Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ศึกษาดูงาน’ Category

05โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก เห็นความงามและคุณค่าของงานวิจัย รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม และนักวิจัยในอนาคต โดยวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.45 น. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ภาควิชาหลัก ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคชีววิทยา ภาคฟิสิกส์ ภาคคณิตศาสต์ และภาคพฤกษศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถานศึกษาที่มีงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ในระดับต้นของประเทศ และทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-27.php

Advertisements

Read Full Post »

01เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:30-16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ จากอเมริกาเหนือและแคนาดา เดินทางมาถึงประเทศไทยวานนี้ เพื่อศึกษาดูงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 อีกทั้งนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Thailand Board of Investment (BOI) พาชมงาน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ Project Manager ของศูนย์ Excellent Center for Drug Discovery (ECDD) ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศูนย์นี้ดำเนินงานวิจัยค้นคว้าด้านตัวยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช หงส์อิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของศูนย์ ECDD ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 และในวันเดียวกันนี้คณะสื่อมวลชนยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-1.php

Read Full Post »

01คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นทุนพัฒนาบุคลากรที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและชาวออสเตรเลียเอง ได้สมัครเพื่อศึกษาดูงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-4 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐบาล โดยทุน Australia Awards – Endeavour Scholarships and Fellowships ของรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลีย เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ ได้เป็น 1 ใน 3 ของผู้ได้รับทุนจากประเทศไทย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-24-1.php

Read Full Post »

13วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องL01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานการสอนวิชา อนาโตมี หลังจากเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมาเข้าชมห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่มาแล้ว โดยมีอาจารย์ นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ จากศูนย์การแพทย์ฯ โรงพยาบาลมหาราช เป็นผู้สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาโครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์2 คณะศึกษาดูงานเข้าร่วมฟังบรรยายการสอนพร้อมกับนักศึกษาในรายวิชา อาจารย์ได้บรรยายเกี่ยวกับสาเหตุอาการผู้ป่วยออโธปิดิกส์ที่พบเจอจากผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซักถาม-ตอบ ยกตัวอย่างสถานการณ์ระหว่างผู้ป่วยและหมอแก่นักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษแพทย์เกิดความเข้าใจเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริง

ในช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมภาควิชาพยาธิชีววิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา ศาสตราจารย์ ดร.รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร และดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิชีววิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องPr101 ชั่วโมงเรียนของนักศึกษาปริญญาโท รายวิชา General Phatobilogy2 ซึ่งอาจารย์ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์เป็นผู้บรรยายเนื้อหาของรายวิชานี้ ทางภาควิชาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-14-1.php

Read Full Post »

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559 หลักสูตร “เสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building)”

ตลอดช่วงการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการดูแลจากมัคคุเทศก์ บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ ในวันแรกออกจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสะพานไม้ทอดยาวเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน เหล่าพันธุ์ไม้นานาชนิด ได้แก่ โกงกาง ไม้โปรง ต้นลำพู และไม้ชายฝั่ง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่ทะเลประแสซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือรบหลวงประแส ชาวคณะวิทย์ฯเก็บภาพความประทับใจกันอย่างสนุกสนาน ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังหาดสวนสน อ.เมือง จ.ระยอง ร่วมกันทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) โดยร่วมรณรงค์เก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากจบกิจกรรม แล้วเดินทางต่อไปยังที่พัก ตำนานป่า รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ท จัดเตรียมไว้ อาทิ ปั่นจักรยาน ดูดวง นวดตัว สวนน้ำ จากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกันและร่วมร้องเพลงบนเวทีด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน

วันที่สองของการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กร มีความเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบต่อองค์กร เพื่อนร่วมงานและตนเองใหม่ และกระตุ้นให้เกิดความรัก และผูกพันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรของตน โดย อาจารย์ดรัณภพ อ้นศรี วิทยากรอบรมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม Team Building ต่อมาในช่วงค่ำเข้าสู่ช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์ ในธีมงานมนต์รักลูกทุ่ง รับชมการแสดงของภาควิชาและหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไป คือ ทีมรวมมิตร ซึ่งมีสมาชิกในทีมจากทั้งภาควิชาและหน่วยงาน

วันสุดท้ายของการสัมมนา มีกิจกรรมไปวัดป่าประดู่ สักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ นอนตะแคงซ้าย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษาเป็นอย่างดี ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ นอกจากนี้ยัง มีการลอดช่องที่พระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นพระวิหาร การลอดใต้โบสถ์เก่า หมายถึงการสะเดาะเคราะห์สืบชะตา ต่อจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่สวนผลไม้ ผู้ใหญ่เสวต ชิมผลไม้บุฟเฟต์ขึ้นชื่อประจำจังหวัดระยอง อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ ก่อนจะแวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 244 คน

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul59-1.php

Read Full Post »

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. คุณศิริชัย โฆษิตารัตน์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ ของหน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

15

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-1.htm

Read Full Post »

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ได้นำชม โรงอาหาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข อาคารเรียนต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะเข้ามาศึกษาบางรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้มี คุณสรวง อุดมวรภัณฑ์ จากงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ให้คำแนะนำในการใช้บริการห้องสมุดสตางค์ฯ

11

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/jul57-24.htm

Read Full Post »

Older Posts »