Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ถวายพานพุ่ม’ Category

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมใจจัดพิธีเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยไปแล้ว แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ด้วยพระเกียรติคุณ ที่พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จาก UNESCO และ FAO รวมทั้งการประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

โดยในวันนี้ (4 ธ.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถวายพวงมาลัยราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธี จากนั้น ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec61-4.php

โฆษณา

Read Full Post »

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพวงมาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ร่วมงานร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” ด้วยจิตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และความกระจ่างในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าว่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และอุทิศทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์

นอกจากนี้ คณบดียังได้ปลูกต้นขนุนไพศาลทักษิณ ซึ่งเป็นพันธุ์ขนุนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้โครงการส่วนพระองค์เก็บรักษาต้นขนุนพันธุ์นี้ไว้โดยนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นพันธุ์ที่ปลูกอยู่ด้านหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยในพระราชพิธีต่างๆ เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะนำน้ำหลังการประกอบพระราชพิธีที่ทรงหลั่งทักษิโณทก มาเทที่โคนขนุนนี้เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ต้นขนุนไพศาลทักษิณได้เติบใหญ่ เสริมความเป็นสิริมงคลและเกื้อหนุนให้คณะวิทยาศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป.

09

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec60-4.php

Read Full Post »

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยพระปรีชาสามารถพัฒนาสยามประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงรับเอาศิลปวิทยาการและความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เพื่อยกย่องสดุดีพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นอกจากพิธีถวายราชสักการะแล้ว ยังมีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นสำนึกและเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาฐานะของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-18.php

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวนำคำปฏิญาณฯ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน บรรยากาศเต็มไปด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่พร้อมใจกันรวมพลังแห่งความภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้สถิตอยู่ในใจชาวไทยตราบนิรันดร์

15

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov59-22.php

Read Full Post »

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 07.30 น.-08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ นายกสโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ หัวหน้าภาควิชาเคมี ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี รักษาการหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 13 ราย

12ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/oct58-19.htm

Read Full Post »

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

10

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-18.htm

Read Full Post »

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ประการ เหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในวันนี้ ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร และจัดพิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพร

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-11.htm

Read Full Post »

Older Posts »