Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘กิจกรรมพิเศษ’ Category

โครงการ Young Investigators Retreat 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซ้นส์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี พิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ “ทิศทางด้านวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่อยู่ต่างภาควิชาได้รู้จักกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งในด้านการวิจัยและบทบาทการเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปสู่การสร้างเครือข่ายและการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยรุ่นพี่และนักวิจัยอาวุโสของคณะที่มีชื่อเสียง เป็นการเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น นอกจากนั้นอาจารย์รุ่นใหม่ยังมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความต้องการการสนับสนุน ปัญหา/อุปสรรค ในการทำวิจัย ตลอดจนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะฯร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย

65

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-25-27.php

Read Full Post »

10คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ทั้งนี้การบริจาคโลหิตนอกจากจะมีส่วนในการได้ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นและส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริจาคอีกหลายประการแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ยังถือเป็นการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-28.php

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

03

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-22.php

Read Full Post »

09สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

ในการนี้ อาจารย์ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ นายกสโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณกัญญา วิมลนันทพงศ์ จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอุ่นเรือน วิมลเศรษฐ ให้การสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยกิจกรรมนี้ทำให้ได้เห็นทั้งความตั้งใจและการร่วมแรงร่วมใจสร้างสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายของคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทน์ทั้งสิ้นจำนวน 999 ดอก หลังจากนั้นจะนำส่งยังสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-21.php

Read Full Post »

03ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ตึก AN1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับมหกายวิภาคศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จากทั้ง 3 สถาบันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครศรีธรรมราช และสวรรค์ประชารักษ์ ตลอดจนถึงนักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง นักศึกษาชีวการแพทย์ นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้มีร่างของอาจารย์ใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 57 ร่าง ภายในพิธีนักศึกษาจะกล่าวบทขอขมาอาจารย์ใหญ่ การกล่าวสดุดีถึงคุณอาจารย์ใหญ่ คำฝากของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ บทบูชาครู จากนั้นวางพวงมาลัยสักการะบนร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งจดหมายฉบับสุดท้ายที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนเขียนถึงอาจารย์ใหญ่ของตนเอง จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยขอให้ระลึกถึงบุญคุณอาจารย์ใหญ่ และปฏิบัติตามคำของอาจารย์ใหญ่ที่ฝากเอาไว้ ในการจะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่แล้ว เป็นการบรรจุร่างอาจารย์ลงหีบศพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิร่วมกตัญญูที่นำหีบศพ พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70 นาย มาช่วยบรรจุ และขนหีบศพไปที่วัด โดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพมหานครต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-7.php

Read Full Post »

20วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 และ K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้า อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม K103

เวลา 08.00 น. เริ่มพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม K102 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลาประมาณ 10.00 น. เข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุม K102 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยในปีนี้มีอาจารย์ผู้อาวุโสให้เกียรติมาร่วมพิธี จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห รองศาสตราจารย์สาโรช ศิวโมกษธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ และรองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้เข้าร่วมงานที่ได้พูดคุยและรับพรจากอาจารย์ผู้อาวุโส โดยงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 233 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/apr60-11.php

Read Full Post »

01วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยงานบริหารและธุรการ จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 5 หัวข้อ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข เมื่อใจเบิกบาน คนก็สำราญ งานก็มีประสิทธิภาพ โดยพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม (น.ธ.เอก,ป.ธ.๕, ศศ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวิทยากร โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งการฟังธรรมจะส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายจิตใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน โดยโครงการฟังธรรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 96 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-29.php

Read Full Post »

Older Posts »