Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘กิจกรรมพิเศษ’ Category

01คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2561 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย จังหวัดนครนายก ซึ่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานและทอดพระเนตรนิทรรศการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมรับเสด็จและนำเสนอผลงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov61-12-1.php

Advertisements

Read Full Post »

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภายในพิธีประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อเวลา 08.05 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาถึงมณฑลพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ได้ตลอดทั้งวันอีกด้วย

11

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug61-10.php

Read Full Post »

งานบริหารและธุรการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการสู่ความเป็นเลิศ เน้นปลูกฝังความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานบริการสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลชัย จุลเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริการสู่ความเป็นเลิศมาเป็นวิทยากรการอบรม ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม

ในการอบรมวิทยากรได้บรรยายถึงการให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมถึงกลยุทธ์การให้บริการกับบุคคลแต่ละประเภท และการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงกับรูปแบบการบริการในอนาคตได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม โดยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่นำไปใช้ได้จริงทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตประกอบการบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul61-3.php

Read Full Post »

27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามหลักการ OBE” ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โดยมี ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ บรรยายในหัวข้อ รูปแบบของ มคอ.3 ที่เปลี่ยนไป รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุภาวดี ประคุณหังสิต บรรยายในหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา บรรยายในหัวข้อ การวัดและประเมินผลแบบ Outcome-based assessment การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน และผู้ประสานงานรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำ มคอ.3 และจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามหลักการ Outcome Based Education (OBE) รวมถึงมีความเข้าใจหลักการที่สำคัญของการวัดและประเมินผล

27

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun61-27.php

Read Full Post »

22ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกันจัดงานสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศสิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีได้วางพวงหรีดของคณะวิทยาศาสตร์ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แท่นพระอภิธรรม และเครื่องทองน้อย พระสงฆ์ทั้ง 4 รูปได้สวดพระอภิธรรม และกรวดน้ำให้พรตามลำดับ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณญาติอาจารย์ใหญ่ที่ได้ทำตามเจตจำนงของอาจารย์ใหญ่ในการเสียสละร่างของผู้เป็นที่รักมาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา จากนั้นเป็นพิธีวางพวงหรีดเคารพศพจากนักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 สถาบัน การวางพวงหรีดจากผู้บริหารและผู้แทนจากทั้ง 3 สถาบัน

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา หรืออาจารย์ใหญ่ โดยในเวลา 9.30 น. เป็นการเชิญหีบศพเวียนรอบเมรุก่อนนำขึ้นตั้ง ณ จิตกาธาน โดยคณาจารย์และญาติแต่งชุดปกติขาว ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนญาติร่วมขบวนด้วย ในเวลา 10.00 น. ขบวนอัญเชิญเพลิงหลวงพระราชทานเดินทางมาถึง คณาจารย์และญาติที่สวมชุดปกติขาว ตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนญาติร่วมตั้งแถวเพื่อรับเพลิงหลวงพระราชทาน จากนั้นเป็นการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตามด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุล เริ่มด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายการคลัง ตามด้วยผู้แทนญาติ และประธานในพิธีโดย ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูน รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จากนั้นญาติได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ จากนั้นในเวลา 10.45 น. เป็นพิธีประชุมเพลิงโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนนักศึกษาบัณฑิตฯ ของภาควิชาฯ ได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทน์เป็นการเคารพศพ และไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน ได้มีการแปรธาตุและเก็บเถ้าอัฐิ เพื่อนำไปลอยอังคาร ณ ปากน้ำ โดยลงเรือที่ท่าน้ำสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ จ.สมุทรปราการ เพื่อล่องเรือสู่ปากอ่าวไทย ก่อนที่จะการลอยอังคารเถ้ากระดูกของอาจารย์ใหญ่กลับสู่สายน้ำ คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 สถาบัน ล้วนสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ที่ท่านเสียสละร่างเป็นกายวิทยาทานเพื่อสร้างแพทย์ที่จะออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยอีกนับหมื่นแสนคน ขอผลบุญกุศลหนุนนำให้ท่านอาจารย์ใหญ่ประสพสุขในสัมปรายภพ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun61-15.php

 

Read Full Post »

03วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยพิธีการในห้องประชุมมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก พิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต แม่ 100 ปี แม่ดี-บุคลากรเด่น และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการแสดงที่จัดขึ้นได้ทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามและความลึกซึ้งกินใจของคำว่า “แม่” ทั้งเป็นแม่ที่อ่อนโยน เข้มแข็ง เป็นผู้มีจิตสาธารณะและจริยธรรมอันดี

บริเวณด้านนอกห้องประชุมเป็นส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมสำหรับป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกในผู้หญิงระยะให้นมบุตร โดยมี ดร.ปาหนัน สุนทรศารทูล จากภาควิชาสรีรวิทยา ตัวแทนของศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์ เป็นผู้ถวายรายงาน

นอกจากพิธีการและการแสดงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภายในงาน “มหิดล-วันแม่” ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับบุคลากรชาวมหิดล นักศึกษาและชุมชนโดยรอบ ได้แก่ บริการตรวจน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต แนะนำโภชนาการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตรวจมวลกระดูก ปรึกษาโรคสตรี วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเบาหวาน ฝึกหายใจคลายกังวล นวดแผนไทยประยุกต์ และบริการทางทันตกรรม เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานมหิดล-วันแม่ ในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-2.php

Read Full Post »

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท พร้อมเพรียงกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 66 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ มารับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงครองราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสวยราชสมบัติ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานและทรงอุปถัมภ์โครงการมากมาย อาทิ โครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน ด้วยพระราชประสงค์ให้เยาวชนเจริญเติบโต สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ อีกทั้งทรงทุ่มเทพระวรกายปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยความวิริยอุตสาหะอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่าสืบไป

09

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul60-27.php

Read Full Post »

Older Posts »