน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ ได้จัดกิจกรรม Business Talk Series by BDU เรื่อง “Tech Planter in Thailand 2017” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยบริษัท Leave a Nest ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มองหาความร่วมมือในการสร้างสรรค์ธุรกิจจากผลงานนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดเขียนแผนธุรกิจทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัลอีกด้วย

15.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-9-1.php

Read Full Post »

01.jpgเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีรภัทร์ พบครุฑ (หนุ่ย) นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ และ นายเศรษฐา สียัง (ยุ่น) นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ MIT Enterprise Forum & Global Social Venture Competition โดยนำเสนอใน หัวข้อ Electric Nose (จมูกอิเล็คทรอนิคส์) ในงาน IDE Thailand 2017 ณ โรงแรม The Millennium Hilton Bangkok จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้สนับสนุนในประเทศไทย โดยเป็นการแข่งขันในรอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาทั้งสองคน ได้รับรางวัลอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัลและได้สิทธิ์ไปร่วมกิจกรรมการอบรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัยและการศึกษา สาขาเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนที่มีความสนใจ เพื่อการนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในอนาคตฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-24.php

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัย อาวุโส ประจำปี2557 โดย ศาตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณบดีมอบ ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ สาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 จากผลงานการค้นพบระบบประสาทที่ควบคุมการสร้างเมลาโทนินและการค้นพบบทบาทของเมลาโทนินในการยับยั้งการเสื่อมของสมอง และศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการวิจัยองค์ความรู้ในเรื่องฮอร์โมนโพรแลคตินในฐานะฮอร์โมนควบคุมแคลเซียมและกระดูก ในแม่ที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรและการให้แคลเซียมเสริมเพื่อป้องกันการสูญเสียกระดูกหลังมีบุตร ซึ่ง สกว.จะมอบให้กับนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นงานวิจัยที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูงหรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 4 คน ส่วนเมธีวิจัยอาวุโสสกว. ซึ่งสรรหาและเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากนักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถนำผลงานไปต่อยอดขยายผลและสร้างกลุ่มวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโสสกว. ประจำปีนี้ จำนวน 12 คน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้รับรางวัลนี้ได้แก่ ศาตราจารย์ ดร.นพ. นรัตพล เจริญพันธุ์ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังของสังคมต่อศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝากข้อคิดไว้ว่า “ประเทศไทยต้องสร้างสังคมให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการให้ คือ ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ การสนับสนุนงานวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และหวังว่าเอกชน หรือคนรวยๆ แทนที่จะไปเสียภาษีมรดกก็ตั้งมูลนิธิ ในชื่อของท่าน และมูลนิธิเหล่านี้ก็สนับสนุนงานวิจัย จะได้เป็นวัฒนธรรมของการให้ เป็นประเทศแห่งการให้” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการรวบรวมนักวิจัยชั้นแนวหน้า จากทุกสำนักวิจัยจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย และมีผลงานดีเด่นซึ่งล้วนสร้างผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งสิ้น

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/nov57-19.htm

Read Full Post »

29 สิงหาคม 2557 —- ศ. นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน อีกทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสู่สาธารณะ เพื่อให้มีการขยายผลหรือต่อยอดการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านสาธารณะ งานวิชาการ นโยบาย พาณิชย์ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพื้นที่ รวมถึงกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญตลอดจนประโยชน์ของงานวิจัย พร้อมกับจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” โดย ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้รับรางวัลสองท่านได้แก่ ศ. ดร.ประเสริฐ โศภณ เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปูกับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง  และ ผศ. ดร.กฤษฎา สุชีวะ เรื่อง การวิจัยและพัฒนายางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน โดยมี ศ.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณบดีร่วมยินดี

ศ. นพ.ไกรสิทธิ์กล่าวว่า งานในครั้งนี้นับเป็นนิติหมายอันดีสำหรับนักวิจัยทุกคนที่จะนำความรู้จากศาสตร์สาขาที่แต่ละคนเชี่ยวชาญไปช่วยกันพัฒนาประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สกว.ประสบความสำเร็จในการยกระดับความเข้มแข็งของงานวิจัย โดยมุ่งสร้างความรู้ที่ไม่จำกัดเพียงด้านวิชาการ หากรวมถึงทุกภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ทั้งการสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน และพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานการผลิตของสังคมอย่างเกษตรกรและประชาชนธรรมดา รวมถึงการสร้างทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาของประเทศ การพัฒนานวัตกรรมในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ หลายโครงการสะท้อนการแก้ปัญหาของประเทศในหลายระดับ ตั้งแต่การพัฒนาเด็กที่หันกลับมาให้ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบวรหรือบ้าน วัด โรงเรียน นำไปสู่ผลลัพธ์คือเด็กมีความสุขในการเรียน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นการทำงานร่วมกันของนักวิชาการไทยและกัมพูชา ตลอดจนความร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์และโบราณคดี การใช้ประโยชน์เรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเยาวชนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างมิตรไมตรีอันดีต่อกัน

IMG_4373

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-29.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 17 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 13 คน โดยคัดเลือกจากผลงานของบุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ สร้างสรรค์ผลงานที่สร้างประโยชน์ทางวิชาการและและสังคม แบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ์ สาขาการแต่งตำรา และสาขาบริการ โดยการนี้ มีผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เดวิท จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลมหิวทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ในผลงานเรื่อง “อนุภาคโปรตอนพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ : การปลดปล่อยและขนส่งตามทั้งสองของวงสนามแม่เหล็กปิดระหว่างดาวเคราะห์” ที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อ 22 ตุลาคม คศ. 1989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู นายคำรณ โชธนะโชติ งานบริหาร และธุรการ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ โดยศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่น ในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แล้ว จะได้รับเงินสดรางวัลละ 200,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

33

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/jul57-3-1.htm

Read Full Post »

Older Posts »