Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘กิจกรรมเข้าค่าย’ Category

โครงการ Young Investigators Retreat 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซ้นส์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี พิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ “ทิศทางด้านวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่อยู่ต่างภาควิชาได้รู้จักกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งในด้านการวิจัยและบทบาทการเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปสู่การสร้างเครือข่ายและการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยรุ่นพี่และนักวิจัยอาวุโสของคณะที่มีชื่อเสียง เป็นการเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น นอกจากนั้นอาจารย์รุ่นใหม่ยังมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความต้องการการสนับสนุน ปัญหา/อุปสรรค ในการทำวิจัย ตลอดจนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะฯร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย

65

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-25-27.php

Advertisements

Read Full Post »

09เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดย รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา และ ทีมวิทยากร ได้จัดกิจกรรม Math & Science Day camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 70 คน โดยเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการโครงการผ่านหน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ ด้วยสะเต็ม” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ม.ต้น)

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ. ดร.พิชญ์กิตติ บรรณางกูร ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน หัวข้อ Engineering Focused STEM, STEM + Drug : Iodine for Life โดยการจัดกิจกรรมนี้มุ่งผลเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดได้มีประสบการณ์ และลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมจากมืออาชีพทั้งในด้านเนื้อหาวิชาเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนเพื่อก้าวสู่การศึกษาไทยแลนด์ยุค 4.0

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-13.php

Read Full Post »

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา Young Investigators Retreat โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “…นับเป็นประวัติศาสตร์ของคณะฯ ที่งานวิจัยได้จัดงานเพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ ที่เข้ามาทำงานไม่เกิน 7 ปี ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มารู้จักกันมากขึ้น ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน… อนาคตอยู่ในมือของท่านแล้ว ถ้าทุกคนได้รู้จักกัน รู้ว่าปัจจุบันคณะฯ เป็นอย่างไร และอนาคตต่อไปของคณะฯ จะเป็นเช่นไร ก็จะทำให้ทุกคนเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน…”

จากนั้น ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวถึง “…สถานการณ์วิจัยของคณะฯ ในปัจจุบัน…บอกเล่าถึงการเข้าถึงเครื่องมือ แหล่งทุน ฯลฯ ที่จะช่วยให้อาจารย์รุ่นใหม่ใช้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการวิจัยต่อไป ต่อด้วย ศ.ดร. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บอกกล่าวถึง แนวทางการขอทุนของนักวิจัย เพื่อช่วยให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้มีช่องทางในการขอทุนวิจัย สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ต่อด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้รู้จักคุ้นเคยในงานวิจัยของแต่ละคนมากขึ้น เพื่อจะก่อให้เกิดการผนึกกำลังในการนำไปสู่การทำงานวิจัยแบบมุ่งเป้าและบูรณาการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่อยู่ต่างภาควิชาได้รู้จักกันมากขึ้น จนสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาคณะฯ ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการให้อาจารย์แต่ละท่านได้แนะนำตัวและงานวิจัยของตัวเอง ในกิจกรรม Mini talk

ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คุณรุจเรขา วิทยาวุฒิ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในอันที่จะทำให้ทราบว่า ทำงานวิจัยในเมืองไทยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพ และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ เพื่อหลีกเหลี่ยงวารสารที่ไม่ความน่าเชื่อถือทางวิชาการ (predatory publishers) สิ่งที่ท่านคณบดีเน้นกับอาจารย์รุ่นใหม่ก็คือ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำให้คณะวิทย์ เป็นสถานที่เรียน และสถานที่ทำงาน ที่พึงปรารถนาสำหรับทุกคน โดยให้ผู้เลือกรู้สึกว่า คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ดีจังเลย

เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในคณะฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ ได้อธิบายเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ว่าสามารถดำเนินการอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร พร้อมกับแนะนำผู้ที่จะช่วยเหลือในการดำเนินการขอตำแหน่ง จากนั้น รศ.ดร. วัฒนา วีรชาติยางนุกูล มาบอกกล่าวถึงสวัสดิการที่อาจารย์รุ่นใหม่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาล สิทธิในการกู้ยืม การรับเงินสงเคราะห์โอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

