Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘โครงการวิจัย’ Category

01ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 และมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีผลงานโดดเด่นด้านการสอน และการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสืบต่อไป

โดยในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งนี้ได้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลเกียรติยศ สลักนามนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ อาจารย์ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง มีผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านการเรียนการสอน อาจารย์ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน มีความสุขในการศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ทั้งในการศึกษาต่อ การทำวิจัย หรือในการทำงาน ในด้านการวิจัย อาจารย์เป็นผู้ทำงานวิจัยทางเคมี เคมีอินทรีย์ ออกแบบโมเลกุลและพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการสังเคราะห์เพื่อให้ได้สารที่มีฤทธิ์ทางยาหรือวัสดุอินทรีย์ชนิดใหม่ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 20 เรื่อง นอกจากนี้ในด้านการบริหารวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและสังคมผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโอกาสต่างๆ เช่น การบรรยายสาธิต “มาสนุกกับเคมีกันเถอะ” การริเริ่มโครงการ “วิทยประลองยุทธ” ของคณะวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ที่คณะวิทยาศาสตร์ การบรรยายทางวิทยาศาสตร์ในโครงการ Thai Science Camp การบรรยายทางวิทยาศาสตร์เคมีให้แก่เยาวชนผู้พิการทางสายตา การเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov60-24.php

 

Advertisements

Read Full Post »

08ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาวิจัยและเทคโนโลยียาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพยางล้อ และน้ำยางธรรมชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม MOU ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SC2 – 220 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เผยว่า เดิมทีศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเคยทำ MOU ร่วมกับ MTEC เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU ครั้งนี้ขึ้น เพื่อความต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนายางล้อ และน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยในแต่ละปีอุตสาหกรรมยางล้อสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่าปีล่ะ 100,000 ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมนั้นสามารถสร้างรายได้กว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับกิจกรรมรองรับ MOU นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางมีแผนจะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนายางล้อ เพื่อพัฒนาการออกแบบยางล้อซึ่งยังคงขาดการศึกษาวิจัยอยู่มาก โดยจะเชิญคณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิศวกรจาก MTEC จากมาร่วมด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ และทางคณะวิทยาศาสตร์นั้นตระหนักว่าสิ่งที่ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยียางได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การใช้งานอย่างแท้จริง ตรงตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล คือมุ่งสู่การเป็น University of Innovation โดยเน้นให้การเรียนการสอนการวิจัย ต้องสามารถนำไปสร้างนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

นอกจากนี้ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ ได้กล่าวปิดท้ายว่าเรื่องยางว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศ และยังคงมีปัญหาที่มีความซับซ้อน เชื่อว่าความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานจะสามารถร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้ได้รับการยอมรับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความสอดคล้องในการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์โอกาสในการร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย

09

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-3-1.php

Read Full Post »

02ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัย ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Astrophysics เพื่อบันทึกเทปรายการ “Research Impact” ทางสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีรูปแบบในการนำเสนอผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค อนุภาครังสีคอสมิก การเปลี่ยนแปลงของพายุสุริยะ และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ สามารถติดตามรับชมได้ในรายการ “Research Impact” ออกอากาศทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ http://www.channel.mahidol.ac.th และ http://www.youtube.com/mahidolchannel

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-27-1.php

Read Full Post »

02ต่อยอดจากผลงานการวิจัย เรื่อง “เสื้ออัจฉริยะ” ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนางสาวธารา สีสะอาด (CEO น้ำ) และนายถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ (CEO นัฐ) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมออกรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ” ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-13.35 น. ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

