Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘นักวิจัยดีเด่น’ Category

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ผู้ริเริ่มงานวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมมันตรังสีรอบโลก ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับรังสีคอสมิกได้เผยว่า ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Chicago เกิดความรู้สึกว่าอยากนำความรู้ที่เรียนมาทำประโยชน์เพื่อสังคม ประกอบกับในขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์น้อย จึงตั้งใจมาสอนฟิสิกส์ให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา พร้อมทั้งริเริ่มทำการวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยไปด้วย โดยเป็นแกนนำในการสร้างทีมนักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อจัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ยอดดอยอินทนน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีตรวจวัดนิวตรอนประมาณ 40 แห่งทั่วโลก และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์จนเป็นสถานีแห่งแรกของโลกที่สามารถตรวจวัดพลังงานของรังสีคอสมิกต่อเวลาได้ ด้านการพัฒนาต่อยอดการวิจัยเรื่องรังสีคอสมิกนั้น ตั้งเป้าจะศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับโลก โดยในขณะนี้กำลังสนใจเรื่องความเกี่ยวข้องของรังสีคอสมิกกับสภาพอากาศทั่วโลก

สำหรับรางวัลที่ได้รับ ส่วนตัวมองว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับนักวิทยาศาสตร์ และมีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองตระหนักว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่น้อยไปกว่าวิชาชีพอื่นๆ และอยากผู้ปกครองให้การสนับสนุนเด็กที่มีใจรักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ผู้ความสนใจเป็นพิเศษในการบูรณาการวิธีการและองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาทางชีววิทยาที่มีความซับซ้อน เจ้าของผลงาน “บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน” เปิดเผยว่า การศึกษาชีว Bioinformatics เป็นการใช้เทคนิคด้านชีวเคมี โมเดลลิ่ง คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ผสานกันเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลทางชีววิทยา ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพืชให้ทนกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน หรือการพัฒนายารักษาโรค ซึ่งถ้าเข้าใจกลไกการเกิดโรคก็สามารถออกแบบยาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแบบ Precision Medicine ให้ดียิ่งขึ้น และมีแผนจะศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์ใช้ System Biology เพิ่มเติมด้วย

นอกจากนั้นภายในงานยังมีอาจารย์อีก 3 ท่านซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง…สู่สังคมปลอดมลพิษ” รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน “การเปลี่ยนพฤติกรรมของแข็งให้กลายเป็นของไหล…จากทฤษฎีสู่การประยุกต์การใช้งาน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดด้วยเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่”

ทั้งนี้ภายในงานมีบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการวิทยาศาสตร์ร่วมกล่าวแสดงความยินดี อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกมากมาย ได้ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

21

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul60-26.php

Advertisements

Read Full Post »

02เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุนโครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำในการสร้างนวัตกรรม หรือ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) ซึ่งทุนดังกล่าวสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund เวทีนี้มีนักวิจัยไทยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 15 คน

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศกล่าวถึงผลงานการตรวจวัดทางชีวภาพแบบการวัดสัญญานเรืองแสง (bioluminescence) ว่าเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาวิจัยด้านชีวการแพทย์ แต่เนื่องจากวิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้นักวิจัยส่วนใหญ่ที่มีทุนวิจัยน้อยไม่สามารถใช้เทคนิคดังกล่าวในการวิจัยได้ ปัจจุบันตลาดของการตรวจวัดเช่นนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมีราคาถูกลงจึงส่งผลให้นักวิจัยในประเทศกำลังพัฒนาสามารถใช้การตรวจวัดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบยีนหรือโมเลกุลที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง โรคเขตร้อน และโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แพร่ระบาดในภูมิภาคของประเทศกำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับโรคมาเลเรีย ทั้งนี้คณะวิจัยได้ยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จากเอนไซม์ลูซิเฟอเรส ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นเอนไซม์ที่ผลิตแสงและใช้ในการตรวจวัด โดยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถลดค่าใช้จ่ายเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมในท้องตลาด จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับนักวิจัยและยังสามารถขยายตลาดใหม่ ๆ ไปยังกลุ่มนักวิจัยที่มีทุนวิจัยจำกัดได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะพัฒนาให้เอนไซม์ลูซิเฟอเรสนี้สามารถทำงานได้ในสิ่งมีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดการเรืองแสงในตำแหน่งที่ต้องการศึกษาโรคในสัตว์ทดลองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้นักวิจัยสามารถวินิจฉัยโรคและตรวจติดตามผลตอบสนองต่อการรักษาในสัตว์ทดลองโดยไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ทดลอง ณ เวลาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ทดลองจำนวนมหาศาลและได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าคณะวิจัยมีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความสำเร็จในเชิงธุรกิจ โดยโปรแกรม การอบรมเชิงปฏิบัติที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมานับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นในเรื่องการบริหารธุรกิจและทักษะของผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการนำเสนอแผนธุรกิจ การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-30.php

Read Full Post »

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการฯได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่อง ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี และหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานโปรตีน คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี จากหัวข้อวิจัยเรื่อง “เรียนรู้การทำงานของเอนไซม์สู่นวัตกรรมชีวภาพที่ยั่งยืน” และ รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากหัวข้อวิจัยเรื่อง “สังเคราะห์โมเลกุลนาโนไฮบริดสู่นวัตกรรมวัสดุ”

30

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/jul58-29.htm

Read Full Post »