อีกทั้งมีการสอดแทรกกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน อันนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ตลอดจนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะฯ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ กิจกรรม เป็นหนึ่งเดียวกัน ทดสอบปริศนาป่าชายเลน ดูนก ที่บริเวณ บ้านปากทะเล พร้อมการบรรยายเรื่อง The International Conversation Importance of the Inner Gulf of Thailand โดย ผศ. ฟิลิป ดี ราวด์ กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมทบทวนอดีต ก้าวไปข้างหน้า งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กับการมีส่วนร่วมกับสังคมไทย

งานนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และมีความจำเป็นต่อการเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้นักอาจารย์รุ่นใหม่มีมุมมองที่กว้างขึ้น อาทิเช่นการบรรยายของ ศ.เกียรติคุณ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในหัวข้อ ความประทับใจ กว่า 30 ปี ชีวิตนักวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล” สิ่งที่อาจารย์บอกกล่าวก็คือ “ชีวิตอาจารย์รุ่นใหม่มีหลายสิ่งให้จัดการในเวลาที่จำกัด จึงต้องแบ่งเวลาทำให้ดีต้องเหมือนทศกรรฐ์ที่มี 10 มือ

อาจารย์รุ่นใหม่นับเป็นอาจารย์ที่ต้องทำงานอยู่กับคณะฯ ต่อไปอีกกว่า 10 ปี และจะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาคณะฯ ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องรู้เท่าทันและสามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศทั้งในระยะปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ กับการบรรยายในหัวข้อ MUSC in 10 Years & Beyond จาก ศ. พรชัย มาตังคสมบัติ กล่าวว่า “…โครงการตามลำดับความสำคัญ 10 โครงการ จาก 7 หน่วยงาน อาทิ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง โครงการนวัตกรรมการผลิตยา วัคซีน สารชีวภัณฑ์ ทางการแพทย์ สมุนไพรและอาหารเสริม จากงานวิจัยของประเทศไทย จากหน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ โครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เป็นต้น เกียรติคุณ จากนั้น ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ได้บอกกล่าวถึง “…ข้อมูลทุนแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ทุน คปก. ต่างๆ ความคาดหวังของ Publication ในอีก 10 ปีข้างหน้า เป้าหมายการลงทุนวิจัยด้าน วทน. ปี  2559 – 2564 สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับการเป็นนักวิจัยก็คือ DREAM… and follow your dream with desire and determination และ Thinking – Thinking and more Thinking Imagination Creativity Innovation…”

ก่อนจากลากันวันนั้น ผู้แทนอาจารย์รุ่นใหม่ได้กล่าวว่า “…ขอบคุณอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเรา ขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้ทำกิจกรรมดีๆ พวกเราพร้อมที่จะกลับไปทำงานเพื่อคณะฯ เมื่อพบอุปสรรคเราจะนึกถึงวันนี้ และจะเก็บความทรงจำดีๆ ไว้ เพื่อเป็นนักวิจัยที่ดีในอนาคต…”

การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่คณะฯ ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและความต้องการในการทำวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะฯต่อไป สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ถึงแม้จะอยู่ต่างภาค ต่างความถนัด แต่ก็ถ้อยที ร่วมปรึกษา ร่วมคิด ร่วมรับฟัง ร่วมเสนอแนะ ร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกัน จนก่อเกิดความผูกพัน… จบงานนี้คงต้องบอกว่า…ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ

SONY DSC

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/feb56-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ MUSC Summer Microbiology Research Experience for  Science and PhD-MD Students 2012 จัดโดยภาควิชา จุลชีววิทยา ซึ่งมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชา จุลชีววิทยาและ วิทยาภูมิคุ้มกัน ให้นักศึกษาใน สายวิทยาศาสตร์  ระดับปริญญาตรี ที่จะขึ้นปี 3 หรือ ปี 4   ทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดลและจากสถาบันอื่นๆ ที่มีความสนใจทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ให้ได้เข้ามาสัมผัสและรับทราบประสบการณ์งานวิจัยของภาควิชาในช่วงฤดูร้อน  โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้กระบวนการวิจัย การถาม และการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองด้วย โครงการ MUSC Summer Microbiology Research Experience for Science and  PhD-MD Students 2012 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2555  ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ม.มหิดล (พญาไท)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scmi/training2012.htm

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/apr55-18.htm

Read Full Post »

22-26 มีนาคม 2554
ขอเชิญนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 ทั่วประเทศ ร่วมงาน ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25 – ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไทและศาลายา ติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/dpstcamp25

