Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘อบรมเชิงปฏิบัติการ’ Category

04“Creative & Innovation thinking การคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรม เพื่อการปฏิบัติงาน” ก้าวแรกของโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานของบุคลากรด้วยการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรู้และสร้างจินตนาการให้กับบุคลากร เพื่อหาแรงบันดาลใจและสร้างสิ่งใหม่ๆในการทำงานเพื่อพัฒนาระบบ พัฒนาคนในการทำงานต่อไปในอนาคต อบรมโดยวิทยากรมากด้วยความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรม รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท โดยท่านวิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการทำงานว่า “เราจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราควรสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าการวิ่งตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผู้อื่นสร้างขึ้น วิทยากรเชื่อว่างานสร้างสรรค์ไม่ได้ไกลเกินที่จะทำได้และชาวคณะวิทย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแค่กล้าที่จะเริ่มทำมันให้สำเร็จ นอกจากนี้ผลงานสร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนางานประจำของส่วนงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ของเราอย่างแท้จริง”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-21-1.php

Advertisements

Read Full Post »

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารและธุรการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน (Routine to Research) เมื่อวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2560 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ในการอบรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ เข้าใจในวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ อาจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาแก่บุคลารที่เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรทั้ง 3 วัน โดยบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ วิศวกร บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักตรวจสอบภายใน และนักวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น 50 คน

08.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-10.php

Read Full Post »

06วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา และงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) จัดการประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถนำความรู้และหลักปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือโรคติดเชื่อจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนประมาณ 120 คน ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18-20 มกราคม 2560

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-18-2.php

Read Full Post »

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559 หลักสูตร “เสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building)”

ตลอดช่วงการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการดูแลจากมัคคุเทศก์ บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ ในวันแรกออกจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสะพานไม้ทอดยาวเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน เหล่าพันธุ์ไม้นานาชนิด ได้แก่ โกงกาง ไม้โปรง ต้นลำพู และไม้ชายฝั่ง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่ทะเลประแสซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือรบหลวงประแส ชาวคณะวิทย์ฯเก็บภาพความประทับใจกันอย่างสนุกสนาน ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังหาดสวนสน อ.เมือง จ.ระยอง ร่วมกันทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) โดยร่วมรณรงค์เก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากจบกิจกรรม แล้วเดินทางต่อไปยังที่พัก ตำนานป่า รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ท จัดเตรียมไว้ อาทิ ปั่นจักรยาน ดูดวง นวดตัว สวนน้ำ จากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกันและร่วมร้องเพลงบนเวทีด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน

วันที่สองของการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กร มีความเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบต่อองค์กร เพื่อนร่วมงานและตนเองใหม่ และกระตุ้นให้เกิดความรัก และผูกพันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรของตน โดย อาจารย์ดรัณภพ อ้นศรี วิทยากรอบรมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม Team Building ต่อมาในช่วงค่ำเข้าสู่ช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์ ในธีมงานมนต์รักลูกทุ่ง รับชมการแสดงของภาควิชาและหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไป คือ ทีมรวมมิตร ซึ่งมีสมาชิกในทีมจากทั้งภาควิชาและหน่วยงาน

วันสุดท้ายของการสัมมนา มีกิจกรรมไปวัดป่าประดู่ สักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ นอนตะแคงซ้าย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษาเป็นอย่างดี ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ นอกจากนี้ยัง มีการลอดช่องที่พระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นพระวิหาร การลอดใต้โบสถ์เก่า หมายถึงการสะเดาะเคราะห์สืบชะตา ต่อจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่สวนผลไม้ ผู้ใหญ่เสวต ชิมผลไม้บุฟเฟต์ขึ้นชื่อประจำจังหวัดระยอง อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ ก่อนจะแวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 244 คน

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul59-1.php

Read Full Post »

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี ให้การต้อนรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมภาคปฏิบัติการวิชาเคมี ประจำปี 2557 จำนวน 14 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สวนกุหลาบวิทยาลัย เซนต์คาเบรียล และมหิดลวิทยานุสรณ์

โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งในวันนี้น้อง ๆ ได้เข้ามาอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นผู้ดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ

01

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/apr57-21.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท รศ. ดร. สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ ประธานชมรม อยู่ดีมีสุข กล่าวเปิดโครงการกิจกรรมชมรมอยู่ดีมีสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร ของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือ การที่บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตระหว่างกันภายในคณะฯ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติที่ดีภายในคณะฯ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สามารถติดต่อประสานงานภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน จากภาควิชาชีววิทยา มาบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพให้สวย” บรรยากาศ ภายในงานเป็นไปแบบสบายๆ เป็นกันเองโดยการสาธิตการถ่ายภาพที่ถูกต้อง การเลือกซื้อกล้องถ่ายรูป เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อให้ภาพออกมาสวยงาม เทคนิคการจัดลำดับภาพ เป็นต้น ซึ่งมี ผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

Untitled-2

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/may56-29.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบงานวิจัย (Research Design) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/apr56-30.htm

Read Full Post »

Older Posts »