Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ความรู้สู่สังคม’ Category

02ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัย ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Astrophysics เพื่อบันทึกเทปรายการ “Research Impact” ทางสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีรูปแบบในการนำเสนอผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค อนุภาครังสีคอสมิก การเปลี่ยนแปลงของพายุสุริยะ และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ สามารถติดตามรับชมได้ในรายการ “Research Impact” ออกอากาศทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ http://www.channel.mahidol.ac.th และ http://www.youtube.com/mahidolchannel

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-27-1.php

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาในรูปแบบ Science Café เรื่อง “เฝ้าระวัง…ไวรัสอีโบลา” โดยมีวิทยากรให้ความรู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี  ธิตธัญญานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา หรือไข้เลือดออกอีโบลา

สำหรับเชื้อไวรัสอีโบลานี้ เป็นกลุ่มโรคไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง ซึ่งร้ายแรงถึงเสียชีวิต เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนใช้ป้องกัน และรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี  ธิตธัญญานนท์ อธิบายว่า ไวรัสอีโบลา มีหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ไม่ก่อโรคในคน บางสายพันธุ์ก็ก่อโรค แต่สำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดและค่อนข้างรุนแรงนี้คือสายพันธ์ “ซาอียร์” (Zaire) ไวรัสอีโบลา มีความทนทานโดยสามารถอยู่ในที่เย็นและเปียกได้ถึง 50 วัน แต่สามารถป้องกันได้ด้วยสบู่ น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป รวมทั้งการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวัน   อย่างไรก็ตามขนาดการติดเชื้อต่ำคือ แม้จะมีเชื้อปริมาณไม่มาก 10-100 ตัว ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ให้ความเห็นว่า ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกกับการติดเชื้อโรคนี้มากเกินไป เนื่องจากการระบาดยังอยู่ในวงแคบ โรคนี้มีระยะฟักตัวสั้น และผู้ป่วยจะมีอาการหนัก ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้สะดวก ซึ่งต่างจากเชื้อไว้รัสเอชไอวี หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข จะยังคงมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากแหล่งระบาดอย่างเข้มงวดอยู่เช่นเดิม และมีการเฝ้าระวังผู้อยู่ในข่ายอย่างใกล้ชิด การเสวนานี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 150 คน

19

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-4.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง MU Research Networking : Working Together toward Excellence และนิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการ Mahidol University Research Expo 2013 ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเสนอผลงานวิจัย จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ การศึกษากลไกลการควบคุมยีนสร้างน้ำตาลในเซลล์ตับ โดย รองศาสตราจารย์ศราวุฒิ จิตรภักดี ภาควิชาชีวเคมี การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนในงานด้านการตรวจวัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ผลงานจมูกอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดสุขภาพ ผลงานหมอนอัจฉริยะและที่นอนอัจฉริยะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ และผลงาน โรคกระดูกพรุน โดยศาสตราจารย์นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา ซึ่งมีผู้ชมนิทรรศการให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลจำนวนมาก

โดยในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 10.15 น. ณ ห้องบรรยาย 201 ศาสตราจารย์วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ศาสตราจารย์ศุขธิดา อุบล ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Vaccine Research ส่วนวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บรรยายในหัวข้อ Research Network in Biopharmaceutical Sciences และ ศาสตราจารย์พิไล พูลสวัสดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา บรรยายในหัวข้อ Award Winning Research of Mahidol University

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/jan57-27.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม N 101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดกิจกรรมเสวนาเสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง “นักวิทย์ มหิดล กับทางออกของวิกฤติน้ำมันรั่วในอ่าวไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ดร. พหล โกสิยะจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา โดยมีนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/user/mahidolchannel

Untitled-2

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jul56-31.htm

Read Full Post »

03

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น. รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ให้สัมภาษณ์ รายการข่าวสามมิติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เรื่อง “โปรตีน E6* จากฮิวแมนพาพิวโลมาไวรัสชนิด 16 ส่งเสริมการดื้อยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก” ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขางานวิจัย เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ ของท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-24.htm

Read Full Post »

01เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการไนท์ทีวี ชุด “ตำนานลี้ลับ” ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 02.30-03.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี โดยมีประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสาตกน้ำมัน อาทิ เสาตกน้ำมันเกิดจากอะไร น้ำที่ไหลออกมาที่จริงแล้วคืออะไร เสาตกน้ำมันเกิดกับต้นไม้ทุกประเภทหรือไม่ สนใจติดตามชมได้ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 เวลา 02.30-03.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/may56-1.htm

Read Full Post »

ขอเชิญติดตามฟังรายการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 98.75 MHz Trinity Family Radio
รายการ “โลกวิทยาการ” ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา เชิดบุญชาติ
ทุกวันอังคาร เวลา 13.30-14.00 น.

ฟัง MP3 รายการย้อนหลังได้ที่
http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/FM98.htm

Read Full Post »