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน คืออะไร ?
ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 เป็นกิจกรรมเสริมที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตนักศึกษาในโครงการเป็นผู้ดำเนินการหมุนเวียนในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่การทำงานเป็นกลุ่ม การนำเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติระหว่างเรียนอยู่ในโครงการ การฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นการบ่มเพาะให้นิสิต นักศึกษาในโครงการเป็นผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง ที่สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการต่อไปในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในปีการศึกษา 2553 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25 โดยมีรูปแบบการจัดงานคือ วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน (Science for Community) คือการส่งเสริมให้นักศึกษาพสวท. ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สาธารณะ จัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเยื่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยชันแนวหน้า การทดลองการทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ หรือให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการได้ นอกจากนี้ยังได้เสริมกิจกรรมที่ให้นิสิต นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานด้านวิชาการ ต่อไปในอนาคต

Read Full Post »

โครงการ MUSC Summer Microbiology Research Experience for Science and PhD-MD Students 2011
ภาควิชาจุลชีววิทยา มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชา จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ให้นักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีที่จะขึ้นปี 3 หรือ ปี 4 ทั้งในมหิดลและจากสถาบันอื่นที่มีความสนใจ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ได้เข้ามาสัมผัสและรับทราบประสบการณ์งานวิจัยของภาควิชาในช่วงฤดูร้อน โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้กระบวนการวิจัย การถาม และ การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่จะขึ้นปี 3 หรือ ปี 4 จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และนักศึกษา PhD-MD ชั้นปี 4 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาของโครงการ : 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2554

สถานที่ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ( พญาไท ) เลขที่ 272 ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ( ติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี )

หัวข้อการวิจัย :
1. สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา หัว ข้อ “Macrophage : The Patriot”
2. สาขาไวรัสวิทยา หัวข้อ ” Chikungunya virus: The Emerging Enemy ”
3. สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ หัว ข้อ “Harness the Power of Microbial Enzymes”
4. สาขาแบคทีเรียวิทยา หัว ข้อ ” Microbial Forensics: Spotlight on Invisible Crime ”
5. สาขา ปรสิตวิทยา หัวข้อ ” Hunting Down the Deadly Parasites ”

จำนวนนักศึกษาที่รับ เข้าโครงการ * *รับจำนวนจำกัด **

สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการคัด เลือกเข้าร่วมโครงการ
* ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดโครงการ
* ได้รับเบี้ยเลี้ยงจำนวน 3,000 บาทต่อคน
* สามารถเบิกค่าเดินทางสำหรับนัก ศึกษาต่างจังหวัด ( จ่ายตามบิล )
* มีที่พักสำหรับนักศึกษาต่าง จังหวัด
* ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบ โครงการ

* โปรแกรมพิเศษ *
ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการวิจัยนกเงือก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 4 – 5 เมษายน 2554 พบกับ ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ “The Great Mother of the Hornbills” นักอนุรักษ์นกเงือกจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก พร้อมกันถึง 2 รางวัล คือ “The ROLEX Award for Enterprise 2006” และ “Chevron Conservation Award 2006”

วิธีการสมัคร :
ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่าง กรอกรายละเอียด ส่งใบสมัคร มาที่
http://www.sc.mahidol.ac.th/scmi/pdf/Application_Form_2011.pdf

1) ทางไปรษณีย์มาที่ อ.ดร.รดีกร อัครวงศาพัฒน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
หรือ 2 ) Scan เอกสารที่เซ็นชื่อแล้ว ส่งทาง e-mail: scmisummercamp@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scrak@mahidol.ac.th หรือโทร 02-201-5520 ( อ.รดีกร )
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 2 มีนาคม 2554

Read Full Post »

20 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2552

ขอเชิญนักศึกษาปี 3 ปี 4 สายวิทยาศาสตร์ ทุกสถาบัน สมัครเข้าร่วมโครงการ MU·Sc Summer Microbiology Research Experience 2009 for Science and Medical Students เพื่อสัมผัสประสบการณ์ และร่วมปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย

hornbill

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยง 6,000 บาท และ ร่วมเดินทางไปศึกษาธรรมชาติของนกเงือก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับ ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัล The Rolex Awards for Enterprise 2008

จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

อ่านรายละเอียดได้ที่ [ … http://www.sc.mahidol.ac.th/scmi …]

Read Full Post »