คณะวิจัย ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสื้ออัจฉริยะขึ้นมา โดยหลักการทำงานของเสื้อตัวนี้คือ มันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดกลิ่นจำนวน 8-16 ตัวที่ทำงานพร้อมๆ กันเป็นอะเรย์ เมื่อร่างกายปล่อยกลิ่นออกมา โมเลกุลกลิ่นจะเข้าไปจับกับโมเลกุลของเซ็นเซอร์ ทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของเซ็นเซอร์เปลี่ยนไป ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อกับเซ็นเซอร์ก็จะอ่านสัญญาณเข้ามาประมวลผล บันทึกลงไปในหน่วยความจำ SD Card ที่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ในภายหลัง ในขณะเดียวกันข้อมูลกลิ่นกายยังสามารถถูกส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย Bluetooth หรือ XBee มายังคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนก็ได้ หรือ แม้แต่จะให้ข้อมูลโพสต์เข้าเครือข่ายสังคมเช่น Facebook เป็นต้น

งานวิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยในโครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางในการทำวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มีหัวข้อวิจัยสอดคล้องกับแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยี (Technology Road Map : TRM) หรือการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Flagship) ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-17.php

Read Full Post »

หน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ ได้จัดกิจกรรม Business Talk Series by BDU เรื่อง “Tech Planter in Thailand 2017” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยบริษัท Leave a Nest ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มองหาความร่วมมือในการสร้างสรรค์ธุรกิจจากผลงานนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดเขียนแผนธุรกิจทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัลอีกด้วย

15.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-9-1.php

Read Full Post »

01.jpgเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีรภัทร์ พบครุฑ (หนุ่ย) นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ และ นายเศรษฐา สียัง (ยุ่น) นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ MIT Enterprise Forum & Global Social Venture Competition โดยนำเสนอใน หัวข้อ Electric Nose (จมูกอิเล็คทรอนิคส์) ในงาน IDE Thailand 2017 ณ โรงแรม The Millennium Hilton Bangkok จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้สนับสนุนในประเทศไทย โดยเป็นการแข่งขันในรอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาทั้งสองคน ได้รับรางวัลอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัลและได้สิทธิ์ไปร่วมกิจกรรมการอบรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัยและการศึกษา สาขาเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนที่มีความสนใจ เพื่อการนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในอนาคตฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-24.php

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัย อาวุโส ประจำปี2557 โดย ศาตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณบดีมอบ ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ สาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 จากผลงานการค้นพบระบบประสาทที่ควบคุมการสร้างเมลาโทนินและการค้นพบบทบาทของเมลาโทนินในการยับยั้งการเสื่อมของสมอง และศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการวิจัยองค์ความรู้ในเรื่องฮอร์โมนโพรแลคตินในฐานะฮอร์โมนควบคุมแคลเซียมและกระดูก ในแม่ที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรและการให้แคลเซียมเสริมเพื่อป้องกันการสูญเสียกระดูกหลังมีบุตร ซึ่ง สกว.จะมอบให้กับนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นงานวิจัยที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูงหรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 4 คน ส่วนเมธีวิจัยอาวุโสสกว. ซึ่งสรรหาและเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากนักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถนำผลงานไปต่อยอดขยายผลและสร้างกลุ่มวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโสสกว. ประจำปีนี้ จำนวน 12 คน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้รับรางวัลนี้ได้แก่ ศาตราจารย์ ดร.นพ. นรัตพล เจริญพันธุ์ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังของสังคมต่อศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝากข้อคิดไว้ว่า “ประเทศไทยต้องสร้างสังคมให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการให้ คือ ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ การสนับสนุนงานวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และหวังว่าเอกชน หรือคนรวยๆ แทนที่จะไปเสียภาษีมรดกก็ตั้งมูลนิธิ ในชื่อของท่าน และมูลนิธิเหล่านี้ก็สนับสนุนงานวิจัย จะได้เป็นวัฒนธรรมของการให้ เป็นประเทศแห่งการให้” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการรวบรวมนักวิจัยชั้นแนวหน้า จากทุกสำนักวิจัยจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย และมีผลงานดีเด่นซึ่งล้วนสร้างผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งสิ้น

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/nov57-19.htm

Read Full Post »

Older Posts »